Bài hát tiếng Trung: Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān

17/11/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Tu Tẫn Hoan (Cần Tận Hứng) 须尽欢 Xū jìn huān - Trịnh Hạo | - 郑浩

Lời bài hát Tu Tẫn Hoan tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

人生得意须尽欢一首情歌两难
rénshēng déyì xū jìn huān yī shǒu qínggē liǎngnán
rấn sâng tứa i xuy chin hoan i sẩu trính cưa lẻng nán
Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, khúc tình ca tiến thoái lưỡng nan

我们为何一别两宽
wǒ·men wèihé yī bié liǎng kuān
ủa mân uây hứa i pía lẻng khoan
Cớ sao chúng ta mỗi người một lối

人生得意须尽欢情味腐烂
rénshēng déyì xū jìn huān qíngwèi fǔlàn
rấn sâng tứa i xuy chin hoan trính uây phủ lan
Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, tràn đầy ý vị hủ bại

南北再无孤雁往来
nánběi zài wú gū yàn wǎnglái
nán pẩy chai ú cu den oảng lái
Nam Bắc chẳng còn thấy bóng nhạn bay

城南没有你
chéng nán méi·yǒu nǐ
trấng nán mấy dẩu nỉ
Thành Nam, chẳng có nàng

风语诉悲情
fēng yǔ sù bēi qíng
phâng ủy xu pây trính
Gió thì thầm than buồn

花落过花开
huā luò guò huā kāi
hoa lua cua hoa khai
Hoa tàn rồi hoa lại nở

容我一人听曲释怀
róng wǒ yī rén tīng qǔ shì huái
rúng ủa i rấn thing trủy sư hoái
Bao dung ta, cho ta nghe khúc hoài mong

人生得意须尽欢一首情歌两难
rénshēng déyì xū jìn huān yī shǒu qínggē liǎngnán
rấn sâng tứa i xuy chin hoan i sẩu trính cưa lẻng nán
Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, khúc tình ca tiến thoái lưỡng nan

我们为何一别两宽
wǒ·men wèihé yī bié liǎng kuān
ủa mân uây hứa i pía lẻng khoan
Chúng ta cớ sao mỗi người một lối

人生得意须尽欢情味腐烂
rénshēng déyì xū jìn huān qíngwèi fǔlàn
rấn sâng tứa i xuy chin hoan trính uây phủ lan
Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, tràn đầy ý vị hủ bại

南北再无孤雁往来
nánběi zài wú gū yàn wǎnglái
nán pẩy chai ú cu den oảng lái
Nam Bắc chẳng còn thấy bóng nhạn bay

人生得意须尽欢倦看烟雨江南
rénshēng déyì xū jìn huān juàn kàn yānyǔ jiāngnán
rấn sâng tứa i xuy chin hoan choen khan den ủy cheng nán
Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, nhoài người ngắm mưa bụi Giang Nam

梦里无人生还
mèng lǐ wú rénshēng hái
mâng lỉ ú rấn sâng hái
Trong mơ không người trở lại

人生得意须尽欢时辰太晚
rénshēng déyì xū jìn huān shí·chen tài wǎn
rấn sâng tứa i xuy chin hoan sứ trấn thai oản
Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, giờ đã muộn

绵绵温情差你时寒
miánmián wēnqíng chà nǐ shí hán
mén mén uân trính tra nỉ sứ hán
Diu dàng mãi vẫn kém nàng thời cơ hàn

城北参透我
chéng běi cāntòu wǒ
trấng pẩy tran thâu ủa
Thành Bắc hiểu lòng ta

是你深情期许过
shì nǐ shēnqíng qīxǔ guò
sư nỉ sân trính tri xủy cua
Là nàng từng trông đợi thâm tình

人生尚有来处
rénshēng shàng yǒu lái chǔ
rấn sâng sang dẩu lái trủ
Đời người có nhiều lối đi

却只剩归途
què zhǐ shèng guītú
truê chử sâng quây thú
Nhưng chỉ có một chốn để về

我纵笔争取从容
wǒ zòng bǐ zhēngqǔ cōngróng
ủa chung pỉ châng trủy trúng rúng
Ta vung bút tranh thủ lúc thong dong

人生得意须尽欢一首情歌两难
rénshēng déyì xū jìn huān yī shǒu qínggē liǎngnán
rấn sâng tứa i xuy chin hoan i sẩu trính cưa lẻng nán
Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, khúc tình ca tiến thoái lưỡng nan

我们别再一拍两散
wǒ·men bié zài yī pāi liǎng sàn
ủa mân pía chai i p'ai lẻng xan
Chúng ta đừng một hai chia tay nữa

人生得意须尽欢情味腐烂
rénshēng déyì xū jìn huān qíngwèi fǔlàn
rấn sâng tứa i xuy chin hoan trính uây phủ lan
Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, đầy hương vị hủ bại

字里行间谈离散
zìlǐhángjiān tán lísàn
chư lỉ háng chen thán lí xan
Giữa câu từ bàn luận li tán

人生得意须尽欢借旧俗人作伴
rénshēng déyì xū jìn huān jiè jiùsú rén zuòbàn
rấn sâng tứa i xuy chin hoan chia chiêu xú rấn chua pan
Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, mượn câu nói người xưa bầu bạn

我懂此情入戏为怀
wǒ dǒng cǐ qíng rù hū wèi huái
ủa tủng trử trính ru hu uây hoái
Ta biết tình này nhập diễn vì nhớ mong

人生得意须尽欢悲歌曲调唱完
rénshēng déyì xū jìn huān bēigē qǔdiào chàng wán
rấn sâng tứa i xuy chin hoan pây cưa trủy teo trang oán
Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, xướng nốt đoạn ca sầu

情话不再相伴
qínghuà bù zài xiāng bàn
trính hoa pu chai xeng pan
Lời âu yếm chẳng còn bên tai

人生得意须尽欢一首情歌两难
rénshēng déyì xū jìn huān yī shǒu qínggē liǎngnán
rấn sâng tứa i xuy chin hoan i sẩu trính cưa lẻng nán
Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, khúc tình ca tiến thoái lưỡng nan

我们别再一拍两散
wǒ·men bié zài yī pāi liǎng sàn
ủa mân pía chai i p'ai lẻng xan
Chúng ta đừng một hai chia tay nữa

人生得意须尽欢情味腐烂
rénshēng déyì xū jìn huān qíngwèi fǔlàn
rấn sâng tứa i xuy chin hoan trính uây phủ lan
Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, đầy hương vị hủ bại

南北再无孤雁往来
nánběi zài wú gū yàn wǎnglái
nán pẩy chai ú cu den oảng lái
Nam Bắc chẳng còn thấy bóng nhạn bay

人生得意须尽欢一首情歌两难
rénshēng déyì xū jìn huān yī shǒu qínggē liǎngnán
rấn sâng tứa i xuy chin hoan i sẩu trính cưa lẻng nán
Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, khúc tình ca tiến thoái lưỡng nan

我们别再一拍两散
wǒ·men bié zài yī pāi liǎng sàn
ủa mân pía chai i p'ai lẻng xan
Chúng ta đừng một hai chia tay nữa

人生得意须尽欢情味腐烂
rénshēng déyì xū jìn huān qíngwèi fǔlàn
rấn sâng tứa i xuy chin hoan trính uây phủ lan
Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, đầy hương vị hủ bại

南北再无孤雁往来
nánběi zài wú gū yàn wǎnglái
nán pẩy chai ú cu den oảng lái
Nam Bắc chẳng còn thấy bóng nhạn bay

人生得意须尽欢怪情涣散
rénshēng déyì xū jìn huān guài qíng huànsàn
rấn sâng tứa i xuy chin hoan quai trính hoan xan
Đời người viên mãn khi tận hứng mà hưởng, trách tình phôi phai

剩我四季贪念爱
shèng wǒ sìjì tān niàn ài
sâng ủa xư chi than nen ai
Để ta bốn mùa đều quyến luyến tình

 • Bài hát tiếng Trung: Mạc Ly (Không Rời//莫离)

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Mạc Ly (Không Rời//莫离) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Sự thật ánh trăng 月光真相 Yuèguāng zhēnxiàng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nam bán cầu và Hokkaido 南半球与北海道

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nam bán cầu và Hokkaido 南半球与北海道 Nánbànqiú yǔ běihǎidào qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Dịch an lệnh 易安令 Yì ān lìng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì

  16/11/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt 来不及说再见 Láibují shuō zàijiàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Đường Nở Hoa 一路生花 Yīlù shēnghuā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghe Trộm Cuộc Trò Chuyện 偷听对白 Tōu tīng duìbái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Định Cách 定格 Dìnggé

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Định Cách 定格 Dìnggé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì

  09/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa