Bài hát tiếng Trung: Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō

17/11/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Chiếc Bóng Nói 影子说 Yǐngzi shuō - Lạc Tiên Sinh | - 洛先生

Lời bài hát Chiếc Bóng Nói tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

那些支言片语
nàxiē zhī yán piān yǔ
na xia chư dén p'en ủy
Dăm ba câu nói khi ấy

被封存的记忆
bèi fēngcún de jìyì
pây phâng truấn tơ chi i
Bị phong ấn trong ký ức

再提起时还是伤感了几句
zài tíqǐ shí hái·shi shānggǎn le jǐ jù
chai thí trỉ sứ hái sư sang cản lơ chỉ chuy
Đôi lúc nhắc đến vẫn man mác buồn

曾经故事已定
céngjīng gùshì yǐ dìng
trấng ching cu sư ỉ ting
Chuyện xưa từng ước định

也只剩下曾经
yě zhǐ shèng xià céngjīng
dể chử sâng xe trấng ching
Cũng chỉ dư lại hai chữ đã từng

谁在哭被遗忘的感情
shuí zài kū bèi yíwàng de gǎnqíng
suấy chai khu pây í oang tơ cản trính
Là ai đang khóc, tình cảm bị lãng quên

铃声变得安静
líng shēng biàn dé ānjìng
lính sâng pen tứa an ching
Tiếng chuông cũng trở nên im ắng

未备注的姓名
wèi bèizhù de xìngmíng
uây pây chu tơ xing mính
Danh bạ tên không xác định

点开时也会难过的不小心
diǎn kāi shí yě huì nánguò de bù xiǎoxīn
tẻn khai sứ dể huây nán cua tơ pu xẻo xin
Đôi khi bấm nhầm thôi cũng thấy đau lòng

多少口不由心
duōshǎo kǒu bù yóu xīn
tua sảo khẩu pu dấu xin
Bao lời nói không xuất phát từ trái tim

多少无眠夜里
duōshǎo wú mián yè·li
tua sảo ú mén dê lỉ
Bao đêm trằn trọc mất ngủ

枕已湿连梦都停在过去
zhěn yǐ shī lián mèng dōu tíng zài guòqù
chẩn ỉ sư lén mâng tâu thính chai cua truy
Gối đẫm nước mắt, giấc mơ cũng dừng lại trong quá khứ

是谁在等天明
shì shuí zài děng tiānmíng
sư suấy chai tẩng then mính
Là ai đang đợi ánh bình mình

是谁在数星星
shì shuí zài shǔ xīngxīng
sư suấy chai sủ xing xing
Là ai đang đếm sao

这首歌谁在听
zhè shǒu gē shuí zài tīng
chưa sẩu cưa suấy chai thing
Bài hát này ai đang nghe

谁又哭红了曾经
shuí yòu kū hóng le céngjīng
suấy dâu khu húng lơ trấng ching
Là ai từng khóc đến mắt đỏ hoe

数不清的过往不忘的感情
shǔ bù qīng de guòwǎng bù wàng de gǎnqíng
sủ pu tring tơ cua oảng pu oang tơ cản trính
Quá khứ chẳng thể đong đếm, tình cảm chẳng thể quên

一个人忍不住的哭泣
yī gèrén rěn bù zhù de kūqì
i cưa rấn rẩn pu chu tơ khu tri
Một mình nước mắt cứ ứa ra chẳng kìm được

窗外下起了雨
chuāng wài xià qǐ le yǔ
troang oai xe trỉ lơ ủy
Ngoài cửa sổ mưa đang rơi

雷声阵透心底
léi shēng zhèn tòu xīndǐ
lấy sâng chân thâu xin tỉ
Tiếng sấm rền vang đến tận đáy lòng

那故事中的人
nà gùshì zhōng de rén
na cu sư chung tơ rấn
Người trong câu chuyện ấy 

说了一句对不起
shuō le yī jù duì·buqǐ
sua lơ i chuy tuây pu trỉ
Nói một câu xin lỗi

站在窗前言语说给了空气
zhàn zài chuāng qiān yányǔ shuō gěi le kōngqì
chan chai troang tren dén ủy sua cẩy lơ khung tri
Đứng trước cửa sổ, nói vài lời với không khí

影子说你还是没忘记
yǐng·zi shuō nǐ hái·shi méi wàngjì
ỉnh chư sua nỉ hái sư mấy oang chi
Chiếc bóng nói em vẫn chưa quên

铃声变得安静
líng shēng biàn dé ānjìng
lính sâng pen tứa an ching
Tiếng chuông cũng trở nên im ắng

未备注的姓名
wèi bèizhù de xìngmíng
uây pây chu tơ xing mính
Danh bạ tên không xác định

点开时也会难过的不小心
diǎn kāi shí yě huì nánguò de bù xiǎoxīn
tẻn khai sứ dể huây nán cua tơ pu xẻo xin
Đôi khi bấm nhầm thôi cũng thấy đau lòng

多少口不由心
duōshǎo kǒu bù yóu xīn
tua sảo khẩu pu dấu xin
Bao lời nói không xuất phát từ trái tim

多少无眠夜里
duōshǎo wú mián yè·li
tua sảo ú mén dê lỉ
Bao đêm trằn trọc mất ngủ

枕已湿连梦都停在过去
zhěn yǐ shī lián mèng dōu tíng zài guòqù
chẩn ỉ sư lén mâng tâu thính chai cua truy
Gối đẫm nước mắt, giấc mơ cũng dừng lại trong quá khứ

是谁在等天明
shì shuí zài děng tiānmíng
sư suấy chai tẩng then mính
Là ai đang đợi ánh bình mình

是谁在数星星
shì shuí zài shǔ xīngxīng
sư suấy chai sủ xing xing
Là ai đang đếm sao

这首歌谁在听
zhè shǒu gē shuí zài tīng
chưa sẩu cưa suấy chai thing
Bài hát này ai đang nghe

谁又哭红了曾经
shuí yòu kū hóng le céngjīng
suấy dâu khu húng lơ trấng ching
Là ai từng khóc đến mắt đỏ hoe

数不清的过往不忘的感情
shǔ bù qīng de guòwǎng bù wàng de gǎnqíng
sủ pu tring tơ cua oảng pu oang tơ cản trính
Quá khứ chẳng thể đong đếm, tình cảm chẳng thể quên

一个人忍不住的哭泣
yī gèrén rěn bù zhù de kūqì
i cưa rấn rẩn pu chu tơ khu tri
Một mình nước mắt cứ ứa ra chẳng kìm được

窗外下起了雨
chuāng wài xià qǐ le yǔ
troang oai xe trỉ lơ ủy
Ngoài cửa sổ mưa đang rơi

雷声阵透心底
léi shēng zhèn tòu xīndǐ
lấy sâng chân thâu xin tỉ
Tiếng sấm rền vang đến tận đáy lòng

那故事中的人
nà gùshì zhōng de rén
na cu sư chung tơ rấn
Người trong câu chuyện ấy 

说了一句对不起
shuō le yī jù duì·buqǐ
sua lơ i chuy tuây pu trỉ
Nói một câu xin lỗi

站在窗前言语说给了空气
zhàn zài chuāng qiān yányǔ shuō gěi le kōngqì
chan chai troang tren dén ủy sua cẩy lơ khung tri
Đứng trước cửa sổ, nói vài lời với không khí

影子说你还是没忘记
yǐng·zi shuō nǐ hái·shi méi wàngjì
ỉnh chư sua nỉ hái sư mấy oang chi
Chiếc bóng nói em vẫn chưa quên

是谁在等天明
shì shuí zài děng tiānmíng
sư suấy chai tẩng then mính
Là ai đang đợi ánh bình mình

是谁在数星星
shì shuí zài shǔ xīngxīng
sư suấy chai sủ xing xing
Là ai đang đếm sao

这首歌谁在听
zhè shǒu gē shuí zài tīng
chưa sẩu cưa suấy chai thing
Bài hát này ai đang nghe

谁又哭红了曾经
shuí yòu kū hóng le céngjīng
suấy dâu khu húng lơ trấng ching
Là ai từng khóc đến mắt đỏ hoe

数不清的过往不忘的感情
shǔ bù qīng de guòwǎng bù wàng de gǎnqíng
sủ pu tring tơ cua oảng pu oang tơ cản trính
Quá khứ chẳng thể đong đếm, tình cảm chẳng thể quên

一个人忍不住的哭泣
yī gèrén rěn bù zhù de kūqì
i cưa rấn rẩn pu chu tơ khu tri
Một mình nước mắt cứ ứa ra chẳng kìm được

窗外下起了雨
chuāng wài xià qǐ le yǔ
troang oai xe trỉ lơ ủy
Ngoài cửa sổ mưa đang rơi

雷声阵透心底
léi shēng zhèn tòu xīndǐ
lấy sâng chân thâu xin tỉ
Tiếng sấm rền vang đến tận đáy lòng

那故事中的人
nà gùshì zhōng de rén
na cu sư chung tơ rấn
Người trong câu chuyện ấy 

说了一句对不起
shuō le yī jù duì·buqǐ
sua lơ i chuy tuây pu trỉ
Nói một câu xin lỗi

站在窗前言语说给了空气
zhàn zài chuāng qiān yányǔ shuō gěi le kōngqì
chan chai troang tren dén ủy sua cẩy lơ khung tri
Đứng trước cửa sổ, nói vài lời với không khí

影子说你还是没忘记
yǐng·zi shuō nǐ hái·shi méi wàngjì
ỉnh chư sua nỉ hái sư mấy oang chi
Chiếc bóng nói em vẫn chưa quên
 

 • Bài hát tiếng Trung: Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Phong Dạ Hành 风夜行 Fēng yèxíng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān

  17/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mạc Ly (Không Rời//莫离)

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mạc Ly (Không Rời//莫离) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nam bán cầu và Hokkaido 南半球与北海道

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nam bán cầu và Hokkaido 南半球与北海道 Nánbànqiú yǔ běihǎidào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见 Láibují shuō zàijiàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa