Bài hát tiếng Trung: Vũ Lạc (Bản hí nữ) 羽落 Yǔ luò

08/09/2021

Học tiếng Trung qua bài hát Vũ Lạc (Bản hí nữ) 羽落 Yǔ luò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Vũ Lạc (Bản hí nữ) 羽落 Yǔ luò- Bình Sinh Bất Vãn | 平生不晚

Lời bài hát Vũ Lạc tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

杯酒饮下漫天星河
bēi jiǔ yìn xià màntiān xīnghé
pây chiểu in xe man then xing hứa
Uống cạn sao trời trong chén rượu

一人叹尽满城烛火
yī rén tàn jìn mǎn chéng zhú huǒ
i rấn than chin mản trấng chú hủa
Một mình than thở xong, ánh nến đã giăng khắp thành

梦畔里见漫天羽落
mèng pàn lǐ jiàn màntiān yǔ luò
mâng p'an lỉ chen man then ủy lua
Trong mơ lông vũ bay tán loạn

缘字何处寻你我
yuán zì hé chǔ xún nǐ wǒ
doén chư hứa trủ xuýn nỉ ủa
Chữ duyên nơi nào tìm đến chàng, ta

歌舞已歇笙箫已默
gēwǔ yǐ xiē shēng xiāo yǐ mò
cưa ủ ỉ xia sâng xeo ỉ mua
Ca múa đã ngừng, kèn sáo đã lặng

乍醒枕边添了凉薄
zhà xǐng zhěn biān tiān le liàng báo
cha xỉnh chẩn pen then lơ leng páo
Chợt tỉnh giấc bên gối lạnh lẽo

余生却无你渡因果
yúshēng què wú nǐ dù yīn'guǒ
úy sâng truê ú nỉ tu in của
Quãng đời còn lại chẳng thể cùng chàng độ nhân quả

浮华与我又如何
fúhuá yǔ wǒ yòu rúhé
phú hóa ủy ủa dâu rú hứa
Phồn hoa thì có gì liên quan đến ta

羽落尽长安难求枫林晚
yǔ luò jìn Cháng'ān nán qiú fēng lín wǎn
ủy lua chin cháng an nán triếu phâng lín oản
Lông vũ rơi khắp Trường An, chiều muộn rừng phong khó cầu

四季交替人不换
sìjì jiāotì rén bù huàn
xư chi cheo thi rấn pu hoan
Bốn mùa luân chuyển, người vẫn một lòng

我情拆几段你泪眼潸然
wǒ qíng chāi jǐ duàn nǐ lèiyǎn shānrán
ủa trính trai chỉ toan nỉ lây dẻn san rán
Tình ta đứt đoạn, mắt chàng đẫm lệ

儿女情长戏子唱不完
érnǚ qíng cháng xì·zi chàng bù wán
ớ nủy trính tráng xi chư trang pu oán
Nhi nữ tình trường, ả đào hát mãi chẳng hết

羽落入江南烟雨总痴缠
yǔ luò rù jiāngnán yānyǔ zǒng chī chán
ủy lua ru cheng nán den ủy chủng trư trán
Lông vũ rơi xuống Giang Nam, mưa phùn quyến luyến không dứt

风起时自知冷暖
fēng qǐ shí zìzhī lěngnuǎn
phâng trỉ sứ chư chư lẩng noản
Khi nổi gió tự khắc biết ấm lạnh

我宣白墨染你红袖阑珊
wǒ xuān bái mò rǎn nǐ hóng xiù lánshān
ủa xoen pái mua rản nỉ húng xiêu lán san
Ta mực nhiễm giấy trắng, chàng tay áo đỏ tàn phai

此情后世又被谁去杜撰
cǐ qíng hòushì yòu bèi shuí qù dùzhuàn
trử trính hâu sư dâu pây suấy truy tu choan
Tình này về sau lại bị hậu thế đặt điều

杯酒饮下漫天星河
bēi jiǔ yìn xià màntiān xīnghé
pây chiểu in xe man then xing hứa
Uống cạn sao trời trong chén rượu

一人叹尽满城烛火
yī rén tàn jìn mǎn chéng zhú huǒ
i rấn than chin mản trấng chú hủa
Một mình than thở xong, ánh nến đã giăng khắp thành

梦畔里见漫天羽落
mèng pàn lǐ jiàn màntiān yǔ luò
mâng p'an lỉ chen man then ủy lua
Trong mơ lông vũ bay tán loạn

缘字何处寻你我
yuán zì hé chǔ xún nǐ wǒ
doén chư hứa trủ xuýn nỉ ủa
Chữ duyên nơi nào tìm đến chàng, ta

歌舞已歇笙箫已默
gēwǔ yǐ xiē shēng xiāo yǐ mò
cưa ủ ỉ xia sâng xeo ỉ mua
Ca múa đã ngừng, kèn sáo đã lặng

乍醒枕边添了凉薄
zhà xǐng zhěn biān tiān le liàng báo
cha xỉnh chẩn pen then lơ leng páo
Chợt tỉnh giấc bên gối lạnh lẽo

余生却无你渡因果
yúshēng què wú nǐ dù yīn'guǒ
úy sâng truê ú nỉ tu in của
Quãng đời còn lại chẳng thể cùng chàng độ nhân quả

浮华与我又如何
fúhuá yǔ wǒ yòu rúhé
phú hóa ủy ủa dâu rú hứa
Phồn hoa thì có gì liên quan đến ta

羽落尽长安难求枫林晚
yǔ luò jìn Cháng'ān nán qiú fēng lín wǎn
ủy lua chin cháng an nán triếu phâng lín oản
Lông vũ rơi khắp Trường An, chiều muộn rừng phong khó cầu

四季交替人不换
sìjì jiāotì rén bù huàn
xư chi cheo thi rấn pu hoan
Bốn mùa luân chuyển, người vẫn một lòng

我情拆几段你泪眼潸然
wǒ qíng chāi jǐ duàn nǐ lèiyǎn shānrán
ủa trính trai chỉ toan nỉ lây dẻn san rán
Tình ta đứt đoạn, mắt chàng đẫm lệ

儿女情长戏子唱不完
érnǚ qíng cháng xì·zi chàng bù wán
ớ nủy trính tráng xi chư trang pu oán
Nhi nữ tình trường, ả đào hát mãi chẳng hết

羽落入江南烟雨总痴缠
yǔ luò rù jiāngnán yānyǔ zǒng chī chán
ủy lua ru cheng nán den ủy chủng trư trán
Lông vũ rơi xuống Giang Nam, mưa phùn quyến luyến không dứt

风起时自知冷暖
fēng qǐ shí zìzhī lěngnuǎn
phâng trỉ sứ chư chư lẩng noản
Khi nổi gió tự khắc biết ấm lạnh

我宣白墨染你红袖阑珊
wǒ xuān bái mò rǎn nǐ hóng xiù lánshān
ủa xoen pái mua rản nỉ húng xiêu lán san
Ta mực nhiễm giấy trắng, chàng tay áo đỏ tàn phai

此情后世又被谁去杜撰
cǐ qíng hòushì yòu bèi shuí qù dùzhuàn
trử trính hâu sư dâu pây suấy truy tu choan
Tình này về sau lại bị hậu thế đặt điều

羽落尽长安难求枫林晚
yǔ luò jìn Cháng'ān nán qiú fēng lín wǎn
ủy lua chin cháng an nán triếu phâng lín oản
Lông vũ rơi khắp Trường An, chiều muộn rừng phong khó cầu

四季交替人不换
sìjì jiāotì rén bù huàn
xư chi cheo thi rấn pu hoan
Bốn mùa luân chuyển, người vẫn một lòng

我情拆几段你泪眼潸然
wǒ qíng chāi jǐ duàn nǐ lèiyǎn shānrán
ủa trính trai chỉ toan nỉ lây dẻn san rán
Tình ta đứt đoạn, mắt chàng đẫm lệ

儿女情长戏子唱不完
érnǚ qíng cháng xì·zi chàng bù wán
ớ nủy trính tráng xi chư trang pu oán
Nhi nữ tình trường, ả đào hát mãi chẳng hết

羽落入江南烟雨总痴缠
yǔ luò rù jiāngnán yānyǔ zǒng chī chán
ủy lua ru cheng nán den ủy chủng trư trán
Lông vũ rơi xuống Giang Nam, mưa phùn quyến luyến không dứt

风起时自知冷暖
fēng qǐ shí zìzhī lěngnuǎn
phâng trỉ sứ chư chư lẩng noản
Khi nổi gió tự khắc biết ấm lạnh

我宣白墨染你红袖阑珊
wǒ xuān bái mò rǎn nǐ hóng xiù lánshān
ủa xoen pái mua rản nỉ húng xiêu lán san
Ta mực nhiễm giấy trắng, chàng tay áo đỏ tàn phai

此情后世又被谁去杜撰
cǐ qíng hòushì yòu bèi shuí qù dùzhuàn
trử trính hâu sư dâu pây suấy truy tu choan
Tình này về sau lại bị hậu thế đặt điều
 

 • Bài hát tiếng Trung: Kẻ Cắp Thời Gian 岁月神偷 Suìyuè shéntōu

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Kẻ Cắp Thời Gian 岁月神偷 Suìyuè shéntōu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Câu Mực Nồng 半句浓墨 Bàn jù nóng mò

  08/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Câu Mực Nồng 半句浓墨 Bàn jù nóng mò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thời Không Ngân Hà 时空银河 Shíkōng yínhé

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Thời Không Ngân Hà 时空银河 Shíkōng yínhé qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) | 酌酒醉长安 - 七叔 (叶泽浩)

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Chuốc Say Trường An - Là Thất Thúc Đây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Chẳng Hiểu Nỗi Buồn Của Em 你不懂我的难过 Nǐ bù dǒng wǒ de nánguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trò Chơi Ma Sói 狼人游戏 Lángrén yóuxì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Em Nhớ Anh Rồi 我想你了 Wǒ xiǎng nǐle

  01/09/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Em Nhớ Anh Rồi 我想你了 Wǒ xiǎng nǐle qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cửu Thiên Thác (9000 sai) 九千错 Jiǔqiān cuò

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Cửu Thiên Thác (9000 sai) 九千错 Jiǔqiān cuò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Sao Nối Duyên 星月为媒 Xīng yuè wèi méi

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Sao Nối Duyên 星月为媒 Xīng yuè wèi méi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Đáng Được Em Thích 不值得你喜欢 Bù zhídé nǐ xǐhuān

  24/08/2021

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Đáng Được Em Thích 不值得你喜欢 Bù zhídé nǐ xǐhuān qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa