Bài hát tiếng Trung: Người Theo Đuổi Gió Đêm - Từ Vi

26/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Người Theo Đuổi Gió Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Người Theo Đuổi Gió Đêm - Từ Vi

Lời bài hát Người Theo Đuổi Gió Đêm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

握手许愿怕岁月一直向前
wòshǒu xǔyuàn pà suìyuè yīzhí xiàng qiān
ua sẩu xủy doen p'a xuây duê i chứ xeng tren
Chắp tay nguyện cầu, sợ tháng năm mãi tiến bước

轻闭的眼让夏夜与我入眠
qīng bì de yǎn ràng xià yè yǔ wǒ rù mián
tring pi tơ dẻn rang xe dê ủy ủa ru mén
Nhẹ khép đôi mi, để đêm hè cùng em say giấc

此刻的月似圆似缺
cǐkè de yuè shì yuán shì quē
trử khưa tơ duê sư doén sư truê
Ánh trăng đêm nay, lúc tròn khi khuyết

数着时间数着对你的思念
shǔ zhe shíjiān shǔ zhe duì nǐ de sīniàn
sủ chưa sứ chen sủ chưa tuây nỉ tơ xư nen
Em đếm thời gian, đếm cả nỗi nhớ anh

记忆信笺何时到达你身边
jìyì xìnjiān héshí dàodá nǐ shēnbiān
chi i xin chen hứa sứ tao tá nỉ sân pen
Bức thư ký ức, khi nào mới đến bên anh

捎去心动预言
shāo qù xīn dòng yùyán
sao truy xin tung uy dén
Gửi đi lời tiên đoán rung động

这季节有着无数的热烈
zhè jìjié yǒu·zhe wúshù de rèliè
chưa chi chía dẩu chơ ú su tơ rưa liê
Mùa yêu này chất chứa vô số tình nồng

就像是飞鸟对天空迫切
jiù xiàng shì fēi niǎo duì tiānkōng pòqiè
chiêu xeng sư phây nẻo tuây then khung p'ua tria
Tựa cánh chim ngóng về trời lộng

又或是我对你的怀念
yòu huò shì wǒ duì nǐ de huáiniàn
dâu hua sư ủa tuây nỉ tơ hoái nen
Lại hoặc là hoài niệm em dành cho anh

不顾一切的了解
bùgù yīqiè de liǎojiě
pu cu i tria tơ léo chỉa
Bất chấp tất cả để hiểu được

那个人的喜悦
nà·ge rén de xǐyuè
na cưa rấn tơ xỉ duê
Niềm vui của người ấy

这人间有你才特别
zhè rénjiān yǒu nǐ cái tèbié
chưa rấn chen dẩu nỉ trái thưa pía
Thế gian này nhờ có anh mới trở nên đặc biệt

从前追晚风的人
cóngqián zhuī wǎn fēng de rén
trúng trén chuây oản phâng tơ rấn
Ngày trước, người theo đuổi gió đêm

追上了落日的沸腾
zhuī shàng le luòrì de fèiténg
chuây sang lơ lua rư tơ phây thấng
Vượt qua nhốn nháo lúc chiều tà

追上了夏末的余温与拥抱可能
zhuī shàng le xià mò de yú wēn yǔ yōngbào kěnéng
chuây sang lơ xe mua tơ úy uân ủy dung pao khửa nấng
Vượt qua hơi ấm ngày cuối hạ chỉ để có thể có vòng ôm

多少次星海里浮沉
duōshǎo cì xīng hǎilǐ fúchén
tua sảo trư xing hải lỉ phú trấn
Biết bao lần trôi nổi trong biển sao

换来了藏着你的剧本
huàn lái le cáng zhe nǐ de jùběn
hoan lái lơ tráng chưa nỉ tơ chuy pẩn
Đổi về cuốn kịch bản có anh

风吹来一如你的眼神
fēng chuī lái yīrú nǐ de yǎnshén
phâng truây lái i rú nỉ tơ dẻn sấn
Gió thổi đến tựa ánh mắt của anh

从前追晚风的人
cóngqián zhuī wǎn fēng de rén
trúng trén chuây oản phâng tơ rấn
Ngày trước, người theo đuổi gió đêm

追上了朦胧的黄昏
zhuī shàng le ménglóng de huánghūn
chuây sang lơ mấng lúng tơ hoáng huân
Vượt qua mờ ảo giấc hoàng hôn

追上了起雾的清晨与你同尘
zhuī shàng le qǐ wù de qīngchén yǔ nǐ tóng chén
chuây sang lơ trỉ u tơ tring trấn ủy nỉ thúng trấn

Vượt qua sương mù buổi sớm mai để đồng hành cùng anh

悲欢在记忆里留痕
bēi huān zài jìyì lǐ liú hén
pây hoan chai chi i lỉ liếu hấn
Buồn vui lưu vết lại trong ký ức

时光里在对视的我们
shíguāng lǐ zài duìshì de wǒ·men
sứ quang lỉ chai tuây sư tơ ủa mân
Hai người nhìn nhau tại năm tháng kia

这一路山海与晨昏
zhè yīlù shān hǎi yǔ chénhūn
chưa i lu san hải ủy trấn huân
Cùng núi sông sớm chiều trên chặng đường này

随风而沉
suí fēng ér chén
xuấy phâng ớ trấn
Đắm chìm theo gió

这季节有着无数的热烈
zhè jìjié yǒu·zhe wúshù de rèliè
chưa chi chía dẩu chơ ú su tơ rưa liê
Mùa yêu này chất chứa vô số tình nồng

就像是飞鸟对天空迫切
jiù xiàng shì fēi niǎo duì tiānkōng pòqiè
chiêu xeng sư phây nẻo tuây then khung p'ua tria
Tựa cánh chim ngóng về trời lộng

又或是我对你的怀念
yòu huò shì wǒ duì nǐ de huáiniàn
dâu hua sư ủa tuây nỉ tơ hoái nen
Lại hoặc là hoài niệm em dành cho anh

不顾一切的了解
bùgù yīqiè de liǎojiě
pu cu i tria tơ léo chỉa
Bất chấp tất cả để hiểu được

那个人的喜悦
nà·ge rén de xǐyuè
na cưa rấn tơ xỉ duê
Niềm vui của người ấy

这人间有你才特别
zhè rénjiān yǒu nǐ cái tèbié
chưa rấn chen dẩu nỉ trái thưa pía
Thế gian này nhờ có anh mới trở nên đặc biệt

从前追晚风的人
cóngqián zhuī wǎn fēng de rén
trúng trén chuây oản phâng tơ rấn
Ngày trước, người theo đuổi gió đêm

追上了落日的沸腾
zhuī shàng le luòrì de fèiténg
chuây sang lơ lua rư tơ phây thấng
Vượt qua nhốn nháo lúc chiều tà

追上了夏末的余温与拥抱可能
zhuī shàng le xià mò de yú wēn yǔ yōngbào kěnéng
chuây sang lơ xe mua tơ úy uân ủy dung pao khửa nấng
Vượt qua hơi ấm ngày cuối hạ chỉ để có thể có vòng ôm

多少次星海里浮沉
duōshǎo cì xīng hǎilǐ fúchén
tua sảo trư xing hải lỉ phú trấn
Biết bao lần trôi nổi trong biển sao

换来了藏着你的剧本
huàn lái le cáng zhe nǐ de jùběn
hoan lái lơ tráng chưa nỉ tơ chuy pẩn
Đổi về cuốn kịch bản có anh

风吹来一如你的眼神
fēng chuī lái yīrú nǐ de yǎnshén
phâng truây lái i rú nỉ tơ dẻn sấn
Gió thổi đến tựa ánh mắt của anh

从前追晚风的人
cóngqián zhuī wǎn fēng de rén
trúng trén chuây oản phâng tơ rấn
Ngày trước, người theo đuổi gió đêm

追上了朦胧的黄昏
zhuī shàng le ménglóng de huánghūn
chuây sang lơ mấng lúng tơ hoáng huân
Vượt qua mờ ảo giấc hoàng hôn

追上了起雾的清晨与你同尘
zhuī shàng le qǐ wù de qīngchén yǔ nǐ tóng chén
chuây sang lơ trỉ u tơ tring trấn ủy nỉ thúng trấn
Vượt qua sương mù buổi sớm mai để đồng hành cùng anh

悲欢在记忆里留痕
bēi huān zài jìyì lǐ liú hén
pây hoan chai chi i lỉ liếu hấn
Buồn vui lưu vết lại trong ký ức

时光里在对视的我们
shíguāng lǐ zài duìshì de wǒ·men
sứ quang lỉ chai tuây sư tơ ủa mân
Hai người nhìn nhau tại năm tháng kia

这一路山海与晨昏
zhè yīlù shān hǎi yǔ chénhūn
chưa i lu san hải ủy trấn huân
Cùng núi sông sớm chiều trên chặng đường này

随风而沉
suí fēng ér chén
xuấy phâng ớ trấn
Đắm chìm theo gió

从前追晚风的人
cóngqián zhuī wǎn fēng de rén
trúng trén chuây oản phâng tơ rấn
Ngày trước, người theo đuổi gió đêm

追上了朦胧的黄昏
zhuī shàng le ménglóng de huánghūn
chuây sang lơ mấng lúng tơ hoáng huân
Vượt qua mờ ảo giấc hoàng hôn

追上了起雾的清晨与你同尘
zhuī shàng le qǐ wù de qīngchén yǔ nǐ tóng chén
chuây sang lơ trỉ u tơ tring trấn ủy nỉ thúng trấn
Vượt qua sương mù buổi sớm mai để đồng hành cùng anh

悲欢在记忆里留痕
bēi huān zài jìyì lǐ liú hén
pây hoan chai chi i lỉ liếu hấn
Buồn vui lưu vết lại trong ký ức

时光里在对视的我们
shíguāng lǐ zài duìshì de wǒ·men
sứ quang lỉ chai tuây sư tơ ủa mân
Hai người nhìn nhau tại năm tháng kia

这一路山海与晨昏
zhè yīlù shān hǎi yǔ chénhūn
chưa i lu san hải ủy trấn huân
Cùng núi sông sớm chiều trên chặng đường này

随风而沉
suí fēng ér chén
xuấy phâng ớ trấn
Đắm chìm theo gió
 

 • Bài hát tiếng Trung: Một Thiên Đường Khác - Phỉ Đạo Nhĩ, Dior Đại Dĩnh (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Thiên Đường Khác qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vẫn Yêu Anh - yihuik Dĩ Tuệ (COVER)

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn Yêu Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Đợi Mưa Ngừng - en

  26/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Đợi Mưa Ngừng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Một Nửa Bạn - Hổ Muội Huu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Một Nửa Bạn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Vạn Lần – Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vạn Lần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rẽ Mây - Vương Nhị Lãng

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Rẽ Mây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vậy Thì Lỡ Nhau - Dương Hữu Hữu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vậy Thì Lỡ Nhau qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tình Ca - Trần Một (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngắm Biển Trong Đêm - Dã Khả, Ngô Đường

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngắm Biển Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Sáng Của Em - Tô Tinh Tiệp

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Sáng Của Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa