Học bài hát tiếng Trung: Vạn Lần – Joysaaaa

25/11/2023

Học tiếng Trung qua bài hát Vạn Lần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Vạn Lần – Joysaaaa

Lời bài hát Vạn Lần tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

或许不是幸福太短暂
huòxǔ bù·shi xìngfú tài duǎnzàn
hua xủy pu sư xing phú thai toản chan
Có lẽ không phải hạnh phúc quá ngắn ngủi

而是我们太敏感
ér shì wǒ·men tài mǐngǎn
ớ sư ủa mân thai mỉn cản
Mà là chúng ta quá nhạy cảm

在爱情里惶惶不安
zài àiqíng lǐ huánghuáng bù'ān
chai ai trính lỉ hoáng hoáng pu an
Trong tình yêu mãi lo sợ bất an

时间可以不留痕迹把一切冲淡
shíjiān kěyǐ bù liú hénjì bǎ yīqiè chōngdàn
sứ chen khửa ỉ pu liếu hấn chi pả i tria trung tan
Thời gian có thể xóa nhòa tất cả không lưu vết tích

包括后来的恨
bāokuò hòulái de hèn
pao khua hâu lái tơ hân
Bao gồm nỗi hận sau này

和从前的喜欢
hé cóngqián de xǐ·huan
hứa trúng trén tơ xỉ hoan
Với niềm yêu thích trước kia

听过那么多道理还是没逃离这回忆
tīng guò nà·me duō dào·li hái·shi méi táo lí zhè huíyì
thing cua na mơ tua tao lỉ hái sư mấy tháo lí chưa huấy i
Nghe nhiều triết lý như thế vẫn là không thể thoát khỏi hồi ức này

其实从来没忘记只是都藏在了心底
qíshí cónglái méi wàngjì zhǐshì dōu cáng zài le xīndǐ
trí sứ trúng lái mấy oang chi chử sư tâu tráng chai lơ xin tỉ
Thật ra trước nay chưa từng quên chỉ là giấu hết vào sâu đáy tim

原来爱是为你一万次心跳呼吸
yuánlái ài shì wèi nǐ yī wàn cì xīntiào hūxī
doén lái ai sư uây nỉ i oan trư xin theo hu xi
Hoá ra yêu là vạn lần tim đập hô hấp vì anh

也是为你一万次低头叹息
yě shì wèi nǐ yī wàn cì dītóu tànxī
dể sư uây nỉ i oan trư ti thấu than xi
Cũng là vạn lần cúi đầu than thở vì anh

用最美丽的相遇
yòng zuì měilì de xiāng yù
dung chuây mẩy li tơ xeng uy
Dùng cuộc gặp mỹ lệ nhất đổi một cuộc

换一场最铭心的分离
huàn yī chǎng zuì míngxīn de fēnlí
hoan i trảng chuây mính xin tơ phân lí chia ly khắc sâu trong lòng

爱与恨一万次交替
ài yǔ hèn yī wàn cì jiāotì
ai ủy hân i oan trư cheo thi
Yêu và hận vạn lần luân chuyển

眼泪一万次决堤
yǎnlèi yī wàn cì jué dī
dẻn lây i oan trư chuế ti
Nước mắt vạn lần tuôn trào

爱情既是来之不易
àiqíng jìshì lái zhī bù yì
ai trính chi sư lái chư pu i
Tình yêu dù là đến không dễ dàng

也是无能为力
yě shì wúnéngwéilì
dể sư ú nấng uấy li
Cũng là bất lực mà thôi

或许不是幸福太短暂
huòxǔ bù·shi xìngfú tài duǎnzàn
hua xủy pu sư xing phú thai toản chan
Có lẽ không phải hạnh phúc quá ngắn ngủi

而是我们太敏感
ér shì wǒ·men tài mǐngǎn
ớ sư ủa mân thai mỉn cản
Mà là chúng ta quá nhạy cảm

在爱情里惶惶不安
zài àiqíng lǐ huánghuáng bù'ān
chai ai trính lỉ hoáng hoáng pu an
Trong tình yêu mãi lo sợ bất an

时间可以不留痕迹把一切冲淡
shíjiān kěyǐ bù liú hénjì bǎ yīqiè chōngdàn
sứ chen khửa ỉ pu liếu hấn chi pả i tria trung tan
Thời gian có thể xóa nhòa tất cả không lưu vết tích

包括后来的恨
bāokuò hòulái de hèn
pao khua hâu lái tơ hân
Bao gồm nỗi hận sau này

和从前的喜欢
hé cóngqián de xǐ·huan
hứa trúng trén tơ xỉ hoan
Với niềm yêu thích trước kia

听过那么多道理还是没逃离这回忆
tīng guò nà·me duō dào·li hái·shi méi táo lí zhè huíyì
thing cua na mơ tua tao lỉ hái sư mấy tháo lí chưa huấy i
Nghe nhiều triết lý như thế vẫn là không thể thoát khỏi hồi ức này

其实从来没忘记只是都藏在了心底
qíshí cónglái méi wàngjì zhǐshì dōu cáng zài le xīndǐ
trí sứ trúng lái mấy oang chi chử sư tâu tráng chai lơ xin tỉ
Thật ra trước nay chưa từng quên chỉ là giấu hết vào sâu đáy tim

原来爱是为你一万次心跳呼吸
yuánlái ài shì wèi nǐ yī wàn cì xīntiào hūxī
doén lái ai sư uây nỉ i oan trư xin theo hu xi
Hoá ra yêu là vạn lần tim đập hô hấp vì anh

也是为你一万次低头叹息
yě shì wèi nǐ yī wàn cì dītóu tànxī
dể sư uây nỉ i oan trư ti thấu than xi
Cũng là vạn lần cúi đầu than thở vì anh

用最美丽的相遇
yòng zuì měilì de xiāng yù
dung chuây mẩy li tơ xeng uy
Dùng cuộc gặp mỹ lệ nhất đổi một cuộc

换一场最铭心的分离
huàn yī chǎng zuì míngxīn de fēnlí
hoan i trảng chuây mính xin tơ phân lí 
chia ly khắc sâu trong lòng

爱与恨一万次交替
ài yǔ hèn yī wàn cì jiāotì
ai ủy hân i oan trư cheo thi
Yêu và hận vạn lần luân chuyển

眼泪一万次决堤
yǎnlèi yī wàn cì jué dī
dẻn lây i oan trư chuế ti
Nước mắt vạn lần tuôn trào

爱情既是来之不易
àiqíng jìshì lái zhī bù yì
ai trính chi sư lái chư pu i
Tình yêu dù là đến không dễ dàng

也是无能为力
yě shì wúnéngwéilì
dể sư ú nấng uấy li
Cũng là bất lực mà thôi

你是我从未设防的人
nǐ shì wǒ cóngwèi shèfáng de rén
nỉ sư ủa trúng uây sưa pháng tơ rấn
Anh là người em chưa từng phòng vệ

是我难得的天真
shì wǒ nándé de tiānzhēn
sư ủa nán tứa tơ then chân
Là sự ngây ngô hiếm có của em

可你却带给我最冰冷
kě nǐ què dài gěi wǒ zuì bīnglěng
khửa nỉ truê tai cẩy ủa chuây ping lẩng
Nhưng anh lại cho em lạnh giá tột cùng

和最深的伤痕
hé zuì shēn de shānghén
hứa chuây sân tơ sang hấn
Cùng vết thương sâu sắc nhất

原来爱是为你一万次心跳呼吸
yuánlái ài shì wèi nǐ yī wàn cì xīntiào hūxī
doén lái ai sư uây nỉ i oan trư xin theo hu xi
Hoá ra yêu là vạn lần tim đập hô hấp vì anh

也是为你一万次低头叹息
yě shì wèi nǐ yī wàn cì dītóu tànxī
dể sư uây nỉ i oan trư ti thấu than xi
Cũng là vạn lần cúi đầu than thở vì anh

用最美丽的相遇
yòng zuì měilì de xiāng yù
dung chuây mẩy li tơ xeng uy
Dùng cuộc gặp mỹ lệ nhất đổi một cuộc

换一场最铭心的分离
huàn yī chǎng zuì míngxīn de fēnlí
hoan i trảng chuây mính xin tơ phân lí 
chia ly khắc sâu trong lòng

爱与恨一万次交替
ài yǔ hèn yī wàn cì jiāotì
ai ủy hân i oan trư cheo thi
Yêu và hận vạn lần luân chuyển

眼泪一万次决堤
yǎnlèi yī wàn cì jué dī
dẻn lây i oan trư chuế ti
Nước mắt vạn lần tuôn trào

爱情既是来之不易
àiqíng jìshì lái zhī bù yì
ai trính chi sư lái chư pu i
Tình yêu dù là đến không dễ dàng

也是无能为力
yě shì wúnéngwéilì
dể sư ú nấng uấy li
Cũng là bất lực mà thôi
 

 • Bài hát tiếng Trung: Rẽ Mây - Vương Nhị Lãng

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Rẽ Mây qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vậy Thì Lỡ Nhau - Dương Hữu Hữu

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Vậy Thì Lỡ Nhau qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tình Ca - Trần Một (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình Ca qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngắm Biển Trong Đêm - Dã Khả, Ngô Đường

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngắm Biển Trong Đêm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trăng Sáng Của Em - Tô Tinh Tiệp

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Trăng Sáng Của Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nửa Năm - Đinh Phù Ni

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nửa Năm qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Mưa Trên Cục Bộ - Joysaaaa

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa Trên Cục Bộ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ký Ức Độc Quyền - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

  25/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Ký Ức Độc Quyền qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Không Thì Anh Nói Trước - Lâm Tiểu Kha

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Không Thì Anh Nói Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Nuốt Lời - Đới Vũ Đồng

  20/11/2023

  Học tiếng Trung qua bài hát Nuốt Lời qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa