Học bài hát tiếng Trung: Xa Lạ - Xuyên Thanh

12/12/2022

Học tiếng Trung qua bài hát Xa Lạ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Học bài hát tiếng Trung: Xa Lạ - Xuyên Thanh

Lời bài hát Xa Lạ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我们怎么变得那么生分
wǒ·men zěn·me biàn dé nà·me shēng·fen
ủa mân chẩn mơ pen tứa na mơ sâng phân
Sao mà hai ta trở nên xa lạ thế

用了几年也没解开疑问
yòng le jǐ nián yě méi jiě·kai yíwèn
dung lơ chỉ nén dể mấy chỉa khai í uân
Dùng cả mấy năm cũng không giải được thắc mắc này

有些事你不提我也不问
yǒuxiē shì nǐ bù tí wǒ yě bù wèn
dẩu xia sư nỉ pu thí ủa dể pu uân
Có đôi việc anh không nhắc em cũng không nói

在陌生与熟悉间找平衡
zài mòshēng yǔ shúxī jiàn zhǎopíng héng
chai mua sâng ủy sú xi chen chảo p'ính hấng
Tìm thăng bằng giữa xa lạ với thân quen 

有些话一开口会伤人
yǒuxiē huà yī kāikǒu huì shāng rén
dẩu xia hoa i khai khẩu huây sang rấn
Có những lời mở miệng sẽ tạo nên tổn thương

所以我选择默不作声
suǒyǐ wǒ xuǎnzé mò bù zuò shēng
xủa ỉ ủa xoẻn chứa mua pu chua sâng
Thế nên em chọn lựa không lên tiếng 

爱一个人
ài yī gèrén
ai i cưa rấn
Yêu một người

若甘愿陪衬
ruò gānyuàn péichèn
rua can doen p'ấy trân
Nếu bằng lòng làm phiền

甘愿牺牲
gānyuàn xīshēng
can doen xi sâng
Bằng lòng hi sinh 

也许换个名分
yěxǔ huàn gè míngfèn
dể xủy hoan cưa mính phân
Có lẽ đổi một danh phận 

也不是没可能
yě bù·shi méi kěnéng
dể pu sư mấy khửa nấng
Cũng không phải là không thể

我不怕在爱里做个蠢人
wǒ bùpà zài ài lǐ zuò gè chǔnrén
ủa pu p'a chai ai lỉ chua cưa truẩn rấn
Em không sợ làm con ngốc trong tình yêu 

也不怕爱过之后再分
yě bùpà ài guò zhīhòu zài fēn
dể pu p'a ai cua chư hâu chai phân
Cũng không sợ sau hồi yêu thương là tách chia

爱一个人
ài yī gèrén
ai i cưa rấn
Yêu một người

有万种身份
yǒu wàn zhǒng shēn fèn
dẩu oan chủng sân phân
Có muôn kiểu thân phận 

万种可能
wàn zhǒng kěnéng
oan chủng khửa nấng
Muôn kiểu khả năng 

只是没想到
zhǐshì méi xiǎng dào
chử sư mấy xẻng tao
Chỉ là không nghĩ tới 

我们最后友人相称
wǒ·men zuìhòu yǒurén xiāngchèn
ủa mân chuây hâu dẩu rấn xeng trân
Sau cùng mình xưng hô nhau bạn bè 

我们怎么变得那么生分
wǒ·men zěn·me biàn dé nà·me shēng·fen
ủa mân chẩn mơ pen tứa na mơ sâng phân
Sao mà hai ta trở nên xa lạ thế 

连说话都要掌握好分寸
lián shuōhuà dōu yào zhǎngwò hǎo fēn·cun
lén sua hoa tâu dao chảng ua hảo phân truân
Đến nói chuyện cũng phải nắm giữ chừng mực 

怕不注意流言见缝插针
pà bù zhùyì liúyán jiànfēngchāzhēn
p'a pu chu i liếu dén chen phâng tra chân
Sợ không chú ý lời đồn sẽ thấy khe hở liền cắm kim 

怕不小心我们成陌生人
pà bù xiǎoxīn wǒ·men chéng mòshēngrén
p'a pu xẻo xin ủa mân trấng mua sâng rấn
Sợ không cẩn thận mình trở thành người xa lạ 

我们怎么变得那么生分
wǒ·men zěn·me biàn dé nà·me shēng·fen
ủa mân chẩn mơ pen tứa na mơ sâng phân
Sao mà hai ta trở nên xa lạ thế

用了几年也没解开疑问
yòng le jǐ nián yě méi jiě·kai yíwèn
dung lơ chỉ nén dể mấy chỉa khai í uân
Dùng cả mấy năm cũng không giải được thắc mắc này

有些事你不提我也不问
yǒuxiē shì nǐ bù tí wǒ yě bù wèn
dẩu xia sư nỉ pu thí ủa dể pu uân
Có đôi việc anh không nhắc em cũng không nói

在陌生与熟悉间找平衡
zài mòshēng yǔ shúxī jiàn zhǎopíng héng
chai mua sâng ủy sú xi chen chảo p'ính hấng
Tìm thăng bằng giữa xa lạ với thân quen 

有些话一开口会伤人
yǒuxiē huà yī kāikǒu huì shāng rén
dẩu xia hoa i khai khẩu huây sang rấn
Có những lời mở miệng sẽ tạo nên tổn thương

所以我选择默不作声
suǒyǐ wǒ xuǎnzé mò bù zuò shēng
xủa ỉ ủa xoẻn chứa mua pu chua sâng
Thế nên em chọn lựa không lên tiếng 

爱一个人
ài yī gèrén
ai i cưa rấn
Yêu một người

若甘愿陪衬
ruò gānyuàn péichèn
rua can doen p'ấy trân
Nếu bằng lòng làm phiền

甘愿牺牲
gānyuàn xīshēng
can doen xi sâng
Bằng lòng hi sinh 

也许换个名分
yěxǔ huàn gè míngfèn
dể xủy hoan cưa mính phân
Có lẽ đổi một danh phận 

也不是没可能
yě bù·shi méi kěnéng
dể pu sư mấy khửa nấng
Cũng không phải là không thể

我不怕在爱里做个蠢人
wǒ bùpà zài ài lǐ zuò gè chǔnrén
ủa pu p'a chai ai lỉ chua cưa truẩn rấn
Em không sợ làm con ngốc trong tình yêu 

也不怕爱过之后再分
yě bùpà ài guò zhīhòu zài fēn
dể pu p'a ai cua chư hâu chai phân
Cũng không sợ sau hồi yêu thương là tách chia

爱一个人
ài yī gèrén
ai i cưa rấn
Yêu một người

有万种身份
yǒu wàn zhǒng shēn fèn
dẩu oan chủng sân phân
Có muôn kiểu thân phận 

万种可能
wàn zhǒng kěnéng
oan chủng khửa nấng
Muôn kiểu khả năng 

只是没想到
zhǐshì méi xiǎng dào
chử sư mấy xẻng tao
Chỉ là không nghĩ tới 

我们最后友人相称
wǒ·men zuìhòu yǒurén xiāngchèn
ủa mân chuây hâu dẩu rấn xeng trân
Sau cùng mình xưng hô nhau bạn bè 

我们怎么变得那么生分
wǒ·men zěn·me biàn dé nà·me shēng·fen
ủa mân chẩn mơ pen tứa na mơ sâng phân
Sao mà hai ta trở nên xa lạ thế 

连说话都要掌握好分寸
lián shuōhuà dōu yào zhǎngwò hǎo fēn·cun
lén sua hoa tâu dao chảng ua hảo phân truân
Đến nói chuyện cũng phải nắm giữ chừng mực 

怕不注意流言见缝插针
pà bù zhùyì liúyán jiànfēngchāzhēn
p'a pu chu i liếu dén chen phâng tra chân
Sợ không chú ý lời đồn sẽ thấy khe hở liền cắm kim 

怕不小心我们成陌生人
pà bù xiǎoxīn wǒ·men chéng mòshēngrén
p'a pu xẻo xin ủa mân trấng mua sâng rấn
Sợ không cẩn thận mình trở thành người xa lạ 

我们怎么变得那么生分
wǒ·men zěn·me biàn dé nà·me shēng·fen
ủa mân chẩn mơ pen tứa na mơ sâng phân
Sao mà hai ta trở nên xa lạ thế

用了几年也没解开疑问
yòng le jǐ nián yě méi jiě·kai yíwèn
dung lơ chỉ nén dể mấy chỉa khai í uân
Dùng cả mấy năm cũng không giải được thắc mắc này

有些事你不提我也不问
yǒuxiē shì nǐ bù tí wǒ yě bù wèn
dẩu xia sư nỉ pu thí ủa dể pu uân
Có đôi việc anh không nhắc em cũng không nói

在陌生与熟悉间找平衡
zài mòshēng yǔ shúxī jiàn zhǎopíng héng
chai mua sâng ủy sú xi chen chảo p'ính hấng
Tìm thăng bằng giữa xa lạ với thân quen

我们怎么变得那么生分
wǒ·men zěn·me biàn dé nà·me shēng·fen
ủa mân chẩn mơ pen tứa na mơ sâng phân
Sao mà hai ta trở nên xa lạ thế 

连说话都要掌握好分寸
lián shuōhuà dōu yào zhǎngwò hǎo fēn·cun
lén sua hoa tâu dao chảng ua hảo phân truân
Đến nói chuyện cũng phải nắm giữ chừng mực 

怕不注意流言见缝插针
pà bù zhùyì liúyán jiànfēngchāzhēn
p'a pu chu i liếu dén chen phâng tra chân
Sợ không chú ý lời đồn sẽ thấy khe hở liền cắm kim 

怕不小心我们成陌生人
pà bù xiǎoxīn wǒ·men chéng mòshēngrén
p'a pu xẻo xin ủa mân trấng mua sâng rấn
Sợ không cẩn thận mình trở thành người xa lạ 

我们怎么变得那么生分
wǒ·men zěn·me biàn dé nà·me shēng·fen
ủa mân chẩn mơ pen tứa na mơ sâng phân
Sao mà hai ta trở nên xa lạ thế

用了几年也没解开疑问
yòng le jǐ nián yě méi jiě·kai yíwèn
dung lơ chỉ nén dể mấy chỉa khai í uân
Dùng cả mấy năm cũng không giải được thắc mắc này

有些事你不提我也不问
yǒuxiē shì nǐ bù tí wǒ yě bù wèn
dẩu xia sư nỉ pu thí ủa dể pu uân
Có đôi việc anh không nhắc em cũng không nói

在陌生与熟悉间找平衡
zài mòshēng yǔ shúxī jiàn zhǎopíng héng
chai mua sâng ủy sú xi chen chảo p'ính hấng
Tìm thăng bằng giữa xa lạ với thân quen
 

 • Bài hát tiếng Trung: Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước - Thị Nhị Trí Nha

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Bầu Trời Có Lệ Mây Biết Trước qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Tôi Muôn Vẻ - Mạn Hương, Cô Cô Tỉnh

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tôi Muôn Vẻ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Vị Trí - Vu Bách Vạn

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Vị Trí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cây Cung Bị Quên Lãng - Ngô Đồng Vickie

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Cây Cung Bị Quên Lãng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Tam Quốc Luyến - Ngải Thần (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tam Quốc Luyến qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mùa Hạ - YangYang (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Tàu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh - Hạ Kính Hiên, Trần Nghệ Liễu

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Rơi Xuống Bãi Biển Lòng Anh qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Anh Em - Triệu Thê Đoái (COVER)

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Anh Em qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Mặt Bên - Ngô Đại Văn

  12/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Mặt Bên qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Ý Nguyện - Nhậm Nhiên

  11/12/2022

  Học tiếng Trung qua bài hát Ý Nguyện qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa