Bài hát tiếng Trung: Nếu Có Thể - Trần Kỳ Phàm

29/11/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Nếu Có Thể qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Nếu Có Thể - Trần Kỳ Phàm

Lời bài hát Nếu Có Thể tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

三年了我一直还是不能够释怀
sān nián le wǒ yīzhí hái·shi bùnéng gòu shì huái
xan nén lơ ủa i chứ hái sư pu nấng câu sư hoái
Ba năm rồi anh vẫn là luôn chẳng thể buông bỏ 

当时那句话从你口中说出多平淡
dāngshí nà jù huà cóng nǐ kǒu zhōng shuō chū duō píngdàn
tang sứ na chuy hoa trúng nỉ khẩu chung sua tru tua p'ính tan
Khi đó em nói ra câu ấy nhẹ nhàng biết bao 

尝试着将这一切都由你来保管
chángshì zhe jiāng zhè yīqiè dōu yóu nǐ lái bǎoguǎn
tráng sư chưa cheng chưa i tria tâu dấu nỉ lái pảo quản
Thử chuyển tất cả này cho em bảo quản

可遗憾从来不是一个人说了算
kě yíhàn cónglái bù·shi yī gèrén shuō le suàn
khửa í han trúng lái pu sư i cưa rấn sua lơ xoan
Mà tiếc nuối luôn chẳng phải một người nói là được 

我讨厌把自己每次都哭的像小孩
wǒ tǎoyàn bǎ zìjǐ měi cì dōu kū de xiàng xiǎo hái
ủa thảo den pả chư chỉ mẩy trư tâu khu tơ xeng xẻo hái
Anh ghét lần nào cũng làm mình khóc như đứa trẻ con 

只会看着你越来越远的背影发呆
zhǐ huì kàn zhe nǐ yuè lái yuè yuǎn de bèiyǐng fādāi
chử huây khan chưa nỉ duê lái duê doẻn tơ pây ỉnh pha tai
Chỉ biết ngẩn người nhìn bóng lưng em dần xa 

是否有一颗糖束缚我的感官
shìfǒu yǒu yī kē táng shùfù wǒ de gǎnguān
sư phẩu dẩu i khưa tháng su phu ủa tơ cản quan
Liệu chăng có một viên kẹo trói buộc giác quan của anh 

能让我预知未来
néng ràng wǒ yùzhī wèilái
nấng rang ủa uy chư uây lái
Có thể để anh biết trước tương lai 

我讨厌把自己每次都哭的像小孩
wǒ tǎoyàn bǎ zìjǐ měi cì dōu kū de xiàng xiǎo hái
ủa thảo den pả chư chỉ mẩy trư tâu khu tơ xeng xẻo hái
Anh ghét lần nào cũng làm mình khóc như đứa trẻ con 

再任凭自己交由你靠无感来审判
zài rènpíng zìjǐ jiāo yóu nǐ kào wú gǎn lái shnpàn
chai rân p'ính chư chỉ cheo dấu nỉ khao ú cảnlái sẩn p'an
Mặc ý chính mình để em xét xử bằng sự vô cảm 

什么样的抉择都不意外
shén·me yàng de juézé dōu bùyì wài
sấn mơ dang tơ chuế chứa tâu pu i oai 
Chọn lựa thế nào cũng không bất ngờ 

三年了我一直还是不能够释怀
sān nián le wǒ yīzhí hái·shi bùnéng gòu shì huái
xan nén lơ ủa i chứ hái sư pu nấng câu sư hoái
Ba năm rồi anh vẫn là luôn chẳng thể buông bỏ 

当时那句话从你口中说出多平淡
dāngshí nà jù huà cóng nǐ kǒu zhōng shuō chū duō píngdàn
tang sứ na chuy hoa trúng nỉ khẩu chung sua tru tua p'ính tan
Khi đó em nói ra câu ấy nhẹ nhàng biết bao 

尝试着将这一切都由你来保管
chángshì zhe jiāng zhè yīqiè dōu yóu nǐ lái bǎoguǎn
tráng sư chưa cheng chưa i tria tâu dấu nỉ lái pảo quản
Thử chuyển tất cả này cho em bảo quản

可遗憾从来不是一个人说了算
kě yíhàn cónglái bù·shi yī gèrén shuō le suàn
khửa í han trúng lái pu sư i cưa rấn sua lơ xoan
Mà tiếc nuối luôn chẳng phải một người nói là được 

我讨厌把自己每次都哭的像小孩
wǒ tǎoyàn bǎ zìjǐ měi cì dōu kū de xiàng xiǎo hái
ủa thảo den pả chư chỉ mẩy trư tâu khu tơ xeng xẻo hái
Anh ghét lần nào cũng làm mình khóc như đứa trẻ con 

只会看着你越来越远的背影发呆
zhǐ huì kàn zhe nǐ yuè lái yuè yuǎn de bèiyǐng fādāi
chử huây khan chưa nỉ duê lái duê doẻn tơ pây ỉnh pha tai
Chỉ biết ngẩn người nhìn bóng lưng em dần xa 

是否有一颗糖束缚我的感官
shìfǒu yǒu yī kē táng shùfù wǒ de gǎnguān
sư phẩu dẩu i khưa tháng su phu ủa tơ cản quan
Liệu chăng có một viên kẹo trói buộc giác quan của anh 

能让我预知未来
néng ràng wǒ yùzhī wèilái
nấng rang ủa uy chư uây lái
Có thể để anh biết trước tương lai 

我讨厌把自己每次都哭的像小孩
wǒ tǎoyàn bǎ zìjǐ měi cì dōu kū de xiàng xiǎo hái
ủa thảo den pả chư chỉ mẩy trư tâu khu tơ xeng xẻo hái
Anh ghét lần nào cũng làm mình khóc như đứa trẻ con 

再任凭自己交由你靠无感来审判
zài rènpíng zìjǐ jiāo yóu nǐ kào wú gǎn lái shnpàn
chai rân p'ính chư chỉ cheo dấu nỉ khao ú cảnlái sẩn p'an
Mặc ý chính mình để em xét xử bằng sự vô cảm 

什么样的抉择都不意外
shén·me yàng de juézé dōu bùyì wài
sấn mơ dang tơ chuế chứa tâu pu i oai 
Chọn lựa thế nào cũng không bất ngờ 

我讨厌把自己每次都哭的像小孩
wǒ tǎoyàn bǎ zìjǐ měi cì dōu kū de xiàng xiǎo hái
ủa thảo den pả chư chỉ mẩy trư tâu khu tơ xeng xẻo hái
Anh ghét lần nào cũng làm mình khóc như đứa trẻ con 

只会看着你越来越远的背影发呆
zhǐ huì kàn zhe nǐ yuè lái yuè yuǎn de bèiyǐng fādāi
chử huây khan chưa nỉ duê lái duê doẻn tơ pây ỉnh pha tai
Chỉ biết ngẩn người nhìn bóng lưng em dần xa 

是否有一颗糖束缚我的感官
shìfǒu yǒu yī kē táng shùfù wǒ de gǎnguān
sư phẩu dẩu i khưa tháng su phu ủa tơ cản quan
Liệu chăng có một viên kẹo trói buộc giác quan của anh 

能让我预知未来
néng ràng wǒ yùzhī wèilái
nấng rang ủa uy chư uây lái
Có thể để anh biết trước tương lai 

我讨厌把自己每次都哭的像小孩
wǒ tǎoyàn bǎ zìjǐ měi cì dōu kū de xiàng xiǎo hái
ủa thảo den pả chư chỉ mẩy trư tâu khu tơ xeng xẻo hái
Anh ghét lần nào cũng làm mình khóc như đứa trẻ con 

再任凭自己交由你靠无感来审判
zài rènpíng zìjǐ jiāo yóu nǐ kào wú gǎn lái shnpàn
chai rân p'ính chư chỉ cheo dấu nỉ khao ú cảnlái sẩn p'an
Mặc ý chính mình để em xét xử bằng sự vô cảm 

什么样的抉择都不意外
shén·me yàng de juézé dōu bùyì wài
sấn mơ dang tơ chuế chứa tâu pu i oai 
Chọn lựa thế nào cũng không bất ngờ
 

 • Bài hát tiếng Trung: Ranh Giới Ngày Đêm - Độc Dược

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ranh Giới Ngày Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Chấp Mê Bất Ngộ - Vương Nhị Lãng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Chấp Mê Bất Ngộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Lần Đầu Tiên - Đới Vũ Đồng (COVER)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Lần Đầu Tiên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cũng Được – Lancelot

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cũng Được qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đã Không Quay Về Được Nữa - Viên Tiểu Uy

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đã Không Quay Về Được Nữa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh Đi Vội Vã Hơn Tình - Tiểu Lam Bối Tâm

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Đi Vội Vã Hơn Tình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đám Cưới Anh Nợ Em - Bạch Tiểu Bạch

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đám Cưới Anh Nợ Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Muộn Giờ - Châu Tư Hàm (A Hàm)

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Muộn Giờ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vé Một Người - Trương Tề Sơn DanieL

  29/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vé Một Người qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đột Nhiên Một Cơn Mưa - Lam Tâm Vũ

  28/11/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Đột Nhiên Một Cơn Mưa qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa