Bài hát tiếng Trung: Buông Tha Em Được Không - Vu Đông Nhiên

25/08/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Buông Tha Em Được Không qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Buông Tha Em Được Không - Vu Đông Nhiên

Lời bài hát Buông Tha Em Được Không tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你总是扮演着一个受害者人设
nǐ zǒngshì bànyǎn zhe yī gè shòuhài zhě rén shè
nỉ chủng sư pan dẻn chưa i cưa sâu hai chửa rấn sưa
Anh luôn sắm vai hình ảnh người bị hại

把所有对与错归咎于我爱太多
bǎ suǒyǒu duì yǔ cuò guījiù yú wǒ ài tài duō
pả xủa dẩu tuây ủy trua quây chiêu úy ủa ai thai tua
Đem mọi đúng với sai đổ lỗi cho em yêu quá nhiều

想要说什么可话到嘴边却还是沉默
xiǎng yào shuō shén·me kě huà dào zuǐ biān què hái·shi chénmò
xẻng dao sua sấn mơ khửa hoa tao chuẩy pen truê hái sư trấn mua
Muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng lại vẫn là lặng im

我努力适应着你设定好的角色
wǒ nǔlì shìyìng zhe nǐ shè dìng hǎo de juésè
ủa nủ li sư ing chưa nỉ sưa ting hảo tơ chuế xưa
Em cố gắng thích nghi với nhân vật anh thiết lập

虽然早听说我只是第二选择
suīrán zǎo tīng shuō wǒ zhǐshì dì èr xuǎnzé
xuây rán chảo thing sua ủa chử sư ti ơ xoẻn chứa
Tuy rằng sớm đã nghe em chỉ là chọn lựa thứ hai

爱都爱了又能如何
ài dōu ài le yòu néng rúhé
ai tâu ai lơ dâu nấng rú hứa

Yêu cũng yêu rồi lại có thể làm sao

去计较你有没有爱过我
qù jìjiào nǐ yǒu méi·yǒu ài guò wǒ
truy chi cheo nỉ dẩu mấy dẩu ai cua ủa
Đi kì kèo anh có từng yêu em không

你能不能放过我放了我
nǐ néng bùnéng fàng guò wǒ fàng le wǒ
nỉ nấng pu nấng phang cua ủa phang lơ ủa
Anh có thể nào buông tha em từ bi tha cho

痛到无法再愈合的伤口
tòng dào wúfǎ zài yùhé de shāngkǒu
thung tao ú phả chai uy hứa tơ sang khẩu
Vết thương đau đến chẳng còn thể lành của em

伤了我却还说舍不得
shāng le wǒ què hái shuō shě·bu·de
sang lơ ủa truê hái sua sửa pu tứa
Tổn thương em lại còn nói không nỡ

你早已做好选择
nǐ zǎoyǐ zuò hǎo xuǎnzé
nỉ chảo ỉ chua hảo xoẻn chứa
Anh sớm đã đưa ra chọn lựa

那沉默是敷衍还是不想挽回什么
nà chénmò shì fūyǎn hái·shi bùxiǎng wǎnhuí shén·me
na trấn mua sư phu dẻn hái sư pu xẻng oản huấy sấn mơ
Lặng im đó là lấy lệ hay không muốn vãn hồi gì thêm

我能不能不爱了不爱了
wǒ néng bùnéngbù ài le bù ài le
ủa nấng pu nấng pu ai lơ pu ai lơ

Em có thể không yêu nữa không không yêu nữa

你就能把我仅剩的快乐打包还给我
nǐ jiù néng bǎ wǒ jǐn shèng de kuàilè dǎbāo hái gěi wǒ
nỉ chiêu nấng pả ủa chỉn sâng tơ khoai lưa tả pao hái cẩy ủa
Anh liền có thể đóng gói chút vui cuối trả em

是我太过软弱
shì wǒ tài guò ruǎnruò
sư ủa thai cua roản rua
Là em quá mức yếu mềm

没力气拥抱你了
méi lì·qi yōngbào nǐ le
mấy li tri dung pao nỉ lơ
Không còn sức ấp ôm anh nữa

你总是扮演着一个受害者人设
nǐ zǒngshì bànyǎn zhe yī gè shòuhài zhě rén shè
nỉ chủng sư pan dẻn chưa i cưa sâu hai chửa rấn sưa
Anh luôn sắm vai hình ảnh người bị hại

把所有对与错归咎于我爱太多
bǎ suǒyǒu duì yǔ cuò guījiù yú wǒ ài tài duō
pả xủa dẩu tuây ủy trua quây chiêu úy ủa ai thai tua
Đem mọi đúng với sai đổ lỗi cho em yêu quá nhiều

想要说什么可话到嘴边却还是沉默
xiǎng yào shuō shén·me kě huà dào zuǐ biān què hái·shi chénmò
xẻng dao sua sấn mơ khửa hoa tao chuẩy pen truê hái sư trấn mua
Muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng lại vẫn là lặng im

我努力适应着你设定好的角色
wǒ nǔlì shìyìng zhe nǐ shè dìng hǎo de juésè
ủa nủ li sư ing chưa nỉ sưa ting hảo tơ chuế xưa
Em cố gắng thích nghi với nhân vật anh thiết lập

虽然早听说我只是第二选择
suīrán zǎo tīng shuō wǒ zhǐshì dì èr xuǎnzé
xuây rán chảo thing sua ủa chử sư ti ơ xoẻn chứa
Tuy rằng sớm đã nghe em chỉ là chọn lựa thứ hai

爱都爱了又能如何
ài dōu ài le yòu néng rúhé
ai tâu ai lơ dâu nấng rú hứa
Yêu cũng yêu rồi lại có thể làm sao

去计较你有没有爱过我
qù jìjiào nǐ yǒu méi·yǒu ài guò wǒ
truy chi cheo nỉ dẩu mấy dẩu ai cua ủa
Đi kì kèo anh có từng yêu em không

你能不能放过我放了我
nǐ néng bùnéng fàng guò wǒ fàng le wǒ
nỉ nấng pu nấng phang cua ủa phang lơ ủa
Anh có thể nào buông tha em từ bi tha cho

痛到无法再愈合的伤口
tòng dào wúfǎ zài yùhé de shāngkǒu
thung tao ú phả chai uy hứa tơ sang khẩu
Vết thương đau đến chẳng còn thể lành của em

伤了我却还说舍不得
shāng le wǒ què hái shuō shě·bu·de
sang lơ ủa truê hái sua sửa pu tứa
Tổn thương em lại còn nói không nỡ

你早已做好选择
nǐ zǎoyǐ zuò hǎo xuǎnzé
nỉ chảo ỉ chua hảo xoẻn chứa
Anh sớm đã đưa ra chọn lựa

那沉默是敷衍还是不想挽回什么
nà chénmò shì fūyǎn hái·shi bùxiǎng wǎnhuí shén·me
na trấn mua sư phu dẻn hái sư pu xẻng oản huấy sấn mơ
Lặng im đó là lấy lệ hay không muốn vãn hồi gì thêm

我能不能不爱了不爱了
wǒ néng bùnéngbù ài le bù ài le
ủa nấng pu nấng pu ai lơ pu ai lơ
Em có thể không yêu nữa không không yêu nữa

你就能把我仅剩的快乐打包还给我
nǐ jiù néng bǎ wǒ jǐn shèng de kuàilè dǎbāo hái gěi wǒ
nỉ chiêu nấng pả ủa chỉn sâng tơ khoai lưa tả pao hái cẩy ủa
Anh liền có thể đóng gói chút vui cuối trả em

是我太过软弱
shì wǒ tài guò ruǎnruò
sư ủa thai cua roản rua
Là em quá mức yếu mềm

没力气拥抱你了
méi lì·qi yōngbào nǐ le
mấy li tri dung pao nỉ lơ
Không còn sức ấp ôm anh nữa

说爱的人都已忘了
shuō ài de rén dōu yǐ wàng le
sua ai tơ rấn tâu ỉ oang lơ
Người nói yêu đều đã quên rồi

不舍的太多又能如何
bù shě de tài duō yòu néng rúhé
pu sửa tơ thai tua dâu nấng rú hứa
Quá nhiều điều không nỡ lại có thể làm sao

眼看着经过就快要流离失所
yǎnkàn zhe jīngguò jiù kuàiyào liúlíshīsuǒ
dẻn khan chưa ching cua chiêu khoai dao liếu lí sư xủa
Mắt nhìn những quá khứ sắp sửa trôi giạt khắp nơi

你要我怎么解脱
nǐ yào wǒ zěn·me jiětuō
nỉ dao ủa chẩn mơ chỉa thua
Anh muốn em giải thoát làm sao

你能不能放过我放了我
nǐ néng bùnéng fàng guò wǒ fàng le wǒ
nỉ nấng pu nấng phang cua ủa phang lơ ủa
Anh có thể nào buông tha em từ bi tha cho

痛到无法再愈合的伤口
tòng dào wúfǎ zài yùhé de shāngkǒu
thung tao ú phả chai uy hứa tơ sang khẩu
Vết thương đau đến chẳng còn thể lành của em

伤了我却还说舍不得
shāng le wǒ què hái shuō shě·bu·de
sang lơ ủa truê hái sua sửa pu tứa
Tổn thương em lại còn nói không nỡ

你早已做好选择
nǐ zǎoyǐ zuò hǎo xuǎnzé
nỉ chảo ỉ chua hảo xoẻn chứa
Anh sớm đã đưa ra chọn lựa

那沉默是敷衍还是不想挽回什么
nà chénmò shì fūyǎn hái·shi bùxiǎng wǎnhuí shén·me
na trấn mua sư phu dẻn hái sư pu xẻng oản huấy sấn mơ
Lặng im đó là lấy lệ hay không muốn vãn hồi gì thêm

我能不能不爱了不爱了
wǒ néng bùnéngbù ài le bù ài le
ủa nấng pu nấng pu ai lơ pu ai lơ
Em có thể không yêu nữa không không yêu nữa

你就能把我仅剩的快乐打包还给我
nǐ jiù néng bǎ wǒ jǐn shèng de kuàilè dǎbāo hái gěi wǒ
nỉ chiêu nấng pả ủa chỉn sâng tơ khoai lưa tả pao hái cẩy ủa
Anh liền có thể đóng gói chút vui cuối trả em

是我太过软弱
shì wǒ tài guò ruǎnruò
sư ủa thai cua roản rua
Là em quá mức yếu mềm

没力气拥抱你了
méi lì·qi yōngbào nǐ le
mấy li tri dung pao nỉ lơ
Không còn sức ấp ôm anh nữa
 

 • Bài hát tiếng Trung: Giọt Lệ Ngàn Năm - Vượng Tử Tiểu Kiều (COVER)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Giọt Lệ Ngàn Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ánh Mắt Của Anh - Ecrolyn (Quảng Đông Version)

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ánh Mắt Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Còn Muốn Đợi Người Ấy - Tô Tinh Tiệp, mine Diệp Tương Luân

  25/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Còn Muốn Đợi Người Ấyqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Thích Em Giống Ai - Viên Tiểu Uy (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Thích Em Giống Ai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mùa Xuân Mang Tên Anh - Vương Nhị Lãng

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mùa Xuân Mang Tên Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Andy - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Andy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trời Lần Nữa Hửng Sáng - Tô Tinh Tiệp (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trời Lần Nữa Hửng Sáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Gặp - Lưu Tư Đồng (COVER)

  16/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Gặp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ - Triệu Nãi Cát (COVER)

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Ván Trò Chơi Một Giấc Mơ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đừng Nói Với Em – Lancelot

  15/08/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đừng Nói Với Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa