Bài hát tiếng Trung: Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài

09/10/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Đứng Ngoài Cuộc 置身事外 Zhìshēnshìwài- Doãn Tích Miên, Tiểu Điền Âm Nhạc Xã | - 尹昔眠/小田音乐社

Lời bài hát Đứng Ngoài Cuộc tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

好像我每一次学乖
hǎoxiàng wǒ měi yī cì xué guāi
hảo xeng ủa mẩy i trư xuế quai
Dường như mỗi lần em học cách ngoan

你都觉得我有点奇怪
nǐ dōu juédé wǒ yǒudiǎn qíguài
nỉ tâu chuế tứa ủa dẩu tẻn trí quai
Anh đều cảm thấy em có chút kỳ lạ

在你面前都小心翼翼
zài nǐ miànqián dōu xiǎoxīnyìyì
chai nỉ men trén tâu xẻo xin i i
Trước mặt anh em luôn e dè cẩn trọng

害怕失态
hàipà shītài
hai p'a sư thai
Sợ mình thất lễ

好像我每一次讨爱
hǎoxiàng wǒ měi yī cì tǎo ài
hảo xeng ủa mẩy i trư thảo ai
Dường như mỗi lần em muốn yêu

都像极了一个乞丐
dōu xiàng jí le yī gè qǐgài
tâu xeng chí lơ i cưa trỉ cai
Đều giống như một kẻ ăn mày

像极了书上说的卑微到了尘埃
xiàng jí le shū shàng shuō de bēiwēi dào le chén'āi
xeng chí lơ su sang sua tơ pây uây tao lơ trấn ai
Giống hệt trong sách nói, thấp hèn đến vô cùng

我把回忆都涂白
wǒ bǎ huíyì dōu tú bái
ủa pả huấy i tâu thú pái
Em xóa sạch ký ức

假装你没存在
jiǎzhuāng nǐ méi cúnzài
chẻ choang nỉ mấy truấn chai
Vờ như anh chưa từng tồn tại

我就可以重头再来
wǒ jiù kěyǐ zhòng tóu zài lái
ủa chiêu khửa ỉ chung thấu chai lái
Thì em sẽ có thể làm lại từ đầu

似乎到最后才明白
si·hu dào zuìhòu cái míng·bai
sư hu tao chuây hâu trái mính pái
Dường như đến cuối cùng em mới hiểu

只有等待
zhǐyǒu děngdài
chử dẩu tẩng tai
Chỉ có chờ đợi

你置身事外看不见深海
nǐ zhìshēnshìwài kàn bùjiàn shēn hǎi
nỉ chư sân sư oai khan pu chen sân hải
Anh đứng ngoài cuộc chẳng thể thấy biển sâu

我有多么无奈眼看着你离开
wǒ yǒu duō·me wúnài yǎnkàn zhe nǐ líkāi
ủa dẩu tua mơ ú nai dẻn khan chưa nỉ lí khai
Em bất lực biết mấy, mắt dõi theo bóng anh rời đi

狂风席卷而来最后将我无情掩埋
kuángfēng xíjuǎn ér lái zuìhòu jiāng wǒ wúqíng yǎnmái
khoáng phâng xí choẻn ớ lái chuây hâu cheng ủa ú trính dẻn mái
Cuồng phong cuồn cuộn ập đến, cuối cùng chôn vùi em một cách tàn nhẫn

每一次对白都成为伤害
měi yī cì duìbái dōu chéngwéi shānghài
mẩy i trư tuây pái tâu trấng uấy sang hai
Mỗi lần nói chuyện đều trở nên tổn thương

扔下了我去面对所有的溃败
rēng xià le wǒ qù miàn duì suǒyǒu de kuìbài
râng xe lơ ủa truy men tuây xủa dẩu tơ khuây pai
Bỏ mặc em đương đầu với sự sụp đổ

思念多澎湃也坠入了大海
sīniàn duō pēngpài yě zhuì rù le dàhǎi
xư nen tua p'âng p'ai dể chuây ru lơ ta hải
Nỗi nhớ có sục sôi cách mấy cũng đã rơi xuống biển cả

我把回忆都涂白
wǒ bǎ huíyì dōu tú bái
ủa pả huấy i tâu thú pái
Em xóa sạch ký ức

假装你没存在
jiǎzhuāng nǐ méi cúnzài
chẻ choang nỉ mấy truấn chai
Vờ như anh chưa từng tồn tại

我就可以重头再来
wǒ jiù kěyǐ zhòng tóu zài lái
ủa chiêu khửa ỉ chung thấu chai lái
Thì em sẽ có thể làm lại từ đầu

似乎到最后才明白
si·hu dào zuìhòu cái míng·bai
sư hu tao chuây hâu trái mính pái
Dường như đến cuối cùng em mới hiểu

只有等待
zhǐyǒu děngdài
chử dẩu tẩng tai
Chỉ có chờ đợi

你置身事外看不见深海
nǐ zhìshēnshìwài kàn bùjiàn shēn hǎi
nỉ chư sân sư oai khan pu chen sân hải
Anh đứng ngoài cuộc chẳng thể thấy biển sâu

我有多么无奈眼看着你离开
wǒ yǒu duō·me wúnài yǎnkàn zhe nǐ líkāi
ủa dẩu tua mơ ú nai dẻn khan chưa nỉ lí khai
Em bất lực biết mấy, mắt dõi theo bóng anh rời đi

狂风席卷而来最后将我无情掩埋
kuángfēng xíjuǎn ér lái zuìhòu jiāng wǒ wúqíng yǎnmái
khoáng phâng xí choẻn ớ lái chuây hâu cheng ủa ú trính dẻn mái
Cuồng phong cuồn cuộn ập đến, cuối cùng chôn vùi em một cách tàn nhẫn

每一次对白都成为伤害
měi yī cì duìbái dōu chéngwéi shānghài
mẩy i trư tuây pái tâu trấng uấy sang hai
Mỗi lần nói chuyện đều trở nên tổn thương

扔下了我去面对所有的溃败
rēng xià le wǒ qù miàn duì suǒyǒu de kuìbài
râng xe lơ ủa truy men tuây xủa dẩu tơ khuây pai
Bỏ mặc em đương đầu với sự sụp đổ

思念多澎湃也坠入了大海
sīniàn duō pēngpài yě zhuì rù le dàhǎi
xư nen tua p'âng p'ai dể chuây ru lơ ta hải
Nỗi nhớ có sục sôi cách mấy cũng đã rơi xuống biển cả

你置身事外看不见深海
nǐ zhìshēnshìwài kàn bùjiàn shēn hǎi
nỉ chư sân sư oai khan pu chen sân hải
Anh đứng ngoài cuộc chẳng thể thấy biển sâu

我有多么无奈眼看着你离开
wǒ yǒu duō·me wúnài yǎnkàn zhe nǐ líkāi
ủa dẩu tua mơ ú nai dẻn khan chưa nỉ lí khai
Em bất lực biết mấy, mắt dõi theo bóng anh rời đi

狂风席卷而来最后将我无情掩埋
kuángfēng xíjuǎn ér lái zuìhòu jiāng wǒ wúqíng yǎnmái
khoáng phâng xí choẻn ớ lái chuây hâu cheng ủa ú trính dẻn mái
Cuồng phong cuồn cuộn ập đến, cuối cùng chôn vùi em một cách tàn nhẫn

每一次对白都成为伤害
měi yī cì duìbái dōu chéngwéi shānghài
mẩy i trư tuây pái tâu trấng uấy sang hai
Mỗi lần nói chuyện đều trở nên tổn thương

扔下了我去面对所有的溃败
rēng xià le wǒ qù miàn duì suǒyǒu de kuìbài
râng xe lơ ủa truy men tuây xủa dẩu tơ khuây pai
Bỏ mặc em đương đầu với sự sụp đổ

思念多澎湃也坠入了大海
sīniàn duō pēngpài yě zhuì rù le dàhǎi
xư nen tua p'âng p'ai dể chuây ru lơ ta hải
Nỗi nhớ có sục sôi cách mấy cũng đã rơi xuống biển cả
 

 • Bài hát tiếng Trung: Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Bốn Mùa Thay Đổi 四季变迁 Sìjì biànqiān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hỏi Gió 问风 Wèn fēng

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Hỏi Gió 问风 Wèn fēng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Cô Đảo 坠落孤岛 Zhuìluò gūdǎo qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Viết Tiếp - Thiện Y Thuần (续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Viết Tiếp - Thiện Y Thuần 续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhược (Nếu Như) - Kim Mân Kỳ 若 - 金玟岐 qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Tài Tử Giai Nhân 才子佳人 Cáizǐ jiārén qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Haiz 唉 Āi

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Haiz 唉 Āi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo)

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Rời Cung - Tưởng Tuyết Nhi, Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Người Đến Không Phải Anh

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Người Đến Không Phải Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Như 如 Rú

  08/10/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Như 如 Rú qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa