Học bài hát tiếng Trung: Em Từng Đi - Lâm Bảo Hinh

17/01/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Em Từng Đi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Em Từng Đi - Lâm Bảo Hinh

Lời bài hát Em Từng Đi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

手指的印记是摘掉什么
shǒuzhǐ de yìnjì shì zhāi diào shén·me
sẩu chử tơ in chi sư chai teo sấn mơ
Vết tích nơi đầu ngón là đã ngắt đi thứ gì

苍白色证明你曾经来过
cāngbái sè zhèngmíng nǐ céngjīng lái guò
trang pái xưa châng mính nỉ trấng ching lái cua
Màu trắng bợt chứng minh anh từng đến

雨伞的另一端为谁留着
yǔsǎn de lìng yīduān wèi shuí liú zhe
ủy xản tơ ling i toan uây suấy liếu chưa
Đầu bên kua chiếc ô đang chừa lại cho ai

你却再没来躲
nǐ què zài méi lái duǒ
nỉ truê chai mấy lái tủa
Anh lại chẳng đến trú vào nữa

想和你在漫长里对抗蹉跎
xiǎng hé nǐ zài màncháng lǐ duìkàng cuōtuó
xẻng hứa nỉ chai man cháng lỉ tuây khang trua thúa
Muốn cùng anh đối đầu lãng phí tháng năm đằng đẵng này

短暂竟来的令人手足无措
duǎnzàn jìng lái de lìng rén shǒuzúwúcuò
toản chan ching lái tơ linh rấn sẩu chú ú trua
Ngắn ngủi kia ấy lại ập đến làm người ta luống cuống

很多话留到明天来不及诉说
hěn duō huà liú dào míngtiān lái·bují sùshuō
hẩn tua hoa liếu tao mính then lái pu chí xu sua
Rất nhiều lời dành để ngày mai chưa kịp nói ra

明天却和你一起
míngtiān què hé nǐ yīqǐ
mính then truê hứa nỉ i trỉ
Ngày mai đã lại cùng với anh

退出了我的生活
tuìchū le wǒ de shēnghuó
thuây tru lơ ủa tơ sâng húa
Rời khỏi cuộc sống của em

我去过风的尽头依然是风在吹着
wǒ qù guò fēng de jìntóu yīrán shì fēng zài chuī zhe
ủa truy cua phâng tơ chin thấu i rán sư phâng chai truây chưa
Em từng đi đầu cùng của gió vẫn là gió đang thổi

也去过遗忘的尽头都是忘不了的
yě qù guò yíwàng de jìntóu dōu shì wàng bùliǎo de
dể truy cua í oang tơ chin thấu tâu sư oang pu lẻo tơ
Cũng từng đi đầu cùng của quên lãng đều là không quên được

请记得我的好或者记得我就好了
qíng jìdé wǒ de hǎo huòzhě jìdé wǒ jiù hǎo le
trính chi tứa ủa tơ hảo hua chửa chi tứa ủa chiêu hảo lơ
Xin nhớ điểm tốt của em hoặc có nhớ em là được rồi

到不了的永远就不到了
dào bùliǎo de yǒngyuǎn jiù bùdào le
tao pu lẻo tơ dủng doẻn chiêu pu tao lơ
Vĩnh viễn chẳng đến được kia thì thôi chẳng đến nữa

我去过落日的山头寻找你的下落
wǒ qù guò luòrì de shāntóu xúnzhǎo nǐ de xiàluò
ủa truy cua lua rư tơ san thấu xuýn chảo nỉ tơ xe lua
Em từng đi đỉnh núi mặt trời lặn tìm tung tích anh

多难过丢失的想要找回再难不过
duō nánguò diūshī de xiǎng yào zhǎo huí zài nán bùguò
tua nán cua tiêu sư tơ xẻng dao chảo huấy chai nán pu cua
Buồn biết bao vật đã mất muốn tìm lại là khó cực kỳ

后来我只好把想念托付道听途说
hòulái wǒ zhǐhǎo bǎ xiǎngniàn tuōfù dàotīngtúshuō
hâu lái ủa chử hảo pả xẻng nen thua phu tao thing thú sua
Sau này em chỉ đành giao phó nhớ nhớ nhung cho lời đồn 

时光和人海一拍即合
shíguāng hé rénhǎi yīpāijíhé
sứ quang hứa rấn hải i p'ai chí hứa
Thời gian với biển người ăn nhịp với nhau

埋藏那时的你我
máicáng nà shí de nǐ wǒ
mái tráng na sứ tơ nỉ ủa
Chôn vùi hai ta của khi đó

想和你在漫长里对抗蹉跎
xiǎng hé nǐ zài màncháng lǐ duìkàng cuōtuó
xẻng hứa nỉ chai man cháng lỉ tuây khang trua thúa
Muốn cùng anh đối đầu lãng phí tháng năm đằng đẵng này

短暂竟来的令人手足无措
duǎnzàn jìng lái de lìng rén shǒuzúwúcuò
toản chan ching lái tơ linh rấn sẩu chú ú trua
Ngắn ngủi kia ấy lại ập đến làm người ta luống cuống

很多话留到明天来不及诉说
hěn duō huà liú dào míngtiān lái·bují sùshuō
hẩn tua hoa liếu tao mính then lái pu chí xu sua
Rất nhiều lời dành để ngày mai chưa kịp nói ra

明天却和你一起
míngtiān què hé nǐ yīqǐ
mính then truê hứa nỉ i trỉ
Ngày mai đã lại cùng với anh

退出了我的生活
tuìchū le wǒ de shēnghuó
thuây tru lơ ủa tơ sâng húa
Rời khỏi cuộc sống của em

我去过风的尽头依然是风在吹着
wǒ qù guò fēng de jìntóu yīrán shì fēng zài chuī zhe
ủa truy cua phâng tơ chin thấu i rán sư phâng chai truây chưa
Em từng đi đầu cùng của gió vẫn là gió đang thổi

也去过遗忘的尽头都是忘不了的
yě qù guò yíwàng de jìntóu dōu shì wàng bùliǎo de
dể truy cua í oang tơ chin thấu tâu sư oang pu lẻo tơ
Cũng từng đi đầu cùng của quên lãng đều là không quên được

请记得我的好或者记得我就好了
qíng jìdé wǒ de hǎo huòzhě jìdé wǒ jiù hǎo le
trính chi tứa ủa tơ hảo hua chửa chi tứa ủa chiêu hảo lơ
Xin nhớ điểm tốt của em hoặc có nhớ em là được rồi

到不了的永远就不到了
dào bùliǎo de yǒngyuǎn jiù bùdào le
tao pu lẻo tơ dủng doẻn chiêu pu tao lơ
Vĩnh viễn chẳng đến được kia thì thôi chẳng đến nữa

我去过落日的山头寻找你的下落
wǒ qù guò luòrì de shāntóu xúnzhǎo nǐ de xiàluò
ủa truy cua lua rư tơ san thấu xuýn chảo nỉ tơ xe lua
Em từng đi đỉnh núi mặt trời lặn tìm tung tích anh

多难过丢失的想要找回再难不过
duō nánguò diūshī de xiǎng yào zhǎo huí zài nán bùguò
tua nán cua tiêu sư tơ xẻng dao chảo huấy chai nán pu cua
Buồn biết bao vật đã mất muốn tìm lại là khó cực kỳ

后来我只好把想念托付道听途说
hòulái wǒ zhǐhǎo bǎ xiǎngniàn tuōfù dàotīngtúshuō
hâu lái ủa chử hảo pả xẻng nen thua phu tao thing thú sua
Sau này em chỉ đành giao phó nhớ nhớ nhung cho lời đồn 

时光和人海一拍即合
shíguāng hé rénhǎi yīpāijíhé
sứ quang hứa rấn hải i p'ai chí hứa
Thời gian với biển người ăn nhịp với nhau

埋藏那时的你我
máicáng nà shí de nǐ wǒ
mái tráng na sứ tơ nỉ ủa
Chôn vùi hai ta của khi đó

我去过风的尽头依然是风在吹着
wǒ qù guò fēng de jìntóu yīrán shì fēng zài chuī zhe
ủa truy cua phâng tơ chin thấu i rán sư phâng chai truây chưa
Em từng đi đầu cùng của gió vẫn là gió đang thổi

也去过遗忘的尽头都是忘不了的
yě qù guò yíwàng de jìntóu dōu shì wàng bùliǎo de
dể truy cua í oang tơ chin thấu tâu sư oang pu lẻo tơ
Cũng từng đi đầu cùng của quên lãng đều là không quên được

请记得我的好或者记得我就好了
qíng jìdé wǒ de hǎo huòzhě jìdé wǒ jiù hǎo le
trính chi tứa ủa tơ hảo hua chửa chi tứa ủa chiêu hảo lơ
Xin nhớ điểm tốt của em hoặc có nhớ em là được rồi

到不了的永远就不到了
dào bùliǎo de yǒngyuǎn jiù bùdào le
tao pu lẻo tơ dủng doẻn chiêu pu tao lơ
Vĩnh viễn chẳng đến được kia thì thôi chẳng đến nữa

我去过落日的山头寻找你的下落
wǒ qù guò luòrì de shāntóu xúnzhǎo nǐ de xiàluò
ủa truy cua lua rư tơ san thấu xuýn chảo nỉ tơ xe lua
Em từng đi đỉnh núi mặt trời lặn tìm tung tích anh

多难过丢失的想要找回再难不过
duō nánguò diūshī de xiǎng yào zhǎo huí zài nán bùguò
tua nán cua tiêu sư tơ xẻng dao chảo huấy chai nán pu cua
Buồn biết bao vật đã mất muốn tìm lại là khó cực kỳ

后来我只好把想念托付道听途说
hòulái wǒ zhǐhǎo bǎ xiǎngniàn tuōfù dàotīngtúshuō
hâu lái ủa chử hảo pả xẻng nen thua phu tao thing thú sua
Sau này em chỉ đành giao phó nhớ nhớ nhung cho lời đồn 

时光和人海一拍即合
shíguāng hé rénhǎi yīpāijíhé
sứ quang hứa rấn hải i p'ai chí hứa
Thời gian với biển người ăn nhịp với nhau

埋藏那时的你我
máicáng nà shí de nǐ wǒ
mái tráng na sứ tơ nỉ ủa
Chôn vùi hai ta của khi đó

 • Bài hát tiếng Trung: Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ - Trương Mộng Khiên

  17/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửa Hàng Tiện Lợi Mất Ngủ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khách Mời Mở Màn - Cửu Di Thái

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Khách Mời Mở Màn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Quen Mắc Nợ - Tinh Nhị

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Quen Mắc Nợ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chính Tại Hôm Ấy - Hắc Bạch

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chính Tại Hôm Ấy qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kỷ Niệm Của Chúng Mình - Ngải Thần (COVER)

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Kỷ Niệm Của Chúng Mình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Bạc Màu - Nhậm Nhiên

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Bạc Màu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Đáy Lòng - Phạm Nghê Liu

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáy Lòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Để Vuột - Dương Phức Y

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Để Vuột qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chẳng Nói Nên Lời - Cao Húc

  15/01/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Chẳng Nói Nên Lời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa