Bài hát tiếng Trung: Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ 我陪你熬过了苦 Wǒ péi nǐ áoguòle kǔ

08/09/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ 我陪你熬过了苦 Wǒ péi nǐ áoguòle kǔ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ 我陪你熬过了苦 Wǒ péi nǐ áoguòle kǔ - Kim Trì | 金池

Lời bài hát Em Cùng Anh Chịu Đủ Gian Khổ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

说书人勇敢倾诉
shuōshū rén yǒnggǎn qīngsù
sua su rấn dủng cản tring xu
Người kể dũng cảm dốc hết nỗi lòng

听书人笑了又哭
tīng shū rén xiào le yòu kū
thing su rấn xeo lơ dâu khu
Người nghe hết cười lại khóc

你却没有感应
nǐ què méi·yǒu gǎnyìng
nỉ truê mấy dẩu cản ing
Còn anh thì lại không cảm xúc

没有体悟没有清楚
méi·yǒu tī wù méi·yǒu qīng·chu
mấy dẩu thi u mấy dẩu tring trủ
Không hiểu cũng không thấm thía được gì

我曾经像个信徒
wǒ céngjīng xiàng gè xìntú
ủa trấng ching xeng cưa xin thú
Em đã từng giống như một tín đồ

却不看世间万物
què bù kàn shìjiān wànwù
truê pu khan sư chen oan u
Nhưng em không xem vạn vật thế gian

这一本伤感的书
zhè yī běn shānggǎn de shū
chưa i pẩn sang cản tơ su
Cuốn truyện tràn đầy thương cảm này

主角没有两个出处
zhǔjué méi·yǒu liǎng gè chūchǔ
chủ chuế mấy dẩu lẻng cưa tru trủ
Vai chính chẳng thể có hai

我陪你熬过了苦
wǒ péi nǐ áo guò le kǔ
ủa p'ấy nỉ áo cua lơ khủ
Em cùng anh chịu đủ gian khổ

她陪你享过了福
tā péi nǐ xiǎng guò le fú
tha p'ấy nỉ xẻng cua lơ phú
Cô ấy cùng anh hưởng thụ hạnh phúc

我输的彻彻底底
wǒ shū de chè chèdǐ dǐ
ủa su tơ trưa trưa tỉ tỉ
Em đã hoàn toàn thua rồi

她赢了全部
tā yíng le quánbù
tha ính lơ troén pu
Còn cô ấy đã thắng tất cả

现在的一草一木
xiànzài de yī cǎo yī mù
xen chai tơ i trảo i mu
Mỗi ngành cây ngọn cỏ giờ đây

是我们从有到无
shì wǒ·men cóng yǒu dào wú
sư ủa mân trúng dẩu tao ú
Là chúng ta từ có đến không

你却看不懂我对你的付出
nǐ què kàn bù dǒng wǒ duì nǐ de fùchū
nỉ truê khan pu tủng ủa tuây nỉ tơ phu tru
Thế mà anh chẳng hiểu sự hy sinh em dành cho anh

说书人勇敢倾诉
shuōshū rén yǒnggǎn qīngsù
sua su rấn dủng cản tring xu
Người kể dũng cảm dốc hết nỗi lòng

听书人笑了又哭
tīng shū rén xiào le yòu kū
thing su rấn xeo lơ dâu khu
Người nghe hết cười lại khóc

你却没有感应
nǐ què méi·yǒu gǎnyìng
nỉ truê mấy dẩu cản ing
Còn anh thì lại không cảm xúc

没有体悟没有清楚
méi·yǒu tī wù méi·yǒu qīng·chu
mấy dẩu thi u mấy dẩu tring trủ
Không hiểu cũng không thấm thía được gì

我曾经像个信徒
wǒ céngjīng xiàng gè xìntú
ủa trấng ching xeng cưa xin thú
Em đã từng giống như một tín đồ

却不看世间万物
què bù kàn shìjiān wànwù
truê pu khan sư chen oan u
Nhưng em không xem vạn vật thế gian

这一本伤感的书
zhè yī běn shānggǎn de shū
chưa i pẩn sang cản tơ su
Cuốn truyện tràn đầy thương cảm này

主角没有两个出处
zhǔjué méi·yǒu liǎng gè chūchǔ
chủ chuế mấy dẩu lẻng cưa tru trủ
Vai chính chẳng thể có hai

我陪你熬过了苦
wǒ péi nǐ áo guò le kǔ
ủa p'ấy nỉ áo cua lơ khủ
Em cùng anh chịu đủ gian khổ

她陪你享过了福
tā péi nǐ xiǎng guò le fú
tha p'ấy nỉ xẻng cua lơ phú
Cô ấy cùng anh hưởng thụ hạnh phúc

我输的彻彻底底
wǒ shū de chè chèdǐ dǐ
ủa su tơ trưa trưa tỉ tỉ
Em đã hoàn toàn thua rồi

她赢了全部
tā yíng le quánbù
tha ính lơ troén pu
Còn cô ấy đã thắng tất cả

现在的一草一木
xiànzài de yī cǎo yī mù
xen chai tơ i trảo i mu
Mỗi ngành cây ngọn cỏ giờ đây

是我们从有到无
shì wǒ·men cóng yǒu dào wú
sư ủa mân trúng dẩu tao ú
Là chúng ta từ có đến không

你却看不懂我对你的付出
nǐ què kàn bù dǒng wǒ duì nǐ de fùchū
nỉ truê khan pu tủng ủa tuây nỉ tơ phu tru
Thế mà anh chẳng hiểu sự hy sinh em dành cho anh

我陪你熬过了苦
wǒ péi nǐ áo guò le kǔ
ủa p'ấy nỉ áo cua lơ khủ
Em cùng anh chịu đủ gian khổ

她陪你红尘共度
tā péi nǐ hóngchén gòngdù
tha p'ấy nỉ húng trấn cung tu
Còn cô ấy cùng anh hưởng thụ hồng trần

明知道今后的路
míngzhī dào jīnhòu de lù
mính chư tao chin hâu tơ lu
Biết rõ con đường tương lai

没有我一步
méi·yǒu wǒ yī bù
mấy dẩu ủa i pu
Không còn bước chân em

你的好你的全部
nǐ de hǎo nǐ de quánbù
nỉ tơ hảo nỉ tơ troén pu
Điểm tốt của anh, tất cả của anh

由她来替我守护
yóu tā lái tì wǒ shǒuhù
dấu tha lái thi ủa sẩu hu
Đã có cô ấy bảo vệ thay em

我却不敢相信和你这一幕
wǒ què bùgǎn xiāngxìn hé nǐ zhè yī mù
ủa truê pu cản xeng xin hứa nỉ chưa i mu
Em không dám tin chúng ta sẽ thành ra thế này

形同陌路
xíng tóng mòlù
xính thúng mua lu
Như người dưng nước lã vậy

我陪你熬过了苦
wǒ péi nǐ áo guò le kǔ
ủa p'ấy nỉ áo cua lơ khủ
Em cùng anh chịu đủ gian khổ

她陪你享过了福
tā péi nǐ xiǎng guò le fú
tha p'ấy nỉ xẻng cua lơ phú
Cô ấy cùng anh hưởng thụ hạnh phúc

我输的彻彻底底
wǒ shū de chè chèdǐ dǐ
ủa su tơ trưa trưa tỉ tỉ
Em đã hoàn toàn thua rồi

她赢了全部
tā yíng le quánbù
tha ính lơ troén pu
Còn cô ấy đã thắng tất cả

现在的一草一木
xiànzài de yī cǎo yī mù
xen chai tơ i trảo i mu
Mỗi ngành cây ngọn cỏ giờ đây

是我们从有到无
shì wǒ·men cóng yǒu dào wú
sư ủa mân trúng dẩu tao ú
Là chúng ta từ có đến không

你却看不懂我对你的付出
nǐ què kàn bù dǒng wǒ duì nǐ de fùchū
nỉ truê khan pu tủng ủa tuây nỉ tơ phu tru
Thế mà anh chẳng hiểu sự hy sinh em dành cho anh

我陪你熬过了苦
wǒ péi nǐ áo guò le kǔ
ủa p'ấy nỉ áo cua lơ khủ
Em cùng anh chịu đủ gian khổ

她陪你红尘共度
tā péi nǐ hóngchén gòngdù
tha p'ấy nỉ húng trấn cung tu
Còn cô ấy cùng anh hưởng thụ hồng trần

明知道今后的路
míngzhī dào jīnhòu de lù
mính chư tao chin hâu tơ lu
Biết rõ con đường tương lai

没有我一步
méi·yǒu wǒ yī bù
mấy dẩu ủa i pu
Không còn bước chân em

你的好你的全部
nǐ de hǎo nǐ de quánbù
nỉ tơ hảo nỉ tơ troén pu
Điểm tốt của anh, tất cả của anh

由她来替我守护
yóu tā lái tì wǒ shǒuhù
dấu tha lái thi ủa sẩu hu
Đã có cô ấy bảo vệ thay em

我却不敢相信和你这一幕
wǒ què bùgǎn xiāngxìn hé nǐ zhè yī mù
ủa truê pu cản xeng xin hứa nỉ chưa i mu
Em không dám tin chúng ta sẽ thành ra thế này

形同陌路
xíng tóng mòlù
xính thúng mua lu
Như người dưng nước lã vậy
 

 • Bài hát tiếng Trung: Nước Mắt Của Ngôi Sao 星星的眼泪 Xīngxīng de yǎnlèi

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nước Mắt Của Ngôi Sao 星星的眼泪 Xīngxīng de yǎnlèi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vũ Lạc (Bản hí nữ) 羽落 Yǔ luò

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Vũ Lạc (Bản hí nữ) 羽落 Yǔ luò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Kẻ Cắp Thời Gian 岁月神偷 Suìyuè shéntōu

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Cắp Thời Gian 岁月神偷 Suìyuè shéntōu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Câu Mực Nồng 半句浓墨 Bàn jù nóng mò

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Câu Mực Nồng 半句浓墨 Bàn jù nóng mò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Không Ngân Hà 时空银河 Shíkōng yínhé

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Không Ngân Hà 时空银河 Shíkōng yínhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) | 酌酒醉长安 - 七叔 (叶泽浩)

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过 Nǐ bù dǒng wǒ de nánguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Nhớ Anh Rồi 我想你了 Wǒ xiǎng nǐle

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Nhớ Anh Rồi 我想你了 Wǒ xiǎng nǐle qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửu Thiên Thác (9000 sai) 九千错 Jiǔqiān cuò

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửu Thiên Thác (9000 sai) 九千错 Jiǔqiān cuò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa