Nhạc trẻ Trung Quốc

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Không Sai Lệch (lời hồi đáp) 错位时空

  22/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Không Sai Lệch (lời hồi đáp) 错位时空 Cuòwèi shíkōng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chậm Nhiệt 慢热 Màn rè

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chậm Nhiệt 慢热 Màn rè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lao Tới Sao Trời 奔赴星空 Bēnfù xīngkōng

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Lao Tới Sao Trời 奔赴星空 Bēnfù xīngkōng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Định Luật Hô Hấp 呼吸定律 Hūxī dìnglǜ

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Định Luật Hô Hấp 呼吸定律 Hūxī dìnglǜ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Suy Diễn Nữa 不会演绎 Bù huì yǎnyì

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Suy Diễn Nữa 不会演绎 Bù huì yǎnyì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tróc Chi Kén (Bác Ly Chi Kiển) 剥离之茧 Bōlí zhī jiǎn

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tróc Chi Kén (Bác Ly Chi Kiển) 剥离之茧 Bōlí zhī jiǎn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hồng Mã 红马 Hóng mǎ

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Hồng Mã 红马 Hóng mǎ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Thiên Thiên 芊芊 Qiānqiān

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thiên Thiên 芊芊 Qiānqiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tiểu Sinh Từ 小生辞 Xiǎoshēng cí

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiểu Sinh Từ 小生辞 Xiǎoshēng cí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lưu Ly 流离 Liúlí

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Lưu Ly 流离 Liúlí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đóa Hoa Tàn Phai 花败 Huā bài

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đóa Hoa Tàn Phai 花败 Huā bài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngại Muộn 嫌晚 Xián wǎn

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngại Muộn 嫌晚 Xián wǎn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Gió Lay Nhành Đào 风过谢桃花 Fēngguò xiè táohuā

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Gió Lay Nhành Đào 风过谢桃花 Fēngguò xiè táohuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đỏ Và Trắng 红与白 Hóng yǔ bái

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Đỏ Và Trắng 红与白 Hóng yǔ bái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trường An A 长安啊 Cháng'ān a

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trường An A 长安啊 Cháng'ān a qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tâm Cơ 心·机 Xīn·jī

  20/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Im Tâm Cơ 心·机 Xīn·jī duì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Im Lặng Chịu Đựng 沉默以对 Chénmò yǐ duì

  19/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Im Lặng Chịu Đựng 沉默以对 Chénmò yǐ duì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Câu Chúc Ngủ Ngon Từ Bạn Thân 好朋友的晚安

  19/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Câu Chúc Ngủ Ngon Từ Bạn Thân 好朋友的晚安 Hǎo péngyǒu de wǎn'ān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Khó Độ 难渡 Nán dù

  19/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Khó Độ 难渡 Nán dù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tá Nguyệt 借月 Jiè yuè

  19/03/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tá Nguyệt 借月 Jiè yuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa