Học tiếng mèo kêu 学猫叫

09/04/2019

Học tiếng Trung qua bài hát: Học tiếng mèo kêu 学猫叫 Xué māo jiào

Học tiếng Trung qua bài hát: Học tiếng mèo kêu 学猫叫

nǚ  
女:

wǒ    men    yī    qǐ    xué    māo    jiào 
我    们    一    起    学    猫    叫

yī    qǐ    miāo    miāo    miāo    miāo    miāo 
一    起    喵    喵    喵    喵    喵

zài    nǐ    miàn    qián    sā    gè    jiāo 
在    你    面    前    撒    个    娇

āi    yōu    miāo    miāo    miāo    miāo    miāo 
哎    呦    喵    喵    喵    喵    喵

wǒ    de    xīn    zàng    pēng    pēng    tiào 
我    的    心    脏    砰    砰    跳

mí    liàn    shàng    nǐ    de    huài    xiào 
迷    恋    上    你    的    坏    笑

nǐ    bù    shuō    ài    wǒ    wǒ    jiù    miāo    miāo    miāo 
你    不    说    爱    我    我    就    喵    喵    喵

nán  
男:

měi    tiān    dōu    xū    yào    nǐ    de    yǒng    bào 
每    天    都    需    要    你    的    拥    抱

zhēn    xī    zài    yī    qǐ    de    měi    fēn    měi    miǎo 
珍    惜    在    一    起    的    每    分    每    秒

nǐ    duì    wǒ    duō    zhòng    yào 
你    对    我    多    重    要

wǒ    xiǎng    nǐ    bǐ    wǒ    gèng    zhī    dào 
我    想    你    比    我    更    知    道

nǐ    jiù    shì    wǒ    de    nǚ    zhǔ    jiǎo 
你    就    是    我    的    女    主    角

nǚ  
女:

yǒu    shí    hòu    wǒ    lǎn    de    xiàng    zhī    māo 
有    时    候    我    懒    得    像    只    猫

pí    qì    bù    hǎo    shí    yòu    zhāng    yá    wǔ    zhǎo 
脾    气    不    好    时    又    张    牙    舞    爪

nǐ    zǒng    shì    wēn    róu    de 
你    总    是    温    柔    的

néng    bǎ    wǒ    de    xīn    róng    huà    diào 
能    把    我    的    心    融    化    掉

wǒ    xiǎng    yào    dāng    nǐ    de    xiǎo    māo    māo 
我    想    要    当    你    的    小    猫    猫

hé  
合:

wǒ    men    yī    qǐ    xué    māo    jiào 
我    们    一    起    学    猫    叫

yī    qǐ    miāo    miāo    miāo    miāo    miāo 
一    起    喵    喵    喵    喵    喵

zài    nǐ    miàn    qián    sā    gè    jiāo 
在    你    面    前    撒    个    娇

āi    yōu    miāo    miāo    miāo    miāo    miāo 
哎    呦    喵    喵    喵    喵    喵

wǒ    de    xīn    zàng    pēng    pēng    tiào 
我    的    心    脏    砰    砰    跳

mí    liàn    shàng    nǐ    de    huài    xiào 
迷    恋    上    你    的    坏    笑

nǐ    bù    shuō    ài    wǒ    wǒ    jiù    miāo    miāo    miāo 
你    不    说    爱    我    我    就    喵    喵    喵

wǒ    men    yī    qǐ    xué    māo    jiào 
我    们    一    起    学    猫    叫

yī    qǐ    miāo    miāo    miāo    miāo    miāo 
一    起    喵    喵    喵    喵    喵

wǒ    yào    chuān    nǐ    de    wài    tào 
我    要    穿    你    的    外    套

wén    nǐ    shēn    shàng    de    wèi    dào 
闻    你    身    上    的    味    道

xiǎng    yào    biàn    chéng    nǐ    de    māo 
想    要    变    成    你    的    猫

lài    zài    nǐ    huái    lǐ    shuì    a 
赖    在    你    怀    里    睡    着

měi    tiān    dōu    tān    liàn    a    nǐ    de    hǎo 
每    天    都    贪    恋    着    你    的    好

nǚ  
女:

yǒu    shí    hòu    wǒ    lǎn    de    xiàng    zhī    māo 
有    时    候    我    懒    的    像    只    猫

pí    qì    bù    hǎo    shí    yòu    zhāng    yá    wǔ    zhǎo 
脾    气    不    好    时    又    张    牙    舞    爪

nǐ    zǒng    shì    wēn    róu    de 
你    总    是    温    柔    的

néng    bǎ    wǒ    de    xīn    róng    huà    diào 
能    把    我    的    心    融    化    掉

wǒ    xiǎng    yào    dāng    nǐ    de    xiǎo    māo    māo 
我    想    要    当    你    的    小    猫    猫

hé  
合:

wǒ    men    yī    qǐ    xué    māo    jiào 
我    们    一    起    学    猫    叫

yī    qǐ    miāo    miāo    miāo    miāo    miāo 
一    起    喵    喵    喵    喵    喵

zài    nǐ    miàn    qián    sā    gè    jiāo 
在    你    面    前    撒    个    娇

āi    yōu    miāo    miāo    miāo    miāo    miāo 
哎    呦    喵    喵    喵    喵    喵

wǒ    de    xīn    zàng    pēng    pēng    tiào 
我    的    心    脏    砰    砰    跳

mí    liàn    shàng    nǐ    de    huài    xiào 
迷    恋    上    你    的    坏    笑

nǐ    bù    shuō    ài    wǒ    wǒ    jiù    miāo    miāo    miāo 
你    不    说    爱    我    我    就    喵    喵    喵

wǒ    men    yī    qǐ    xué    māo    jiào 
我    们    一    起    学    猫    叫

yī    qǐ    miāo    miāo    miāo    miāo    miāo 
一    起    喵    喵    喵    喵    喵

wǒ    yào    chuān    nǐ    de    wài    tào 
我    要    穿    你    的    外    套

wén    nǐ    shēn    shàng    de    wèi    dào 
闻    你    身    上    的    味    道

xiǎng    yào    biàn    chéng    nǐ    de    māo 
想    要    变    成    你    的    猫

lài    zài    nǐ    huái    lǐ    shuì    a 
赖    在    你    怀    里    睡    着

měi    tiān    dōu    tān    liàn    a    nǐ    de    hǎo 
每    天    都    贪    恋    着    你    的    好

wǒ    men    yī    qǐ    xué    māo    jiào 
我    们    一    起    学    猫    叫

yī    qǐ    miāo    miāo    miāo    miāo    miāo 
一    起    喵    喵    喵    喵    喵

zài    nǐ    miàn    qián    sā    gè    jiāo 
在    你    面    前    撒    个    娇

āi    yōu    miāo    miāo    miāo    miāo    miāo 
哎    呦    喵    喵    喵    喵    喵

wǒ    de    xīn    zàng    pēng    pēng    tiào 
我    的    心    脏    砰    砰    跳

mí    liàn    shàng    nǐ    de    huài    xiào 
迷    恋    上    你    的    坏    笑

nǐ    bù    shuō    ài    wǒ    wǒ    jiù    miāo    miāo    miāo 
你    不    说    爱    我    我    就    喵    喵    喵

wǒ    men    yī    qǐ    xué    māo    jiào 
我    们    一    起    学    猫    叫

yī    qǐ    miāo    miāo    miāo    miāo    miāo 
一    起    喵    喵    喵    喵    喵

wǒ    yào    chuān    nǐ    de    wài    tào 
我    要    穿    你    的    外    套

wén    nǐ    shēn    shàng    de    wèi    dào 
闻    你    身    上    的    味    道

xiǎng    yào    biàn    chéng    nǐ    de    māo 
想    要    变    成    你    的    猫

lài    zài    nǐ    huái    lǐ    shuì    a 
赖    在    你    怀    里    睡    着

měi    tiān    dōu    tān    liàn    a    nǐ    de    hǎo 
每    天    都    贪    恋    着    你    的    好