Bài hát tiếng Trung: Em Đang Đợi 我在等 Wǒ zài děng

21/01/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Em Đang Đợi 我在等 Wǒ zài děng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Em Đang Đợi 我在等 Wǒ zài děng - Lâm Bảo Hinh 林宝馨

Lời bài hát Em Đang Đợi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

海和天相连成为海岸线
hǎi hé tiān xiānglián chéngwéi hǎi'ànxiàn
hải hứa then xeng lén trấng uấy hải an xen
Biển và trời giao nhau tạo thành đường bờ biển

鱼和水相濡以沫的世界
yú hé shuǐ xiāng rú yǐ Mèi de shìjiè
úy hứa suẩy xeng rú ỉ mây tơ sư chia
Thế giới của cá và nước hoạn nạn có nhau

也许有天我们偶然对视的一瞬间
yěxǔ yǒu tiān wǒ·men ǒurán duìshì de yīshùn jiàn
dể xủy dẩu then ủa mân ǒu rán tuây sư tơ i suân chen
Có lẽ sẽ có một ngày chúng ta vô tình chạm mặt nhau 

铸成一个死结
zhù chéng yī gè sǐjié
chu trấng i cưa xử chía
Kết thành nút thắt

你和我相约在未来某天
nǐ hé wǒ xiāngyuē zài wèilái mǒu tiān
nỉ hứa ủa xeng duê chai uây lái mẩu then
Anh và em hẹn ước một ngày trong tương lai

一定会相遇携手到终点
yīdìng huì xiāng yù xiéshǒu dào zhōngdiǎn
i ting huây xeng uy xía sẩu tao chung tẻn
Nhất định sẽ gặp lại, nắm tay nhau đến cuối đường

某年某月的某一天就是对的时间
mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān jiùshì duì de shíjiān
mẩu nén mẩu duê tơ mẩu i then chiêu sư tuây tơ sứ chen
Chính là vào lúc nào đó của ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó

遇到对的一切
yù dào duì de yīqiè
uy tao tuây tơ i tria
Gặp đúng người

我在等某年某月的某一天某人出现
wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
ủa chai tẩng mẩu nén mẩu duê tơ mẩu i then mẩu rấn tru xen
Em đang đợi người nào đó xuất hiện vào một ngày nào đó của tháng nào đó năm nào đó 

他不管多远多难不顾一切到我身边
tā bùguǎn duō yuǎn duō nán bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
tha pu quản tua doẻn tua nán pu cu i tria tao ủa sân pen
Anh ấy không quản xa xôi trắc trở, đến bên em bằng mọi giá

两条倾斜的直线总有一天交结
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yītiān jiāojié
lẻng théo tring xía tơ chứ xen chủng dẩu i then cheo chía
Hai đường chéo sẽ có một ngày giao nhau

想到这我就不顾一切
xiǎng dào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè
xẻng tao chưa ủa chiêu pu cu i tria
Ôm suy nghĩ như thế, em chẳng ngại gì nữa

我在等某年某月的某一天某人出现
wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
ủa chai tẩng mẩu nén mẩu duê tơ mẩu i then mẩu rấn tru xen
Em đang đợi người nào đó xuất hiện vào một ngày nào đó của tháng nào đó năm nào đó 

他不管多远多难不顾一切到我身边
tā bùguǎn duō yuǎn duō nán bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
tha pu quản tua doẻn tua nán pu cu i tria tao ủa sân pen
Anh ấy không quản xa xôi trắc trở, đến bên em bằng mọi giá

两条倾斜的直线总有一天交结
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yītiān jiāojié
lẻng théo tring xía tơ chứ xen chủng dẩu i then cheo chía
Hai đường chéo sẽ có một ngày giao nhau

想到这我就不顾一切的看向前
xiǎng dào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè de kàn xiàng qiān
xẻng tao chưa ủa chiêu pu cu i tria tơ khan xeng tren
Ôm suy nghĩ như thế em nhìn về phía trước mà chẳng ngại gì nữa

你和我相约在未来某天
nǐ hé wǒ xiāngyuē zài wèilái mǒu tiān
nỉ hứa ủa xeng duê chai uây lái mẩu then
Anh và em hẹn ước vào một ngày nào đó trong tương lai

一定会相遇携手到终点
yīdìng huì xiāng yù xiéshǒu dào zhōngdiǎn
i ting huây xeng uy xía sẩu tao chung tẻn
Nhất định sẽ gặp lại, năm tay nhau đến cuối đường

某年某月的某一天就是对的时间
mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān jiùshì duì de shíjiān
mẩu nén mẩu duê tơ mẩu i then chiêu sư tuây tơ sứ chen
Chính là vào lúc nào đó của ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó

遇到对的一切
yù dào duì de yīqiè
uy tao tuây tơ i tria
Gặp đúng người

我在等某年某月的某一天某人出现
wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
ủa chai tẩng mẩu nén mẩu duê tơ mẩu i then mẩu rấn tru xen
Em đang đợi người nào đó xuất hiện vào một ngày nào đó của tháng nào đó năm nào đó 

他不管多远多难不顾一切到我身边
tā bùguǎn duō yuǎn duō nán bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
tha pu quản tua doẻn tua nán pu cu i tria tao ủa sân pen
Anh ấy không quản xa xôi trắc trở, đến bên em bằng mọi giá

两条倾斜的直线总有一天交结
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yītiān jiāojié
lẻng théo tring xía tơ chứ xen chủng dẩu i then cheo chía
Hai đường chéo sẽ có một ngày giao nhau

想到这我就不顾一切
xiǎng dào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè
xẻng tao chưa ủa chiêu pu cu i tria
Ôm suy nghĩ như thế, em chẳng ngại gì nữa

我在等某年某月的某一天某人出现
wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
ủa chai tẩng mẩu nén mẩu duê tơ mẩu i then mẩu rấn tru xen
Em đang đợi người nào đó xuất hiện vào một ngày nào đó của tháng nào đó năm nào đó 

他不管多远多难不顾一切到我身边
tā bùguǎn duō yuǎn duō nán bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
tha pu quản tua doẻn tua nán pu cu i tria tao ủa sân pen
Anh ấy không quản xa xôi trắc trở, đến bên em bằng mọi giá

两条倾斜的直线总有一天交结
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yītiān jiāojié
lẻng théo tring xía tơ chứ xen chủng dẩu i then cheo chía
Hai đường chéo sẽ có một ngày giao nhau

想到这我就不顾一切的看向前
xiǎng dào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè de kàn xiàng qiān
xẻng tao chưa ủa chiêu pu cu i tria tơ khan xeng tren
Ôm suy nghĩ như thế em nhìn về phía trước mà chẳng ngại gì nữa

我在等某年某月的某一天某人出现
wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
ủa chai tẩng mẩu nén mẩu duê tơ mẩu i then mẩu rấn tru xen
Em đang đợi người nào đó xuất hiện vào một ngày nào đó của tháng nào đó năm nào đó 

他不管多远多难不顾一切到我身边
tā bùguǎn duō yuǎn duō nán bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
tha pu quản tua doẻn tua nán pu cu i tria tao ủa sân pen
Anh ấy không quản xa xôi trắc trở, đến bên em bằng mọi giá

两条倾斜的直线总有一天交结
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yītiān jiāojié
lẻng théo tring xía tơ chứ xen chủng dẩu i then cheo chía
Hai đường chéo sẽ có một ngày giao nhau

想到这我就不顾一切
xiǎng dào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè
xẻng tao chưa ủa chiêu pu cu i tria
Ôm suy nghĩ như thế, em chẳng ngại gì nữa

我在等某年某月的某一天某人出现
wǒ zài děng mǒu nián mǒu yuè de mǒu yītiān mǒu rén chūxiàn
ủa chai tẩng mẩu nén mẩu duê tơ mẩu i then mẩu rấn tru xen
Em đang đợi người nào đó xuất hiện vào một ngày nào đó của tháng nào đó năm nào đó 

他不管多远多难不顾一切到我身边
tā bùguǎn duō yuǎn duō nán bùgù yīqiè dào wǒ shēnbiān
tha pu quản tua doẻn tua nán pu cu i tria tao ủa sân pen
Anh ấy không quản xa xôi trắc trở, đến bên em bằng mọi giá

两条倾斜的直线总有一天交结
liǎng tiáo qīngxié de zhíxiàn zǒng yǒu yītiān jiāojié
lẻng théo tring xía tơ chứ xen chủng dẩu i then cheo chía
Hai đường chéo sẽ có một ngày giao nhau

想到这我就不顾一切的看向前
xiǎng dào zhè wǒ jiù bùgù yīqiè de kàn xiàng qiān
xẻng tao chưa ủa chiêu pu cu i tria tơ khan xeng tren
Ôm suy nghĩ như thế em nhìn về phía trước mà chẳng ngại gì nữa

 • Bài hát tiếng Trung: Trục Thời Gian 时间轴 Shíjiān zhóu

  18/01/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trục Thời Gian 时间轴 Shíjiān zhóu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hạnh Phúc Giản Đơn 简单的幸福 Jiǎndān de xìngfú

  18/01/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Hạnh Phúc Giản Đơn 简单的幸福 Jiǎndān de xìngfú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vân Thâm Bất Tri Xứ 云深不知处 Yún shēn bùzhī chù

  18/01/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vân Thâm Bất Tri Xứ 云深不知处 Yún shēn bùzhī chù qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngủ Ngon Ngủ Ngon 晚安晚安 Wǎn'ān wǎn'ān

  18/01/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngủ Ngon Ngủ Ngon 晚安晚安 Wǎn'ān wǎn'ān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa 白月光与朱砂痣

  18/01/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa 白月光与朱砂痣 Bái yuèguāng yǔ zhūshā zhì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hi vi 熹微 Xīwéi

  14/12/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hi vi 熹微 Xīwéi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mặt đối lập 对立面 Duìlìmiàn

  14/12/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt đối lập 对立面 Duìlìmiàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Ngấm Lạnh 渐冷 Jiàn lěng

  14/12/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngấm Lạnh 渐冷 Jiàn lěng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Bốn Mùa Trao Anh 四季予你

  14/12/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Bốn Mùa Trao Anh 四季予你 Sìjì yǔ nǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chạm Đến 触摸 Chùmō

  14/12/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chạm Đến 触摸 Chùmō qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa