Bài hát tiếng Trung: Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过

01/09/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过 Nǐ bù dǒng wǒ de nánguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过 Nǐ bù dǒng wǒ de nánguò- Vương Ưu Tú | - 王优秀

Lời bài hát Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你不懂我的难过有多难过
nǐ bù dǒng wǒ de nánguò yǒu duō nánguò
nỉ pu tủng ủa tơ nán cua dẩu tua nán cua
Anh nào biết em buồn cỡ nào, đau cỡ nào

你不懂我的寂寞有多寂寞
nǐ bù dǒng wǒ de jìmò yǒu duō jìmò
nỉ pu tủng ủa tơ chi mua dẩu tua chi mua
Anh nào hay em cô đơn quạnh vắng biết 

爱是情深了不舍像脆弱的泡沫
ài shì qíng shēn le bù shě xiàng cuìruò de pàomò
ai sư trính sân lơ pu sửa xeng truây rua tơ p'ao mua
Yêu sâu đâm là lưu luyến, lại mong manh như bọt biển

我想要却一碰就破
wǒ xiǎng yào què yī pèng jiù pò
ủa xẻng dao truê i p'âng chiêu p'ua
Em muốn có nhưng chạm vào là vỡ

你不懂我的难过有多难过
nǐ bù dǒng wǒ de nánguò yǒu duō nánguò
nỉ pu tủng ủa tơ nán cua dẩu tua nán cua
Anh nào hay em buồn cỡ nào, đau ra làm sao

我撑着忍着痛着等着盼着
wǒ chēng zhe rěn zhe tòng zhe děng zhe pàn zhe
ủa trâng chưa rẩn chưa thung chưa tẩng chưa p'an chưa
Em cố chịu đựng để ngóng trông anh

幻想你给的结果是想要的花火
huànxiǎng nǐ gěi de jiēguǒ shì xiǎng yào de huā huǒ
hoan xẻng nỉ cẩy tơ chia của sư xẻng dao tơ hoa hủa
Ảo tưởng kết quả anh mang đến là pháo hoa em hằng mong 

我知错却难舍纠葛
wǒ zhī cuò què nán shě jiūgé
ủa chư trua truê nán sửa chiêu cứa
Em biết sai rồi nhưng khúc mắc khó gỡ

从来没有哭过没有吵过没有闹过
cónglái méi·yǒu kū guò méi·yǒu chǎo guò méi·yǒu nào guò
trúng lái mấy dẩu khu cua mấy dẩu trảo cua mấy dẩu nao cua
Em chưa từng khóc, chưa từng làm loạn, chưa từng cãi vã

可懂事的人结果竟然都是输了
kě dǒngshì de rén jiēguǒ jìngrán dōu shì shū le
khửa tủng sư tơ rấn chia của ching rán tâu sư su lơ
Thế nhưng người hiểu chuyện bao giờ cũng thua

爱就是折磨得不到解脱
ài jiùshì zhémó dé bùdào jiětuō
ai chiêu sư chứa múa tứa pu tao chỉa thua
Yêu chính là sự đọa đày không lối thoát

最爱的人也最难过
zuì ài de rén yě zuì nánguò
chuây ai tơ rấn dể chuây nán cua
Người nào yêu nhiều thì đau nhiều

从来没有舍得给你一个爱的枷锁
cónglái méi·yǒu shě·de gěi nǐ yī gè ài de jiāsuǒ
trúng lái mấy dẩu sửa tứa cẩy nỉ i cưa ai tơ che xủa
Em có bao giờ nỡ để anh bị tình yêu ràng buộc đâu

可你为什么总是给我一场沉默
kě nǐ wèishén·me zǒngshì gěi wǒ yī chǎng chénmò
khửa nỉ uây sấn mơ chủng sư cẩy ủa i trảng trấn mua
Còn anh cớ sao anh cứ bỏ em lại với khoảng lặng

我拼命做个骄傲的败者
wǒ pīnmìng zuò gè jiāo'ào de bài zhě
ủa p'in ming chua cưa cheo ao tơ pai chửa
Em dốc lòng thua trong kiêu hãnh

我尽力了把命都给你了
wǒ jìnlì le bǎ mìng dōu gěi nǐ le
ủa chin li lơ pả ming tâu cẩy nỉ lơ
Em cố hết sức rồi, cả mạng sống cũng trao anh rồi

你不懂我的难过有多难过
nǐ bù dǒng wǒ de nánguò yǒu duō nánguò
nỉ pu tủng ủa tơ nán cua dẩu tua nán cua
Anh nào biết em buồn cỡ nào, đau cỡ nào

你不懂我的寂寞有多寂寞
nǐ bù dǒng wǒ de jìmò yǒu duō jìmò
nỉ pu tủng ủa tơ chi mua dẩu tua chi mua
Anh nào hay em cô đơn quạnh vắng biết 

爱是情深了不舍像脆弱的泡沫
ài shì qíng shēn le bù shě xiàng cuìruò de pàomò
ai sư trính sân lơ pu sửa xeng truây rua tơ p'ao mua
Yêu sâu đâm là lưu luyến, lại mong manh như bọt biển

我想要却一碰就破
wǒ xiǎng yào què yī pèng jiù pò
ủa xẻng dao truê i p'âng chiêu p'ua
Em muốn có nhưng chạm vào là vỡ

你不懂我的难过有多难过
nǐ bù dǒng wǒ de nánguò yǒu duō nánguò
nỉ pu tủng ủa tơ nán cua dẩu tua nán cua
Anh nào hay em buồn cỡ nào, đau ra làm sao

我撑着忍着痛着等着盼着
wǒ chēng zhe rěn zhe tòng zhe děng zhe pàn zhe
ủa trâng chưa rẩn chưa thung chưa tẩng chưa p'an chưa
Em cố chịu đựng để ngóng trông anh

幻想你给的结果是想要的花火
huànxiǎng nǐ gěi de jiēguǒ shì xiǎng yào de huā huǒ
hoan xẻng nỉ cẩy tơ chia của sư xẻng dao tơ hoa hủa
Ảo tưởng kết quả anh mang đến là pháo hoa em hằng mong 

我知错却难舍纠葛
wǒ zhī cuò què nán shě jiūgé
ủa chư trua truê nán sửa chiêu cứa
Em biết sai rồi nhưng khúc mắc khó gỡ

从来没有哭过没有吵过没有闹过
cónglái méi·yǒu kū guò méi·yǒu chǎo guò méi·yǒu nào guò
trúng lái mấy dẩu khu cua mấy dẩu trảo cua mấy dẩu nao cua
Em chưa từng khóc, chưa từng làm loạn, chưa từng cãi vã

可懂事的人结果竟然都是输了
kě dǒngshì de rén jiēguǒ jìngrán dōu shì shū le
khửa tủng sư tơ rấn chia của ching rán tâu sư su lơ
Thế nhưng người hiểu chuyện bao giờ cũng thua

爱就是折磨得不到解脱
ài jiùshì zhémó dé bùdào jiětuō
ai chiêu sư chứa múa tứa pu tao chỉa thua
Yêu chính là sự đọa đày không lối thoát

最爱的人也最难过
zuì ài de rén yě zuì nánguò
chuây ai tơ rấn dể chuây nán cua
Người nào yêu nhiều thì đau nhiều

从来没有舍得给你一个爱的枷锁
cónglái méi·yǒu shě·de gěi nǐ yī gè ài de jiāsuǒ
trúng lái mấy dẩu sửa tứa cẩy nỉ i cưa ai tơ che xủa
Em có bao giờ nỡ để anh bị tình yêu ràng buộc đâu

可你为什么总是给我一场沉默
kě nǐ wèishén·me zǒngshì gěi wǒ yī chǎng chénmò
khửa nỉ uây sấn mơ chủng sư cẩy ủa i trảng trấn mua
Còn anh cớ sao anh cứ bỏ em lại với khoảng lặng

我拼命做个骄傲的败者
wǒ pīnmìng zuò gè jiāo'ào de bài zhě
ủa p'in ming chua cưa cheo ao tơ pai chửa
Em dốc lòng thua trong kiêu hãnh

我尽力了把命都给你了
wǒ jìnlì le bǎ mìng dōu gěi nǐ le
ủa chin li lơ pả ming tâu cẩy nỉ lơ
Em cố hết sức rồi, cả mạng sống cũng trao anh rồi

从来没有哭过没有吵过没有闹过
cónglái méi·yǒu kū guò méi·yǒu chǎo guò méi·yǒu nào guò
trúng lái mấy dẩu khu cua mấy dẩu trảo cua mấy dẩu nao cua
Em chưa từng khóc, chưa từng làm loạn, chưa từng cãi vã

可懂事的人结果竟然都是输了
kě dǒngshì de rén jiēguǒ jìngrán dōu shì shū le
khửa tủng sư tơ rấn chia của ching rán tâu sư su lơ
Thế nhưng người hiểu chuyện bao giờ cũng thua

爱就是折磨得不到解脱
ài jiùshì zhémó dé bùdào jiětuō
ai chiêu sư chứa múa tứa pu tao chỉa thua
Yêu chính là sự đọa đày không lối thoát

最爱的人也最难过
zuì ài de rén yě zuì nánguò
chuây ai tơ rấn dể chuây nán cua
Người nào yêu nhiều thì đau nhiều

从来没有舍得给你一个爱的枷锁
cónglái méi·yǒu shě·de gěi nǐ yī gè ài de jiāsuǒ
trúng lái mấy dẩu sửa tứa cẩy nỉ i cưa ai tơ che xủa
Em có bao giờ nỡ để anh bị tình yêu ràng buộc đâu

可你为什么总是给我一场沉默
kě nǐ wèishén·me zǒngshì gěi wǒ yī chǎng chénmò
khửa nỉ uây sấn mơ chủng sư cẩy ủa i trảng trấn mua
Còn anh cớ sao anh cứ bỏ em lại với khoảng lặng

我拼命做个骄傲的败者
wǒ pīnmìng zuò gè jiāo'ào de bài zhě
ủa p'in ming chua cưa cheo ao tơ pai chửa
Em dốc lòng thua trong kiêu hãnh

我尽力了把命都给你了
wǒ jìnlì le bǎ mìng dōu gěi nǐ le
ủa chin li lơ pả ming tâu cẩy nỉ lơ
Em cố hết sức rồi, cả mạng sống cũng trao anh rồi

我尽力了把命都给你了
wǒ jìnlì le bǎ mìng dōu gěi nǐ le
ủa chin li lơ pả ming tâu cẩy nỉ lơ
Em cố hết sức rồi, cả mạng sống cũng trao anh rồi

 • Bài hát tiếng Trung: Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Nhớ Anh Rồi 我想你了 Wǒ xiǎng nǐle

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Nhớ Anh Rồi 我想你了 Wǒ xiǎng nǐle qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửu Thiên Thác (9000 sai) 九千错 Jiǔqiān cuò

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửu Thiên Thác (9000 sai) 九千错 Jiǔqiān cuò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Sao Nối Duyên 星月为媒 Xīng yuè wèi méi

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Sao Nối Duyên 星月为媒 Xīng yuè wèi méi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Đáng Được Em Thích 不值得你喜欢 Bù zhídé nǐ xǐhuān

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Đáng Được Em Thích 不值得你喜欢 Bù zhídé nǐ xǐhuān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Như Cố 如故 Rúgù

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Như Cố 如故 Rúgù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Quyết Luyến 玦恋 Jué liàn

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Quyết Luyến 玦恋 Jué liàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Điều Ngu Ngốc Không Nên Làm 不该犯的蠢

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Điều Ngu Ngốc Không Nên Làm 不该犯的蠢 Bù gāi fàn de chǔn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hà Tất Xin Lỗi 何必抱歉 Hébì bàoqiàn

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Hà Tất Xin Lỗi 何必抱歉 Hébì bàoqiàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tên Đầy Đủ 全名 Quán míng

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tên Đầy Đủ 全名 Quán míng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa