Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Sẽ Không Kịp - Thiển Tức

12/04/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Em Sợ Sẽ Không Kịp qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Em Sợ Sẽ Không Kịp - Thiển Tức

Lời bài hát Em Sợ Sẽ Không Kịp tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我躲进海里愚蠢地守着回忆
wǒ duǒ jìn hǎilǐ yúchǔn de shǒu zhe huíyì
ủa tủa chin hải lỉ úy truẩn tơ sẩu chưa huấy i
Em nấp vào trong biển dại khờ coi giữ hồi ức mình

等着有天能找到小溪
děng zhe yǒu tiān néng zhǎo dào xiǎo xī
tẩng chưa dẩu then nấng chảo tao xẻo xi
Đợi chờ có ngày có thể tìm được khe suối nhỏ

随着风走到属于只有我
suí zhe fēng zǒu dào shǔyú zhǐyǒu wǒ
xuấy chưa phâng chẩu tao sủ úy chử dẩu ủa

Theo ngọn gió đi đến đầu cùng

能看到的尽头
néng kàn dào de jìntóu
nấng khan tao tơ chin thấu
Mà chỉ em có thể trông thấy

我乘着七种色彩的云在路口
wǒ chéng zhe qī zhǒng sècǎi de yún zài lùkǒu
ủa trấng chưa tri chủng xưa trải tơ uýn chai lu khẩu
Em cưỡi áng mây bảy sắc quẩn quanh nơi giao lộ

不知该往哪边走
bù zhī gāi wǎng nǎ biān zǒu
pu chư cai oảng nả pen chẩu
Không biết nên đi về bên đâu

那彷徨的我在守着懵懂
nà pánghuáng de wǒ zài shǒu zhe měngdǒng
na phảng hoáng tơ ủa chai sẩu chưa mẩng tủng
Em coi giữ phần ngây ngô ấy bên nỗi băn khoăn

我时刻准备着被晚风带走
wǒ shíkè zhǔnbèi zhe bèi wǎn fēng dài zǒu
ủa sứ khưa chuẩn pây chưa pây oản phâng tai chẩu
Em đã sẵn sàng bị gió đêm đưa đi bất kỳ lúc nào

一直走到这条小路的尽头
yīzhí zǒu dào zhè tiáo xiǎo lù de jìntóu
i chứ chẩu tao chưa théo xẻo lu tơ chin thấu
Đi thẳng tới đầu cùng của con đường nhỏ này

我怕我会来不及回避所有的理由
wǒ pà wǒ huì lái·bují huíbì suǒyǒu de lǐyóu
ủa p'a ủa huây lái pu chí huấy pi xủa dẩu tơ lỉ dấu
Em sợ em sẽ không kịp né tránh mọi lý do

那就一直走吧不停留
nà jiù yīzhí zǒu ba bùtíng liú
na chiêu i chứ chẩu pa pu thính liếu
Vậy thì đi mãi đi không dừng bước

我怕来不及海浪撞上飞鱼
wǒ pà lái·bují hǎi làng zhuàng shàng fēiyú
ủa p'a lái pu chí hải lang choang sang phây úy
Em sợ sẽ không kịp, sóng biển xô phải cá chuồn

大雨带着你强行试着忘记
dàyǔ dài zhe nǐ qiángxíng shì zhe wàngjì
ta ủy tai chưa nỉ tréng xính sư chưa oang chi
Mưa lớn mang theo anh, ép buộc thử quên đi

我怕在你突然回头的时候
wǒ pà zài nǐ tūrán huítóu de shí·hou
ủa p'a chai nỉ thu rán huấy thấu tơ sứ hâu
Em sợ khi anh đột nhiên quay đầu

我只能静静待在街头不语
wǒ zhǐ néng jìng jìng dāi zài jiētóu bù yǔ
ủa chử nấng ching ching tai chai chia thấu pu ủy
Em chỉ có thể lặng im đứng tại đầu phố

我怕来不及被关在海风里
wǒ pà lái·bují bèi guān zài hǎifēng lǐ
ủa p'a lái pu chí pây quan chai hải phâng lỉ
Em sợ sẽ không kịp, bị giam trong gió biển

我怕还会突然被这人海忘记
wǒ pà hái huì tūrán bèi zhè rénhǎi wàngjì
ủa p'a hái huây thu rán pây chưa rấn hải oang chi
Em sợ sẽ còn đột nhiên bị biển người này quên lãng

或许我只能在临行前回忆
huòxǔ wǒ zhǐ néng zài lín xíng qiān huíyì
hua xủy ủa chử nấng chai lín xính tren huấy i
Có lẽ em chỉ có thể hồi tưởng trước lúc khởi hành

就突然老去
jiù tūrán lǎo qù
chiêu thu rán lảo truy
Rồi chợt già đi

我时刻准备着被晚风带走
wǒ shíkè zhǔnbèi zhe bèi wǎn fēng dài zǒu
ủa sứ khưa chuẩn pây chưa pây oản phâng tai chẩu
Em đã sẵn sàng bị gió đêm đưa đi bất kỳ lúc nào

一直走到这条小路的尽头
yīzhí zǒu dào zhè tiáo xiǎo lù de jìntóu
i chứ chẩu tao chưa théo xẻo lu tơ chin thấu
Đi thẳng tới đầu cùng của con đường nhỏ này

我怕我会来不及回避所有的理由
wǒ pà wǒ huì lái·bují huíbì suǒyǒu de lǐyóu
ủa p'a ủa huây lái pu chí huấy pi xủa dẩu tơ lỉ dấu
Em sợ em sẽ không kịp né tránh mọi lý do

那就一直走吧不停留
nà jiù yīzhí zǒu ba bùtíng liú
na chiêu i chứ chẩu pa pu thính liếu
Vậy thì đi mãi đi không dừng bước

我怕来不及海浪撞上飞鱼
wǒ pà lái·bují hǎi làng zhuàng shàng fēiyú
ủa p'a lái pu chí hải lang choang sang phây úy
Em sợ sẽ không kịp, sóng biển xô phải cá chuồn

大雨带着你强行试着忘记
dàyǔ dài zhe nǐ qiángxíng shì zhe wàngjì
ta ủy tai chưa nỉ tréng xính sư chưa oang chi
Mưa lớn mang theo anh, ép buộc thử quên đi

我怕在你突然回头的时候
wǒ pà zài nǐ tūrán huítóu de shí·hou
ủa p'a chai nỉ thu rán huấy thấu tơ sứ hâu
Em sợ khi anh đột nhiên quay đầu

我只能静静待在街头不语
wǒ zhǐ néng jìng jìng dāi zài jiētóu bù yǔ
ủa chử nấng ching ching tai chai chia thấu pu ủy
Em chỉ có thể lặng im đứng tại đầu phố

我怕来不及被关在海风里
wǒ pà lái·bují bèi guān zài hǎifēng lǐ
ủa p'a lái pu chí pây quan chai hải phâng lỉ
Em sợ sẽ không kịp, bị giam trong gió biển

我怕还会突然被这人海忘记
wǒ pà hái huì tūrán bèi zhè rénhǎi wàngjì
ủa p'a hái huây thu rán pây chưa rấn hải oang chi
Em sợ sẽ còn đột nhiên bị biển người này quên lãng

或许我只能在临行前回忆
huòxǔ wǒ zhǐ néng zài lín xíng qiān huíyì
hua xủy ủa chử nấng chai lín xính tren huấy i
Có lẽ em chỉ có thể hồi tưởng trước lúc khởi hành

就突然老去
jiù tūrán lǎo qù
chiêu thu rán lảo truy
Rồi chợt già đi

我怕来不及海浪撞上飞鱼
wǒ pà lái·bují hǎi làng zhuàng shàng fēiyú
ủa p'a lái pu chí hải lang choang sang phây úy
Em sợ sẽ không kịp, sóng biển xô phải cá chuồn

大雨带着你强行试着忘记
dàyǔ dài zhe nǐ qiángxíng shì zhe wàngjì
ta ủy tai chưa nỉ tréng xính sư chưa oang chi
Mưa lớn mang theo anh, ép buộc thử quên đi

我怕在你突然回头的时候
wǒ pà zài nǐ tūrán huítóu de shí·hou
ủa p'a chai nỉ thu rán huấy thấu tơ sứ hâu
Em sợ khi anh đột nhiên quay đầu

我只能静静待在街头不语
wǒ zhǐ néng jìng jìng dāi zài jiētóu bù yǔ
ủa chử nấng ching ching tai chai chia thấu pu ủy
Em chỉ có thể lặng im đứng tại đầu phố

我怕来不及被关在海风里
wǒ pà lái·bují bèi guān zài hǎifēng lǐ
ủa p'a lái pu chí pây quan chai hải phâng lỉ
Em sợ sẽ không kịp, bị giam trong gió biển

我怕还会突然被这人海忘记
wǒ pà hái huì tūrán bèi zhè rénhǎi wàngjì
ủa p'a hái huây thu rán pây chưa rấn hải oang chi
Em sợ sẽ còn đột nhiên bị biển người này quên lãng

或许我只能在临行前回忆
huòxǔ wǒ zhǐ néng zài lín xíng qiān huíyì
hua xủy ủa chử nấng chai lín xính tren huấy i
Có lẽ em chỉ có thể hồi tưởng trước lúc khởi hành

就突然老去
jiù tūrán lǎo qù
chiêu thu rán lảo truy
Rồi chợt già đi

 • Bài hát tiếng Trung: Không Gặp Nhau Càng Tốt - L (Đào Tử)

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Gặp Nhau Càng Tốt qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Hoà Giải - Từ Vi

  12/04/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Hoà Giải qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm - Lâm Mộc

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đầu Cùng Của Tà Dương Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Quá Mềm Lòng - Hải Yêu SeaMaiden (COVER)

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Quá Mềm Lòng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Xoá - Trương Tuấn Ba

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Xoá qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Câu Hỏi Một Đáp Án - Cát Vũ Tinh

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Câu Hỏi Một Đáp Án qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Việc Đến Nước Này - Vương Lý Văn

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Việc Đến Nước Này qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Phản Bội - Vương Nhị Lãng (COVER)

  02/03/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Phản Bội qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đao Thương Bất Nhập - Trương Tề Sơn DanieL

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đao Thương Bất Nhập qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Thanh Âm Của Anh - Tiểu Lam Bội Tâm

  15/02/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Thanh Âm Của Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa