Học bài hát tiếng Trung: Tiếu khán 笑看 Xiào kàn

14/09/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Tiếu khán 笑看 Xiào kàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Tiếu khán 笑看 Xiào kàn– Đẳng Thập Ma Quân 等什麼君

Lời bài hát Tiếu khán tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

花间一壶酒独酌无音
huā jiàn yī hú jiǔ dú zhuó wú yīn
hoa chen i hú chiểu tú chúa ú in
Giữa trời hoa, một bầu rượu độc lặng lẽ rót

月影不同饮随愿入我心
yuè yǐng bù tóng yìn suí yuàn rù wǒ xīn
duê ỉnh pu thúng in xuấy doen ru ủa xin
Ánh trăng bất đồng nguyện vào cõi lòng ta

光无意清晰见君身影
guāng wúyì qīngxī jiàn jūn shēnyǐng
quang ú i tring xi chen chuyn sân ỉnh
Vô tình sáng soi bóng hình chàng

苍茫回忆又何用意
cāngmáng huíyì yòu hé yòngyì
trang máng huấy i dâu hứa dung i
Hồi ức cuồn cuộn hà cớ chi

Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya

笑看云烟风轻
xiào kàn yúnyān fēng qīng
xeo khan uýn den phâng tring
Cười ngắm mây bay gió thoảng

对酒山花开
duì jiǔ shān huā kāi
tuây chiểu san hoa khai
đối rượu, hoa nở khắp núi đồi

心头怀千忧哉
xīntóu huái qiān yōu zāi
xin thấu hoái tren dâu chai
Trong lòng ưu thương vấn vương

欲眠又意抚琴来
yù mián yòu yì fǔqín lái
uy mén dâu i phủ trín lái
Muốn ngủ lại muốn đanh đàn

我笑看红尘多情
wǒ xiào kàn hóngchén duōqíng
ủa xeo khan húng trấn tua trính
Ta cười ngắm hồng trần đa tình

思量堪头白
sī·liang kān tóu bái
xư leng khan thấu pái
Suy tính chuyện đầu bạc

浮世如春梦哉
fú shì rú chūnmèng zāi
phú sư rú truân mâng chai
Đời phù phiếm như mộng, 

与君同饮把酒欢
yǔ jūn tóng yìn bǎjiǔ huān
ủy chuyn thúng in pá chiểu hoan
chẳng thà cùng chàng uống rượu hoan

曲一惆酒一杯
qǔ yī chóu jiǔ yī bēi
trủy i trấu chiểu i pây
Một khúc ưu, một chung rượu

曲断肠倾一杯
qǔ duàncháng qīng yī bēi
trủy toan tráng tring i pây
Khúc đoạn trường, dốc cạn ly

曲一惆酒一杯
qǔ yī chóu jiǔ yī bēi
trủy i trấu chiểu i pây
Một khúc ưu, một chung rượu

曲断肠倾一杯
qǔ duàncháng qīng yī bēi
trủy toan tráng tring i pây
Khúc đoạn trường, dốc cạn ly

花间一壶酒独酌无音
huā jiàn yī hú jiǔ dú zhuó wú yīn
hoa chen i hú chiểu tú chúa ú in
Giữa trời hoa, một bầu rượu độc lặng lẽ rót

月影不同饮随愿入我心
yuè yǐng bù tóng yìn suí yuàn rù wǒ xīn
duê ỉnh pu thúng in xuấy doen ru ủa xin
Ánh trăng bất đồng nguyện vào cõi lòng ta

光无意清晰见君身影
guāng wúyì qīngxī jiàn jūn shēnyǐng
quang ú i tring xi chen chuyn sân ỉnh
Vô tình sáng soi bóng hình chàng

苍茫回忆又何用意
cāngmáng huíyì yòu hé yòngyì
trang máng huấy i dâu hứa dung i
Hồi ức cuồn cuộn hà cớ chi

Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya
Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya Ei Ya

笑看云烟风轻
xiào kàn yúnyān fēng qīng
xeo khan uýn den phâng tring
Cười ngắm mây bay gió thoảng

对酒山花开
duì jiǔ shān huā kāi
tuây chiểu san hoa khai
đối rượu, hoa nở khắp núi đồi

心头怀千忧哉
xīntóu huái qiān yōu zāi
xin thấu hoái tren dâu chai
Trong lòng ưu thương vấn vương

欲眠又意抚琴来
yù mián yòu yì fǔqín lái
uy mén dâu i phủ trín lái
Muốn ngủ lại muốn đanh đàn

我笑看红尘多情
wǒ xiào kàn hóngchén duōqíng
ủa xeo khan húng trấn tua trính
Ta cười ngắm hồng trần đa tình

思量堪头白
sī·liang kān tóu bái
xư leng khan thấu pái
Suy tính chuyện đầu bạc

浮世如春梦哉
fú shì rú chūnmèng zāi
phú sư rú truân mâng chai
Đời phù phiếm như mộng, 

与君同饮把酒欢
yǔ jūn tóng yìn bǎjiǔ huān
ủy chuyn thúng in pá chiểu hoan
chẳng thà cùng chàng uống rượu hoan

曲一惆酒一杯
qǔ yī chóu jiǔ yī bēi
trủy i trấu chiểu i pây
Một khúc ưu, một chung rượu

曲断肠倾一杯
qǔ duàncháng qīng yī bēi
trủy toan tráng tring i pây
Khúc đoạn trường, dốc cạn ly

曲一惆酒一杯
qǔ yī chóu jiǔ yī bēi
trủy i trấu chiểu i pây
Một khúc ưu, một chung rượu

曲断肠倾一杯
qǔ duàncháng qīng yī bēi
trủy toan tráng tring i pây
Khúc đoạn trường, dốc cạn ly

笑看云烟风轻
xiào kàn yúnyān fēng qīng
xeo khan uýn den phâng tring
Cười ngắm mây bay gió thoảng

对酒山花开
duì jiǔ shān huā kāi
tuây chiểu san hoa khai
đối rượu, hoa nở khắp núi đồi

心头怀千忧哉
xīntóu huái qiān yōu zāi
xin thấu hoái tren dâu chai
Trong lòng ưu thương vấn vương

欲眠又意抚琴来
yù mián yòu yì fǔqín lái
uy mén dâu i phủ trín lái
Muốn ngủ lại muốn đanh đàn

我笑看红尘多情
wǒ xiào kàn hóngchén duōqíng
ủa xeo khan húng trấn tua trính
Ta cười ngắm hồng trần đa tình

思量堪头白
sī·liang kān tóu bái
xư leng khan thấu pái
Suy tính chuyện đầu bạc

浮世如春梦哉
fú shì rú chūnmèng zāi
phú sư rú truân mâng chai
Đời phù phiếm như mộng, 

与君同饮把酒欢
yǔ jūn tóng yìn bǎjiǔ huān
ủy chuyn thúng in pá chiểu hoan
chẳng thà cùng chàng uống rượu hoan

曲一惆酒一杯
qǔ yī chóu jiǔ yī bēi
trủy i trấu chiểu i pây
Một khúc ưu, một chung rượu

曲断肠倾一杯
qǔ duàncháng qīng yī bēi
trủy toan tráng tring i pây
Khúc đoạn trường, dốc cạn ly

曲一惆酒一杯
qǔ yī chóu jiǔ yī bēi
trủy i trấu chiểu i pây
Một khúc ưu, một chung rượu

曲断肠倾一杯
qǔ duàncháng qīng yī bēi
trủy toan tráng tring i pây
Khúc đoạn trường, dốc cạn ly

 • Bài hát tiếng Trung: Cố lý phùng xuân 故里逢春 Gùlǐ féng chūn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Cố lý phùng xuân 故里逢春 Gùlǐ féng chūn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Kiếp 劫 Jié– Âm Tần Quái Vật 音频怪物

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Kiếp 劫 Jié qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tình nhân kiếp 情人劫 Qíngrén jié

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Tình nhân kiếp 情人劫 Qíngrén jié qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ngu hề thán 虞兮叹 Yú xī tàn

  14/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Ngu hề thán 虞兮叹 Yú xī tàn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Say giấc 眠眠- Úc Khả Duy & Hoắc Tôn 郁可唯 & 霍尊

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Say giấc 眠眠 Mián mián qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Hải hải hải 海海海 Hǎi hǎi hǎi qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mưa 雨 Yǔ– Thẩm Dĩ Thành 沉以诚

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Mưa 雨 Yǔ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng– Pikachu Đa Đa 皮卡丘多多

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Giấc mơ trẻ con 稚梦 Zhì mèng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Chu sa 朱砂 Zhūshā

  06/09/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Chu sa 朱砂 Zhūshā qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò

  21/08/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh ta chỉ là đi ngang qua 他只是经过 Tā zhǐshì jīngguò qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa