Bài hát tiếng Trung: Đáng - Vương Lý Văn (COVER)

06/04/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Đáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đáng - Vương Lý Văn (COVER)

Lời bài hát Đáng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

关于你好的坏的都已经听说
guānyú nǐ hǎo de huài de dōu yǐ·jing tīng shuō
quan úy nỉ hảo tơ hoai tơ tâu ỉ chinh thing sua
Mọi điều tốt xấu về anh đều đã được nghe nói

愿意深陷的是我
yuànyì shēn xiàn de shì wǒ
doen i sân xen tơ sư ủa
Người chấp nhận mạo hiểm là em

没有确定的以后没有谁祝福我
méi·yǒu quèdìng de yǐhòu méi·yǒu shuí zhùfú wǒ
mấy dẩu truê ting tơ ỉ hâu mấy dẩu suấy chu phú ủa
Tương lai chẳng thể xác định chẳng có ai chúc phúc em

反而想要勇敢接受
fǎn'ér xiǎng yào yǒnggǎn jiēshòu
phản ớ xẻng dao dủng cản chia sâu
Trái lại em muốn dũng cảm tiếp nhận

爱到哪里都会有人犯错
ài dào nǎ·li dūhuì yǒu rénfàn cuò
ai tao nả lỉ tu huây dẩu rấn phan trua
Tình ở nơi đâu cũng đều có người phạm lỗi

希望错的不是我
xīwàng cuò de bù·shi wǒ
xi oang trua tơ pu sư ủa
Hy vọng người sai không là em

其实心中没有退路可守
qíshí xīnzhōng méi·yǒu tuìlù kě shǒu
trí sứ xin chung mấy dẩu thuây lu khửa sẩu
Thật ra trong lòng chẳng giữ lại đường lui

跟着你错跟着你走
gēn·zhe nǐ cuò gēn·zhe nǐ zǒu
cân chơ nỉ trua cân chơ nỉ chẩu
Làm sai theo anh, bước đi theo anh

我们的故事爱就爱到值得
wǒ·men de gùshì ài jiù ài dào zhídé
ủa mân tơ cu sư ai chiêu ai tao chứ tứa
Câu chuyện đôi ta yêu thì yêu cho thật đáng

错也错的值得
cuò yě cuò de zhídé
trua dể trua tơ chứ tứa
Sai cũng sai cho thật đáng

爱到翻天覆地也会有结果
ài dào fāntiānfùdì yě huì yǒu jiēguǒ
ai tao phan then phu ti dể huây dẩu chia của
Yêu đến long trời lở đất cũng sẽ có kết quả

不等你说更美的承诺
bùděng nǐ shuō gèng měi de chéngnuò
pu tẩng nỉ sua câng mẩy tơ trấng nua
Không đợi anh nói lời thề mỹ miều hơn

我可以对自己承诺
wǒ kěyǐ duì zìjǐ chéngnuò
ủa khửa ỉ tuây chư chỉ trấng nua
Em có thể thề hẹn với chính mình

我们的故事爱就爱到值得
wǒ·men de gùshì ài jiù ài dào zhídé
ủa mân tơ cu sư ai chiêu ai tao chứ tứa
Câu chuyện đôi ta yêu thì yêu cho thật đáng

错也错的值得
cuò yě cuò de zhídé
trua dể trua tơ chứ tứa
Sai cũng sai cho thật đáng

是执着是洒脱留给别人去说
shì zhízhuó shì sǎ·tuo liú gěi biérén qù shuō
sư chứ chúa sư xả thua liếu cẩy pía rấn truy sua
Là cố chấp hay cởi mở để cho người ngoài bình luận

用尽所有力气不是为我
yòng jìn suǒyǒu lì·qi bù·shi wèi wǒ
dung chin xủa dẩu li tri pu sư uây ủa
Dùng hết mọi sức lực không phải vì em

那是为你才这么做
nà shì wèi nǐ cái zhè·me zuò
na sư uây nỉ trái chưa mơ chua
Là vì anh nên mới làm như vậy

关于你好的坏的都已经听说
guānyú nǐ hǎo de huài de dōu yǐ·jing tīng shuō
quan úy nỉ hảo tơ hoai tơ tâu ỉ chinh thing sua
Mọi điều tốt xấu về anh đều đã được nghe nói

愿意深陷的是我
yuànyì shēn xiàn de shì wǒ
doen i sân xen tơ sư ủa
Người chấp nhận mạo hiểm là em

没有确定的以后没有谁祝福我
méi·yǒu quèdìng de yǐhòu méi·yǒu shuí zhùfú wǒ
mấy dẩu truê ting tơ ỉ hâu mấy dẩu suấy chu phú ủa
Tương lai chẳng thể xác định chẳng có ai chúc phúc em

反而想要勇敢接受
fǎn'ér xiǎng yào yǒnggǎn jiēshòu
phản ớ xẻng dao dủng cản chia sâu
Trái lại em muốn dũng cảm tiếp nhận

爱到哪里都会有人犯错
ài dào nǎ·li dūhuì yǒu rénfàn cuò
ai tao nả lỉ tu huây dẩu rấn phan trua
Tình ở nơi đâu cũng đều có người phạm lỗi

希望错的不是我
xīwàng cuò de bù·shi wǒ
xi oang trua tơ pu sư ủa
Hy vọng người sai không là em

其实心中没有退路可守
qíshí xīnzhōng méi·yǒu tuìlù kě shǒu
trí sứ xin chung mấy dẩu thuây lu khửa sẩu
Thật ra trong lòng chẳng giữ lại đường lui

跟着你错跟着你走
gēn·zhe nǐ cuò gēn·zhe nǐ zǒu
cân chơ nỉ trua cân chơ nỉ chẩu
Làm sai theo anh, bước đi theo anh

我们的故事爱就爱到值得
wǒ·men de gùshì ài jiù ài dào zhídé
ủa mân tơ cu sư ai chiêu ai tao chứ tứa
Câu chuyện đôi ta yêu thì yêu cho thật đáng

错也错的值得
cuò yě cuò de zhídé
trua dể trua tơ chứ tứa
Sai cũng sai cho thật đáng

爱到翻天覆地也会有结果
ài dào fāntiānfùdì yě huì yǒu jiēguǒ
ai tao phan then phu ti dể huây dẩu chia của
Yêu đến long trời lở đất cũng sẽ có kết quả

不等你说更美的承诺
bùděng nǐ shuō gèng měi de chéngnuò
pu tẩng nỉ sua câng mẩy tơ trấng nua
Không đợi anh nói lời thề mỹ miều hơn

我可以对自己承诺
wǒ kěyǐ duì zìjǐ chéngnuò
ủa khửa ỉ tuây chư chỉ trấng nua
Em có thể thề hẹn với chính mình

我们的故事爱就爱到值得
wǒ·men de gùshì ài jiù ài dào zhídé
ủa mân tơ cu sư ai chiêu ai tao chứ tứa
Câu chuyện đôi ta yêu thì yêu cho thật đáng

错也错的值得
cuò yě cuò de zhídé
trua dể trua tơ chứ tứa
Sai cũng sai cho thật đáng

是执着是洒脱留给别人去说
shì zhízhuó shì sǎ·tuo liú gěi biérén qù shuō
sư chứ chúa sư xả thua liếu cẩy pía rấn truy sua
Là cố chấp hay cởi mở để cho người ngoài bình luận

用尽所有力气不是为我
yòng jìn suǒyǒu lì·qi bù·shi wèi wǒ
dung chin xủa dẩu li tri pu sư uây ủa
Dùng hết mọi sức lực không phải vì em

那是为你才这么做
nà shì wèi nǐ cái zhè·me zuò
na sư uây nỉ trái chưa mơ chua
Là vì anh nên mới làm như vậy

我们的故事爱就爱到值得
wǒ·men de gùshì ài jiù ài dào zhídé
ủa mân tơ cu sư ai chiêu ai tao chứ tứa
Câu chuyện đôi ta yêu thì yêu cho thật đáng

错也错的值得
cuò yě cuò de zhídé
trua dể trua tơ chứ tứa
Sai cũng sai cho thật đáng

爱到翻天覆地也会有结果
ài dào fāntiānfùdì yě huì yǒu jiēguǒ
ai tao phan then phu ti dể huây dẩu chia của
Yêu đến long trời lở đất cũng sẽ có kết quả

不等你说更美的承诺
bùděng nǐ shuō gèng měi de chéngnuò
pu tẩng nỉ sua câng mẩy tơ trấng nua
Không đợi anh nói lời thề mỹ miều hơn

我可以对自己承诺
wǒ kěyǐ duì zìjǐ chéngnuò
ủa khửa ỉ tuây chư chỉ trấng nua
Em có thể thề hẹn với chính mình

我们的故事爱就爱到值得
wǒ·men de gùshì ài jiù ài dào zhídé
ủa mân tơ cu sư ai chiêu ai tao chứ tứa
Câu chuyện đôi ta yêu thì yêu cho thật đáng

错也错的值得
cuò yě cuò de zhídé
trua dể trua tơ chứ tứa
Sai cũng sai cho thật đáng

是执着是洒脱留给别人去说
shì zhízhuó shì sǎ·tuo liú gěi biérén qù shuō
sư chứ chúa sư xả thua liếu cẩy pía rấn truy sua
Là cố chấp hay cởi mở để cho người ngoài bình luận

用尽所有力气不是为我
yòng jìn suǒyǒu lì·qi bù·shi wèi wǒ
dung chin xủa dẩu li tri pu sư uây ủa
Dùng hết mọi sức lực không phải vì em

那是为你才这么做
nà shì wèi nǐ cái zhè·me zuò
na sư uây nỉ trái chưa mơ chua
Là vì anh nên mới làm như vậy
 

 • Bài hát tiếng Trung: Nhỏ Nhát Gan - Quất Tử Muội (COVER)

  06/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhỏ Nhát Gan qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Quan Hệ Chia Tay - Vương Lý Văn

  06/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Quan Hệ Chia Tayqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giai Đoạn Thử Và Sai - Hạ Uyển An

  06/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Giai Đoạn Thử Và Sai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khó Có Được Người Tình - Trầm Dĩ Thành (COVER)

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Khó Có Được Người Tình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lúng Túng - Nguyễn Ngôn

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Lúng Túng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Trái Đất Tròn Sẽ Có Ngày Gặp Lại - Mãi Lạt Tiêu Dã Dụng Khoán

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trái Đất Tròn Sẽ Có Ngày Gặp Lại qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Dần Hiểu - Muộn Trư

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Dần Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tiền Đề Tình Yêu - Ái Tinh Nhân

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiền Đề Tình Yêu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhật Nguyệt Tinh Thần - Lưu Chí Giai

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhật Nguyệt Tinh Thần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rất Yêu Rất Yêu Anh - Dư Siêu Dĩnh (COVER)

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Rất Yêu Rất Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa