Bài hát tiếng Trung: Lãng tử nhàn thoại 浪子闲话 Làngzǐ xiánhuà (Remix)

21/11/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Lãng tử nhàn thoại 浪子闲话 Làngzǐ xiánhuà qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Lãng tử nhàn thoại 浪子闲话 Làngzǐ xiánhuà (Remix) – Hoa Đồng 花僮

Lời bài hát Lãng tử nhàn thoại tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

明月邀窗故佯装潇洒
míng yuè yāo chuāng gù yáng zhuāng xiāosǎ
mính duê dao troang cu dáng choang xeo xả
Trăng sáng soi tỏ vẻ tiêu sái, gọi mời bên ô cửa

我饮过风咽过沙
wǒ yìn guò fēng yàn guò shā
ủa in cua phâng den cua sa
Ta từng uống gió ngậm cát

浪子无钱逛酒家
làngzǐ wú qián guàng jiǔjiā
lang chư ú trén quang chiểu che
Lãng tử chẳng có nổi xu tiền dạo tửu quán

闻琵琶谁人画
wén pí·pá shuí rén huà
uấn p'í p'á suấy rấn hoa
Nghe tỳ bà, ngắm ai họa

不再春风如寒鸦
bù zài chūnfēng rú hán yā
pu chai truân phâng rú hán da
Chẳng phơi phới như quạ gáy xám

我饮过风咽过沙
wǒ yìn guò fēng yàn guò shā
ủa in cua phâng den cua sa
Ta từng uống gió ngậm cát

浪迹天涯浮云下
làngjì tiānyá fúyún xià
lang chi then dá phú uýn xe
Lưu lạc thiên nhai dưới mây trời 

叹流年似黄花
tàn liúnián shì huánghuā
than liếu nén sư hoáng hoa
Khẽ than năm tháng như đóa cúc

问过苍天无人答
wèn guò cāngtiān wú rén dá
uân cua trang then ú rấn tá
Hỏi ông trời chẳng một lời đáp lại

我饮过风咽过沙
wǒ yìn guò fēng yàn guò shā
ủa in cua phâng den cua sa
Ta từng uống gió ngậm cát

浪子无钱逛酒家
làngzǐ wú qián guàng jiǔjiā
lang chư ú trén quang chiểu che
Lãng tử chẳng có nổi xu tiền dạo tửu quán

闻琵琶谁人画
wén pí·pá shuí rén huà
uấn p'í p'á suấy rấn hoa
Nghe tiếng tỳ bà, ngắm ai họa

不再春风如寒鸦
bù zài chūnfēng rú hán yā
pu chai truân phâng rú hán da
Chẳng phơi phới như quạ gáy xám

我饮过风咽过沙
wǒ yìn guò fēng yàn guò shā
ủa in cua phâng den cua sa
Ta từng uống gió ngậm cát
浪迹天涯浮云下

làngjì tiānyá fúyún xià
lang chi then dá phú uýn xe
Lưu lạc thiên nhai dưới mây trời

叹流年似黄花
tàn liúnián shì huánghuā
than liếu nén sư hoáng hoa
Khẽ than năm tháng như đóa cúc

问过苍天无人答
wèn guò cāngtiān wú rén dá
uân cua trang then ú rấn tá
Hỏi ông trời chẳng một lời đáp lại

聊一篇闲话布衣越冬夏
liáo yī piān xiánhuà bùyī yuèdōng xià
léo i p'en xén hoa pu i duê tung xe
Nói chuyện phiếm thuở khoác bố y vượt qua đông hạ

待我功成名就西山纵肥马
dāi wǒ gōngchéngmíngjiù xī shān zòng féi mǎ
tai ủa cung trấng mính chiêu xi san chung phấy mả
Đợi ta công thành danh toại, lên Tây Sơn thả ngựa béo

凭酒论天下喊声小二续茶
píng jiǔ lùn tiānxià hǎnshēng xiǎo èr xù chá
p'ính chiểu luân then xe hản sâng xẻo ơ xuy trá
Cạn chung luận thiên hạ, hét tiểu nhị châm thêm trà

明月邀窗故佯装潇洒
míng yuè yāo chuāng gù yáng zhuāng xiāosǎ
mính duê dao troang cu dáng choang xeo xả
Trăng sáng soi tỏ vẻ tiêu sái, gọi mời bên ô cửa

我饮过风咽过沙
wǒ yìn guò fēng yàn guò shā
ủa in cua phâng den cua sa
Ta từng uống gió ngậm cát

浪子无钱逛酒家
làngzǐ wú qián guàng jiǔjiā
lang chư ú trén quang chiểu che
Lãng tử chẳng có nổi xu tiền dạo tửu quán

闻琵琶谁人画
wén pí·pá shuí rén huà
uấn p'í p'á suấy rấn hoa
Nghe tỳ bà, ngắm ai họa

不再春风如寒鸦
bù zài chūnfēng rú hán yā
pu chai truân phâng rú hán da
Chẳng phơi phới như quạ gáy xám

我饮过风咽过沙
wǒ yìn guò fēng yàn guò shā
ủa in cua phâng den cua sa
Ta từng uống gió ngậm cát

浪迹天涯浮云下
làngjì tiānyá fúyún xià
lang chi then dá phú uýn xe
Lưu lạc thiên nhai dưới mây trời 

叹流年似黄花
tàn liúnián shì huánghuā
than liếu nén sư hoáng hoa
Khẽ than năm tháng như đóa cúc

问过苍天无人答
wèn guò cāngtiān wú rén dá
uân cua trang then ú rấn tá
Hỏi ông trời chẳng một lời đáp lại

我饮过风咽过沙
wǒ yìn guò fēng yàn guò shā
ủa in cua phâng den cua sa
Ta từng uống gió ngậm cát

浪子无钱逛酒家
làngzǐ wú qián guàng jiǔjiā
lang chư ú trén quang chiểu che
Lãng tử chẳng có nổi xu tiền dạo tửu quán

闻琵琶谁人画
wén pí·pá shuí rén huà
uấn p'í p'á suấy rấn hoa
Nghe tiếng tỳ bà, ngắm ai họa

不再春风如寒鸦
bù zài chūnfēng rú hán yā
pu chai truân phâng rú hán da
Chẳng phơi phới như quạ gáy xám

我饮过风咽过沙
wǒ yìn guò fēng yàn guò shā
ủa in cua phâng den cua sa
Ta từng uống gió ngậm cát

浪迹天涯浮云下
làngjì tiānyá fúyún xià
lang chi then dá phú uýn xe
Lưu lạc thiên nhai dưới mây trời

叹流年似黄花
tàn liúnián shì huánghuā
than liếu nén sư hoáng hoa
Khẽ than năm tháng như đóa cúc

问过苍天无人答
wèn guò cāngtiān wú rén dá
uân cua trang then ú rấn tá
Hỏi ông trời chẳng một lời đáp lại

我饮过风咽过沙
wǒ yìn guò fēng yàn guò shā
ủa in cua phâng den cua sa
Ta từng uống gió ngậm cát

浪子无钱逛酒家
làngzǐ wú qián guàng jiǔjiā
lang chư ú trén quang chiểu che
Lãng tử chẳng có nổi xu tiền dạo tửu quán

闻琵琶谁人画
wén pí·pá shuí rén huà
uấn p'í p'á suấy rấn hoa
Nghe tỳ bà, ngắm ai họa

不再春风如寒鸦
bù zài chūnfēng rú hán yā
pu chai truân phâng rú hán da
Chẳng phơi phới như quạ gáy xám

我饮过风咽过沙
wǒ yìn guò fēng yàn guò shā
ủa in cua phâng den cua sa
Ta từng uống gió ngậm cát

浪迹天涯浮云下
làngjì tiānyá fúyún xià
lang chi then dá phú uýn xe
Lưu lạc thiên nhai dưới mây trời 

叹流年似黄花
tàn liúnián shì huánghuā
than liếu nén sư hoáng hoa
Khẽ than năm tháng như đóa cúc

问过苍天无人答
wèn guò cāngtiān wú rén dá
uân cua trang then ú rấn tá
Hỏi ông trời chẳng một lời đáp lại

我饮过风咽过沙
wǒ yìn guò fēng yàn guò shā
ủa in cua phâng den cua sa
Ta từng uống gió ngậm cát

浪子无钱逛酒家
làngzǐ wú qián guàng jiǔjiā
lang chư ú trén quang chiểu che
Lãng tử chẳng có nổi xu tiền dạo tửu quán

闻琵琶谁人画
wén pí·pá shuí rén huà
uấn p'í p'á suấy rấn hoa
Nghe tiếng tỳ bà, ngắm ai họa

不再春风如寒鸦
bù zài chūnfēng rú hán yā
pu chai truân phâng rú hán da
Chẳng phơi phới như quạ gáy xám

我饮过风咽过沙
wǒ yìn guò fēng yàn guò shā
ủa in cua phâng den cua sa
Ta từng uống gió ngậm cát

浪迹天涯浮云下
làngjì tiānyá fúyún xià
lang chi then dá phú uýn xe
Lưu lạc thiên nhai dưới mây trời

叹流年似黄花
tàn liúnián shì huánghuā
than liếu nén sư hoáng hoa
Khẽ than năm tháng như đóa cúc

问过苍天无人答
wèn guò cāngtiān wú rén dá
uân cua trang then ú rấn tá
Hỏi ông trời chẳng một lời đáp lại

 • Bài hát tiếng Trung: Vịnh Alaska 阿拉斯加海湾 Ālāsījiā hǎiwān

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vịnh Alaska 阿拉斯加海湾 Ālāsījiā hǎiwān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Không nỡ 不舍 Bù shě

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không nỡ 不舍 Bù shě qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mất khống chế 失控 Shīkòng

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mất khống chế 失控 Shīkòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ta là ai 我是谁 Wǒ shì shéi

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ta là ai 我是谁 Wǒ shì shéi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thủy Triều 潮汐 Cháoxī (Remix)

  21/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Thủy Triều 潮汐 Cháoxī qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān

  02/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Phù dung 芙蓉 Fúróng

  02/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Phù dung 芙蓉 Fúróng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vì sao sáng nhất bầu trời đêm 夜空中最亮的星

  02/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vì sao sáng nhất bầu trời đêm 夜空中最亮的星 Yèkōng zhōng zuì liàng de xīng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sự dịu dàng đáng chết 该死的温柔

  02/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Sự dịu dàng đáng chết 该死的温柔 Gāisǐ de wēnróu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu cậu chẳng cần lý do 爱你没道理 Ài nǐ méi dàolǐ

  02/11/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu cậu chẳng cần lý do 爱你没道理 Ài nǐ méi dàolǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa