Bài hát tiếng Trung: Tuyệt thế vũ cơ 绝世舞姬 Juéshì wǔ jī

21/08/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Tuyệt thế vũ cơ 绝世舞姬 Juéshì wǔ jī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Tuyệt thế vũ cơ 绝世舞姬 Juéshì wǔ jī - Trương Hiểu Hàm & Thích Kỳ 张晓涵 & 戚琦

Lời bài hát Tuyệt thế vũ cơ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

烽烟燃起乱风华
fēngyān rán qǐ luàn fēnghuá
phâng den rán trỉ loan phâng hóa
Khói lửa bùng lên loạn phong hoa

胭脂落泪染红霞
yān·zhi luò lèi rǎn hóng xiá
den chư lua lây rản húng xé
Lệ nhòa trang dung, nhuốm hồng hà

眉目如画宜其室家
méimù rú huà yí qí shì jiā
mấy mu rú hoa í trí sư che
Mi mục như họa, phu thê gia hòa

说陪我浪迹天涯都作假
shuō péi wǒ làngjì tiānyá dōu zuòjiǎ
sua p'ấy ủa lang chi then dá tâu chua chẻ
Nói lưu lạc thiên nhai với ta, đều là giả

心死就在那一刹
xīn sǐ jiù zài nà yī shā
xin xử chiêu chai na i sa
Một nhát ấy, tâm đã chết lặng

世间安得双全法
shìjiān ān dé shuāngquán fǎ
sư chen an tứa soang troén phả
Thế gian nào có đôi ngã vẹn toàn

眸中无他便无冬夏
móu zhōng wú tā biàn wú dōng xià
mấu chung ú tha pen ú tung xe
Khuất mắt chàng, còn chi đông hạ

君临天下
jūn lín tiānxià
chuyn lín then xe
Quân lâm thiên hạ

也只能道一声寡
yě zhǐ néng dào yī shēng guǎ
dể chử nấng tao i sâng cỏa
Cũng chỉ là một tiếng “quả”

若我一舞断杀伐
ruò wǒ yī wǔ duàn shā fá
rua ủa i ủ toan sa phá
Nếu ta múa một điệu sát phạt

兵临城下万箭发
bìnglínchéngxià wàn jiàn fā
ping lín trấng xe oan chen pha
Binh vây tứ phía phóng vạn mũi tên

若我一舞定天下
ruò wǒ yī wǔ dìng tiānxià
rua ủa i ủ ting then xe
Nếu một điệu múa ta định thiên hạ

在你方寸棋盘倒也罢
zài nǐ fāngcùn qípán dào yěbà
chai nỉ phang truân trí p'án tao dể ba
Thì lật đổ thế cờ của chàng cũng thế thôi
    
啊~~~
ā ~ ~ ~
a ~ ~ ~
Ah~~~

美人舞如莲花旋
měirén wǔ rú liánhuā xuán
mẩy rấn ủ rú lén hoa xoén
Mỹ nhân lả lướt tựa cánh sen

世人见之惊且叹
shìrén jiàn zhī jīng jū tàn
sư rấn chen chư ching chuy than
Thế nhân kinh ngạc cảm thán

一曲终了与君断
yī qǔ zhōngliǎo yǔ jūn duàn
i trủy chung lẻo ủy chuyn toan
Hết một khúc cùng quân đoạn tuyệt

绝世舞姬天下先
jué shì wǔ jī tiānxià xiān
chuế sư ủ chi then xe xen
Tuyệt thế vũ cơ đỉnh lập thiên hạ

美人舞如清泉涧
měirén wǔ rú qīngquán jiàn
mẩy rấn ủ rú tring troén chen
Mỹ nhân thướt tha tựa dòng nước

世人见之惊且叹
shìrén jiàn zhī jīng jū tàn
sư rấn chen chư ching chuy than
Thế nhân kinh ngạc cảm thán

剪不断的理还乱
jiǎn bùduàn de lǐ hái luàn
chẻn pu toan tơ lỉ hái loan
Dứt không được, lí  trí loạn

绝世舞姬天下先
jué shì wǔ jī tiānxià xiān
chuế sư ủ chi then xe xen
Tuyệt thế vũ cơ, đỉnh lập thiên hạ

烽烟燃起乱风华
fēngyān rán qǐ luàn fēnghuá
phâng den rán trỉ loan phâng hóa
Khói lửa bùng lên loạn phong hoa

胭脂落泪染红霞
yān·zhi luò lèi rǎn hóng xiá
den chư lua lây rản húng xé
Lệ nhòa trang dung, nhuốm hồng hà

眉目如画宜其室家
méimù rú huà yí qí shì jiā
mấy mu rú hoa í trí sư che
Mi mục như họa, phu thê gia hòa

说陪我浪迹天涯都作假
shuō péi wǒ làngjì tiānyá dōu zuòjiǎ
sua p'ấy ủa lang chi then dá tâu chua chẻ
Nói lưu lạc thiên nhai với ta, đều là giả

若我一舞断杀伐
ruò wǒ yī wǔ duàn shā fá
rua ủa i ủ toan sa phá
Nếu ta múa một điệu sát phạt

兵临城下万箭发
bìnglínchéngxià wàn jiàn fā
ping lín trấng xe oan chen pha
Binh vây tứ phía phóng vạn mũi tên

若我一舞定天下
ruò wǒ yī wǔ dìng tiānxià
rua ủa i ủ ting then xe
Nếu một điệu múa ta định thiên hạ

在你方寸棋盘倒也罢
zài nǐ fāngcùn qípán dào yěbà
chai nỉ phang truân trí p'án tao dể ba
Thì lật đổ thế cờ của chàng cũng thế thôi
    
美人舞如莲花旋
měirén wǔ rú liánhuā xuán
mẩy rấn ủ rú lén hoa xoén
Mỹ nhân lả lướt tựa cánh sen

世人见之惊且叹
shìrén jiàn zhī jīng jū tàn
sư rấn chen chư ching chuy than
Thế nhân kinh ngạc cảm thán

一曲终了与君断
yī qǔ zhōngliǎo yǔ jūn duàn
i trủy chung lẻo ủy chuyn toan
Hết một khúc cùng quân đoạn tuyệt

绝世舞姬天下先
jué shì wǔ jī tiānxià xiān
chuế sư ủ chi then xe xen
Tuyệt thế vũ cơ đỉnh lập thiên hạ

美人舞如清泉涧
měirén wǔ rú qīngquán jiàn
mẩy rấn ủ rú tring troén chen
Mỹ nhân thướt tha tựa dòng nước

世人见之惊且叹
shìrén jiàn zhī jīng jū tàn
sư rấn chen chư ching chuy than
Thế nhân kinh ngạc cảm thán

剪不断的理还乱
jiǎn bùduàn de lǐ hái luàn
chẻn pu toan tơ lỉ hái loan
Dứt không được, lí  trí loạn

绝世舞姬天下先
jué shì wǔ jī tiānxià xiān
chuế sư ủ chi then xe xen
Tuyệt thế vũ cơ, đỉnh lập thiên hạ

烽烟燃起乱风华
fēngyān rán qǐ luàn fēnghuá
phâng den rán trỉ loan phâng hóa
Khói lửa bùng lên loạn phong hoa

胭脂落泪染红霞
yān·zhi luò lèi rǎn hóng xiá
den chư lua lây rản húng xé
Lệ nhòa trang dung, nhuốm hồng hà

眉目如画宜其室家
méimù rú huà yí qí shì jiā
mấy mu rú hoa í trí sư che
Mi mục như họa, phu thê gia hòa

我陪你浪迹天涯
wǒ péi nǐ làngjì tiānyá
ủa p'ấy nỉ lang chi then dá
Chàng lưu lạc thiên nhai cùng ta

心死在一刹那
xīn sǐ zài yīchànà
xin xử chai i tra na
Một nhát ấy, tâm đã chết lặng

世间安得双全法
shìjiān ān dé shuāngquán fǎ
sư chen an tứa soang troén phả
Thế gian nào có đôi ngã vẹn toàn

眸中无他
móu zhōng wú tā
mấu chung ú tha
Khuất mắt chàng

君临天下
jūn lín tiānxià
chuyn lín then xe
Quân lâm thiên hạ

只能道一声寡
zhǐ néng dào yī shēng guǎ
chử nấng tao i sâng cỏa
Cũng chỉ là một tiếng “quả”

血溅
xiě jiàn
xỉa chen
Huyết bắn

尸骸踏燃起风沙
shīhái tà rán qǐ fēngshā
sư hái tha rán trỉ phâng sa
Đẫm lên hài cốt, bão cát bùng lên

兵临城下万箭发
bìnglínchéngxià wàn jiàn fā
ping lín trấng xe oan chen pha
Binh vây tứ phía phóng vạn mũi tên

三千鸦杀它终是虚话
sān qiān yā shā tā zhōng shì xū huà
xan tren da sa tha chung sư xuy hoa
Tam thiên nha sát, chung quy là lời sáo rỗng

绝世舞姬
jué shì wǔ jī
chuế sư ủ chi
Tuyệt thế vũ cơ

此生已了无牵挂
cǐ shēng yǐ liǎowú qiānguà
trử sâng ỉ lẻo ú tren qua
Đời này đã hết, chẳng còn lưu luyến

美人舞如莲花旋
měirén wǔ rú liánhuā xuán
mẩy rấn ủ rú lén hoa xoén
Mỹ nhân lả lướt tựa cánh sen

世人见之惊且叹
shìrén jiàn zhī jīng jū tàn
sư rấn chen chư ching chuy than
Thế nhân kinh ngạc cảm thán

一曲终了与君断
yī qǔ zhōngliǎo yǔ jūn duàn
i trủy chung lẻo ủy chuyn toan
Hết một khúc cùng quân đoạn tuyệt

绝世舞姬天下先
jué shì wǔ jī tiānxià xiān
chuế sư ủ chi then xe xen
Tuyệt thế vũ cơ đỉnh lập thiên hạ

美人舞如清泉涧
měirén wǔ rú qīngquán jiàn
mẩy rấn ủ rú tring troén chen
Mỹ nhân thướt tha tựa dòng nước

世人见之惊且叹
shìrén jiàn zhī jīng jū tàn
sư rấn chen chư ching chuy than
Thế nhân kinh ngạc cảm thán

剪不断的理还乱
jiǎn bùduàn de lǐ hái luàn
chẻn pu toan tơ lỉ hái loan
Dứt không được, lí  trí loạn

绝世舞姬天下先
jué shì wǔ jī tiānxià xiān
chuế sư ủ chi then xe xen
Tuyệt thế vũ cơ, đỉnh lập thiên hạ

 • Học bài hát tiếng Trung: Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn– En

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Khuyên nhủ 奉劝 Fèngquàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tinh nguyệt đường 星月糖 Xīng yuè táng

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tinh nguyệt đường 星月糖 Xīng yuè táng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tín ngưỡng 信仰 Xìnyǎng

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tín ngưỡng 信仰 Xìnyǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Âm thanh của nỗi nhớ anh 是想你的声音啊

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Âm thanh của nỗi nhớ anh 是想你的声音啊 Shì xiǎng nǐ de shēngyīn a qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tửu gia 酒家 Jiǔjiā– Phân Phân 芬芬

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tửu gia 酒家 Jiǔjiā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sinh nhật vui vẻ 生日快乐 Shēngrì kuàilè- Lý Tuyết Lai 李雪莱

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Sinh nhật vui vẻ 生日快乐 Shēngrì kuàilè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yến vô hiết 燕无歇 Yàn wú xiē

  17/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Yến vô hiết 燕无歇 Yàn wú xiē qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Xuân đình tuyết 春庭雪 Chūn tíng xuě

  16/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Xuân đình tuyết 春庭雪 Chūn tíng xuě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Coco – Aioz & Young 7

  16/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Coco qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Huynh đệ à nhớ cậu rồi 兄弟想你了 Xiōngdì xiǎng nǐle

  16/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Huynh đệ à nhớ cậu rồi 兄弟想你了 Xiōngdì xiǎng nǐle qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa