Bài hát tiếng Trung: Trang Cuối - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

06/04/2024

Học tiếng Trung qua bài hát Trang Cuối qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Bài hát tiếng Trung: Trang Cuối - Bán Đốn Huynh Đệ (COVER)

Lời bài hát Trang Cuối  tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

雨停滞天空之间
yǔ tíngzhì tiānkōng zhī jiàn
ủy thính chư then khung chư chen
Mưa ngưng đọng giữa bầu trời

像泪在眼眶盘旋
xiàng lèi zài yǎnkuàng pánxuán
xeng lây chai dẻn khoang p'án xoén
Tựa giọt lệ quẩn quanh vành mắt

这也许是最后一次见面
zhè yěxǔ shì zuìhòu yī cì jiànmiàn
chưa dể xủy sư chuây hâu i trư chen men
Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng gặp gỡ

沿途经过的从前
yántú jīngguò de cóngqián
dén thú ching cua tơ trúng trén
Quá khứ dọc đường ta từng qua

还来不及再重演
hái lái·bují zài chóngyǎn
hái lái pu chí chai trúng dẻn
Còn chưa kịp để tái diễn

拥抱早已悄悄冷却
yōngbào zǎoyǐ qiāoqiāo lěngquè
dung pao chảo ỉ treo treo lẩng truê
Chiếc ôm đã sớm âm thầm nguội lạnh

海潮声
hǎicháo shēng
hải tráo sâng
Tiếng thủy triều

淹没了离别时的黄昏
yānmò le líbié shí de huánghūn
den mua lơ lí pía sứ tơ hoáng huân
Che lấp ánh hoàng hôn lúc ly biệt

只留下不舍的体温
zhǐ liú xià bù shě de tǐwēn
chử liếu xe pu sửa tơ thỉ uân
Chỉ để lại thân nhiệt không nỡ xa

星空下
xīngkōng xià
xing khung xe
Dưới trời sao

拥抱着快凋零的温存
yōngbào zhe kuài diāolíng de wēncún
dung pao chưa khoai teo lính tơ uân truấn
Ôm chặt lấy niềm ủi an sắp tàn lụi

爱只能在回忆里完整
ài zhǐ néng zài huíyì lǐ wánzhěng
ai chử nấng chai huấy i lỉ oán chẩng
Tình chỉ có thể hoàn chỉnh trong hồi ức

想把你抱进身体里面
xiǎng bǎ nǐ bào jìn shēntǐ lǐmiàn
xẻng pả nỉ pao chin sân thỉ lỉ men
Muốn ôm chặt em vào trong cơ thể này

不敢让你看见
bùgǎn ràng nǐ kàn·jiàn
pu cản rang nỉ khan chen
Không dám để em nhìn thấy

嘴角那颗没落下的泪
zuǐjiǎo nà kē mòluò xià de lèi
chuẩy chẻo na khưa mua lua xe tơ lây
Khóe miệng còn vương giọt lệ chưa rơi xuống

如果这是最后的一页
rúguǒ zhè shì zuìhòu de yī yè
rú của chưa sư chuây hâu tơ i dê
Nếu như đây đã là trang cuối cùng

在你离开之前
zài nǐ líkāi zhīqián
chai nỉ lí khai chư trén
Trước khi em cất bước đi

能否让我把故事重写
néng fǒu ràng wǒ bǎ gùshì zhòng xiě
nấng phẩu rang ủa pả cu sư chung xỉa
Để anh viết lại câu chuyện này được chăng

雨停滞天空之间
yǔ tíngzhì tiānkōng zhī jiàn
ủy thính chư then khung chư chen
Mưa ngưng đọng giữa bầu trời

像泪在眼眶盘旋
xiàng lèi zài yǎnkuàng pánxuán
xeng lây chai dẻn khoang p'án xoén
Tựa giọt lệ quẩn quanh vành mắt

这也许是最后一次见面
zhè yěxǔ shì zuìhòu yī cì jiànmiàn
chưa dể xủy sư chuây hâu i trư chen men
Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng gặp gỡ

沿途经过的从前
yántú jīngguò de cóngqián
dén thú ching cua tơ trúng trén
Quá khứ dọc đường ta từng qua

还来不及再重演
hái lái·bují zài chóngyǎn
hái lái pu chí chai trúng dẻn
Còn chưa kịp để tái diễn

拥抱早已悄悄冷却
yōngbào zǎoyǐ qiāoqiāo lěngquè
dung pao chảo ỉ treo treo lẩng truê
Chiếc ôm đã sớm âm thầm nguội lạnh

海潮声
hǎicháo shēng
hải tráo sâng
Tiếng thủy triều

淹没了离别时的黄昏
yānmò le líbié shí de huánghūn
den mua lơ lí pía sứ tơ hoáng huân
Che lấp ánh hoàng hôn lúc ly biệt

只留下不舍的体温
zhǐ liú xià bù shě de tǐwēn
chử liếu xe pu sửa tơ thỉ uân
Chỉ để lại thân nhiệt không nỡ xa

星空下
xīngkōng xià
xing khung xe
Dưới trời sao

拥抱着快凋零的温存
yōngbào zhe kuài diāolíng de wēncún
dung pao chưa khoai teo lính tơ uân truấn
Ôm chặt lấy niềm ủi an sắp tàn lụi

爱只能在回忆里完整
ài zhǐ néng zài huíyì lǐ wánzhěng
ai chử nấng chai huấy i lỉ oán chẩng
Tình chỉ có thể hoàn chỉnh trong hồi ức

想把你抱进身体里面
xiǎng bǎ nǐ bào jìn shēntǐ lǐmiàn
xẻng pả nỉ pao chin sân thỉ lỉ men
Muốn ôm chặt em vào trong cơ thể này

不敢让你看见
bùgǎn ràng nǐ kàn·jiàn
pu cản rang nỉ khan chen
Không dám để em nhìn thấy

嘴角那颗没落下的泪
zuǐjiǎo nà kē mòluò xià de lèi
chuẩy chẻo na khưa mua lua xe tơ lây
Khóe miệng còn vương giọt lệ chưa rơi xuống

如果这是最后的一页
rúguǒ zhè shì zuìhòu de yī yè
rú của chưa sư chuây hâu tơ i dê
Nếu như đây đã là trang cuối cùng

在你离开之前
zài nǐ líkāi zhīqián
chai nỉ lí khai chư trén
Trước khi em cất bước đi

能否让我把故事重写
néng fǒu ràng wǒ bǎ gùshì zhòng xiě
nấng phẩu rang ủa pả cu sư chung xỉa
Để anh viết lại câu chuyện này được chăng

想把你抱进身体里面
xiǎng bǎ nǐ bào jìn shēntǐ lǐmiàn
xẻng pả nỉ pao chin sân thỉ lỉ men
Muốn ôm chặt em vào trong cơ thể này

不敢让你看见
bùgǎn ràng nǐ kàn·jiàn
pu cản rang nỉ khan chen
Không dám để em nhìn thấy

嘴角那颗没落下的泪
zuǐjiǎo nà kē mòluò xià de lèi
chuẩy chẻo na khưa mua lua xe tơ lây
Khóe miệng còn vương giọt lệ chưa rơi xuống

如果这是最后的一页
rúguǒ zhè shì zuìhòu de yī yè
rú của chưa sư chuây hâu tơ i dê
Nếu như đây đã là trang cuối cùng

在你离开之前
zài nǐ líkāi zhīqián
chai nỉ lí khai chư trén
Trước khi em cất bước đi

能否让我把故事重写
néng fǒu ràng wǒ bǎ gùshì zhòng xiě
nấng phẩu rang ủa pả cu sư chung xỉa
Để anh viết lại câu chuyện này được chăng

能否让我把故事重写
néng fǒu ràng wǒ bǎ gùshì zhòng xiě
nấng phẩu rang ủa pả cu sư chung xỉa
 

 • Bài hát tiếng Trung: Đáng - Vương Lý Văn (COVER)

  06/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Đáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhỏ Nhát Gan - Quất Tử Muội (COVER)

  06/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhỏ Nhát Gan qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Quan Hệ Chia Tay - Vương Lý Văn

  06/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Quan Hệ Chia Tayqua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giai Đoạn Thử Và Sai - Hạ Uyển An

  06/04/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Giai Đoạn Thử Và Sai qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Khó Có Được Người Tình - Trầm Dĩ Thành (COVER)

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Khó Có Được Người Tình qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Lúng Túng - Nguyễn Ngôn

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Lúng Túng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Trái Đất Tròn Sẽ Có Ngày Gặp Lại - Mãi Lạt Tiêu Dã Dụng Khoán

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Trái Đất Tròn Sẽ Có Ngày Gặp Lại qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Dần Hiểu - Muộn Trư

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Dần Hiểu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tiền Đề Tình Yêu - Ái Tinh Nhân

  08/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Tiền Đề Tình Yêu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nhật Nguyệt Tinh Thần - Lưu Chí Giai

  07/02/2024

  Học tiếng Trung qua bài hát Nhật Nguyệt Tinh Thần qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa