Bài hát tiếng Trung: Anh Sẽ Không Hiểu – Joysaaaa

20/09/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Anh Sẽ Không Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Anh Sẽ Không Hiểu – Joysaaaa

Lời bài hát Anh Sẽ Không Hiểu tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

有些事我没说你不必问了
yǒuxiē shì wǒ méi shuō nǐ bùbiÌ wèn le
dẩu xia sư ủa mấy sua nỉ pu pi uân lơ
Có những việc em không nói anh không cần hỏi nữa

压力我自己承受本就应该的
yālì wǒ zìjǐ chéngshòu běn jiù yīnggāi de
da li ủa chư chỉ trấng sâu pẩn chiêu ing cai tơ
Mình em gánh chịu áp lực vốn là chuyện nên làm

请尊重我的选择
qíng zūnzhòng wǒ de xuǎnzé
trính chuân chung ủa tơ xoẻn chứa
Xin tôn trọng chọn lựa của em

也真的没得选了
yě zhēn de méi dé xuǎn le
dể chân tơ mấy tứa xoẻn lơ
Cũng thật sự không còn chọn lựa khác

放手是迫不得已
fàngshǒu shì pòbùdéyǐ
phang sẩu sư p'ua pu tứa ỉ
Buông tay là bất đắc dĩ

却最好的结果
què zuìhǎo de jiēguǒ
truê chuây hảo tơ chia của
Lại là kết quả tốt nhất

就当我是绝情的把彼此耽搁
jiù dāng wǒ shì jué qíng de bǎ bǐcǐ dān·ge
chiêu tang ủa sư chuế trính tơ pả pỉ trử tan cưa
Coi là em tuyệt tình làm mình bỏ lỡ nhau

不想让你受委屈跟我受罪了
bùxiǎng ràng nǐ shòu wěi·qu gēn wǒ shòuzuì le
pu xẻng rang nỉ sâu uẩy truy cân ủa sâu chuây lơ
Không muốn để anh chịu uất ức cùng em bị giày vò

越付出真心的人越无可奈何
yuè fùchū zhēnxīn de rén yuè wúkěnàihé
duê phu tru chân xin tơ rấn duê ú khửa nai hứa
Người càng cho đi chân tình càng bất lực

你不懂因为我爱你才要离开
nǐ bù dǒng yīnwèi wǒ ài nǐ cái yào líkāi
nỉ pu tủng in uây ủa ai nỉ trái dao lí khai
Anh không hiểu vì em yêu anh mới muốn rời đi

你不懂最是喜欢偏偏要释怀
nǐ bù dǒng zuì shì xǐ·huan piānpiān yào shì huái
nỉ pu tủng chuây sư xỉ hoan p'en p'en dao sư hoái
Anh không hiểu rõ ràng thích nhất lại phải buông bỏ

每当敏感的我想起某段对白
měi dāng mǐngǎn de wǒ xiǎng qǐ mǒu duàn duìbái
mẩy tang mỉn cản tơ ủa xẻng trỉ mẩu toan tuây pái
Mỗi khi em mẫn cảm này nhớ lại đoạn đối thoại nào ấy

我都会以为耽误你是我不该
wǒ dūhuì yǐwéi dān·wu nǐ shì wǒ bùgāi
ủa tu huây ỉ uấy tan u nỉ sư ủa pu cai
Em đều sẽ cho rằng làm lỡ đời anh là em không nên

你不懂总会有人走不是不爱
nǐ bù dǒng zǒnghuì yǒu rén zǒu bù·shi bù ài
nỉ pu tủng chủng huây dẩu rấn chẩu pu sư pu ai
Anh không hiểu có người rời đi không phải không yêu

你不懂我的眼神中都是无奈
nǐ bù dǒng wǒ de yǎnshén zhōng dōu shì wúnài
nỉ pu tủng ủa tơ dẻn sấn chung tâu sư ú nai
Anh không hiểu trong ánh mắt em toàn bất đắc dĩ

怎敢耽误你留下来
zěn gǎn dān·wu nǐ liú xiàlái
chẩn cản tan u nỉ liếu xe lái
Sao dám để anh ở lại làm lỡ đời anh

该放开就别留任何期待
gāi fàng kāi jiù bié liúrèn hé qīdài
cai phang khai chiêu pía liếu rân hứa tri tai
Nên buông thì đừng để lại chút mong đợi nào

有些事我没说你不必问了
yǒuxiē shì wǒ méi shuō nǐ bùbiÌ wèn le
dẩu xia sư ủa mấy sua nỉ pu pi uân lơ
Có những việc em không nói anh không cần hỏi nữa

压力我自己承受本就应该的
yālì wǒ zìjǐ chéngshòu běn jiù yīnggāi de
da li ủa chư chỉ trấng sâu pẩn chiêu ing cai tơ
Mình em gánh chịu áp lực vốn là chuyện nên làm

请尊重我的选择
qíng zūnzhòng wǒ de xuǎnzé
trính chuân chung ủa tơ xoẻn chứa
Xin tôn trọng chọn lựa của em

也真的没得选了
yě zhēn de méi dé xuǎn le
dể chân tơ mấy tứa xoẻn lơ
Cũng thật sự không còn chọn lựa khác

放手是迫不得已
fàngshǒu shì pòbùdéyǐ
phang sẩu sư p'ua pu tứa ỉ
Buông tay là bất đắc dĩ

却最好的结果
què zuìhǎo de jiēguǒ
truê chuây hảo tơ chia của
Lại là kết quả tốt nhất

就当我是绝情的把彼此耽搁
jiù dāng wǒ shì jué qíng de bǎ bǐcǐ dān·ge
chiêu tang ủa sư chuế trính tơ pả pỉ trử tan cưa
Coi là em tuyệt tình làm mình bỏ lỡ nhau

不想让你受委屈跟我受罪了
bùxiǎng ràng nǐ shòu wěi·qu gēn wǒ shòuzuì le
pu xẻng rang nỉ sâu uẩy truy cân ủa sâu chuây lơ
Không muốn để anh chịu uất ức cùng em bị giày vò

越付出真心的人越无可奈何
yuè fùchū zhēnxīn de rén yuè wúkěnàihé
duê phu tru chân xin tơ rấn duê ú khửa nai hứa
Người càng cho đi chân tình càng bất lực

你不懂因为我爱你才要离开
nǐ bù dǒng yīnwèi wǒ ài nǐ cái yào líkāi
nỉ pu tủng in uây ủa ai nỉ trái dao lí khai
Anh không hiểu vì em yêu anh mới muốn rời đi

你不懂最是喜欢偏偏要释怀
nǐ bù dǒng zuì shì xǐ·huan piānpiān yào shì huái
nỉ pu tủng chuây sư xỉ hoan p'en p'en dao sư hoái
Anh không hiểu rõ ràng thích nhất lại phải buông bỏ

每当敏感的我想起某段对白
měi dāng mǐngǎn de wǒ xiǎng qǐ mǒu duàn duìbái
mẩy tang mỉn cản tơ ủa xẻng trỉ mẩu toan tuây pái
Mỗi khi em mẫn cảm này nhớ lại đoạn đối thoại nào ấy

我都会以为耽误你是我不该
wǒ dūhuì yǐwéi dān·wu nǐ shì wǒ bùgāi
ủa tu huây ỉ uấy tan u nỉ sư ủa pu cai
Em đều sẽ cho rằng làm lỡ đời anh là em không nên

你不懂总会有人走不是不爱
nǐ bù dǒng zǒnghuì yǒu rén zǒu bù·shi bù ài
nỉ pu tủng chủng huây dẩu rấn chẩu pu sư pu ai
Anh không hiểu có người rời đi không phải không yêu

你不懂我的眼神中都是无奈
nǐ bù dǒng wǒ de yǎnshén zhōng dōu shì wúnài
nỉ pu tủng ủa tơ dẻn sấn chung tâu sư ú nai
Anh không hiểu trong ánh mắt em toàn bất đắc dĩ

怎敢耽误你留下来
zěn gǎn dān·wu nǐ liú xiàlái
chẩn cản tan u nỉ liếu xe lái
Sao dám để anh ở lại làm lỡ đời anh

该放开就别留任何期待
gāi fàng kāi jiù bié liúrèn hé qīdài
cai phang khai chiêu pía liếu rân hứa tri tai
Nên buông thì đừng để lại chút mong đợi nào

你不懂最是喜欢偏偏要释怀
nǐ bù dǒng zuì shì xǐ·huan piānpiān yào shì huái
nỉ pu tủng chuây sư xỉ hoan p'en p'en dao sư hoái
Anh không hiểu rõ ràng thích nhất lại phải buông bỏ

每当敏感的我想起某段对白
měi dāng mǐngǎn de wǒ xiǎng qǐ mǒu duàn duìbái
mẩy tang mỉn cản tơ ủa xẻng trỉ mẩu toan tuây pái
Mỗi khi em mẫn cảm này nhớ lại đoạn đối thoại nào ấy

我都会以为耽误你是我不该
wǒ dūhuì yǐwéi dān·wu nǐ shì wǒ bùgāi
ủa tu huây ỉ uấy tan u nỉ sư ủa pu cai
Em đều sẽ cho rằng làm lỡ đời anh là em không nên

你不懂总会有人走不是不爱
nǐ bù dǒng zǒnghuì yǒu rén zǒu bù·shi bù ài
nỉ pu tủng chủng huây dẩu rấn chẩu pu sư pu ai
Anh không hiểu có người rời đi không phải không yêu

你不懂我的眼神中都是无奈
nǐ bù dǒng wǒ de yǎnshén zhōng dōu shì wúnài
nỉ pu tủng ủa tơ dẻn sấn chung tâu sư ú nai
Anh không hiểu trong ánh mắt em toàn bất đắc dĩ

怎敢耽误你留下来
zěn gǎn dān·wu nǐ liú xiàlái
chẩn cản tan u nỉ liếu xe lái
Sao dám để anh ở lại làm lỡ đời anh

该放开就别留任何期待
gāi fàng kāi jiù bié liúrèn hé qīdài
cai phang khai chiêu pía liếu rân hứa tri tai
Nên buông thì đừng để lại chút mong đợi nào
 

 • Bài hát tiếng Trung: Giọt Lệ Ngàn Năm - Đẳng Thập Ma Quân (Đặng Ngụ Quân) (COVER)

  20/09/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giọt Lệ Ngàn Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Từ Đây Chúng Mình - Châu Tư Hàm (A Hàm)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Từ Đây Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nói Với Con - Trương Tây (COVER)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nói Với Con qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngôi Sao Dẫn Lối - Lộ Phi Văn (OST Người Yêu Tôi Nhất Thế Gian)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngôi Sao Dẫn Lối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Yêu Lầm - Triệu Nãi Cát

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu Lầm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đuổi - Vương Tịnh Văn

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đuổi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trước Lúc Lá Rơi - Hattie Hải Đình

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trước Lúc Lá Rơi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Buông Tha Em Được Không - Vu Đông Nhiên

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Buông Tha Em Được Không qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giọt Lệ Ngàn Năm - Vượng Tử Tiểu Kiều (COVER)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giọt Lệ Ngàn Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Mắt Của Anh - Ecrolyn (Quảng Đông Version)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Mắt Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa