Em tưởng rằng có thể quên được anh 我以为可以忘记

22/06/2020

Học tiếng Trung qua bài hát Em tưởng rằng có thể quên được anh 我以为可以忘记 Wǒ yǐwéi kěyǐ wàngjì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Em tưởng rằng có thể quên được anh 我以为可以忘记 Wǒ yǐwéi kěyǐ wàngjì– M Ca M哥

Lời bài hát Em tưởng rằng có thể quên được anh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

说分手的时候我试过挽留
shuō fēnshǒu de shí·hou wǒ shì guò wǎnliú
sua phân sẩu tơ sứ hâu ủa sư cua oản liếu
Khi anh nói lời chia tay, em đã thử níu kéo

只是你没有回头
zhǐshì nǐ méi·yǒu huítóu
chử sư nỉ mấy dẩu huấy thấu
Chỉ là anh không hề động lòng mà ở lại

在没你的路口我该怎么走
zài méi nǐ de lùkǒu wǒ gāi zěn·me zǒu
chai mấy nỉ tơ lu khẩu ủa cai chẩn mơ chẩu
Ở giao lộ không có anh, em làm sao bước tiếp

是向左还是向右
shì xiàng zuǒ hái·shi xiàng yòu
sư xeng chủa hái sư xeng dâu
Em nên rẽ trái hay rẽ phải

说再见的时候我选择放手
shuō zàijiàn de shí·hou wǒ xuǎnzé fàngshǒu
sua chai chen tơ sứ hâu ủa xoẻn chứa phang sẩu
Khi nói lời tạm biệt, em lựa chọn buông tay

其实比你更难受wo ho
qíshí bǐ nǐ gèng nánshòu wo ho
trí sứ pỉ nỉ câng nán sâu wo ho
Thực ra so với anh, em càng khó chấp nhận 

当爱走到尽头覆水已难收
dāng ài zǒu dào jìntóu fù shuǐ yǐ nán shōu
tang ai chẩu tao chin thấu phu suẩy ỉ nán sâu
Khi tình yêu đã đến đường cùng thì gương vỡ khó lành

你把一切都带走
nǐ bǎ yīqiè dōu dài zǒu
nỉ pả i tria tâu tai chẩu
Anh đem tất cả mọi thứ dời đi

我闭上眼睛以为可以忘记你
wǒ bì shàng yǎn·jing yǐwéi kěyǐ wàngjì nǐ
ủa pi sang dẻn chinh ỉ uấy khửa ỉ oang chi nỉ
Em tưởng rằng chỉ cần nhắm mắt lại là có thể quên được anh

落下的眼泪是我一直还爱你
luò xià de yǎnlèi shì wǒ yīzhí hái ài nǐ
lua xe tơ dẻn lây sư ủa i chứ hái ai nỉ
Từng giọt lệ tuôn rơi chứng minh em vẫn còn yêu anh

你有你的脾气我有我的情绪
nǐ yǒu nǐ de pí·qi wǒ yǒu wǒ díqíng xù
nỉ dẩu nỉ tơ p'í tri ủa dẩu ủa tí trính xuy
Anh có cá tính của anh, em có tình cảm của em

原来爱情失去比得到更容易
yuánlái àiqíng shīqù bǐ dédào gèng róngyì
doén lái ai trính sư truy pỉ tứa tao câng rúng i
Thì ra tình yêu có thể đánh mất một cách dễ dàng đến vậy

我闭上眼睛以为可以忘记你
wǒ bì shàng yǎn·jing yǐwéi kěyǐ wàngjì nǐ
ủa pi sang dẻn chinh ỉ uấy khửa ỉ oang chi nỉ
Em tưởng rằng chỉ cần nhắm mắt là có thể quên được anh

却一直深陷在思念的泥潭里
què yīzhí shēn xiàn zài sīniàn de nítán lǐ
truê i chứ sân xen chai xư nen tơ ní thán lỉ
thế nhưng lại càng sa vào vũng lầy tương tư

每当夜幕降临回忆与我为敌
měi dàngyè mù jiànglín huíyì yǔ wǒ wèi dí
mẩy tang dê mu cheng lín huấy i ủy ủa uây tí
Khi màn đêm buông xuống, những hồi ức lại dày vò em

是不是放下你才能找回自己才放下过去
shì bù·shi fàngxià nǐ cáinéng zhǎo huí zìjǐ cái fàngxià guòqù
sư pu sư phang xe nỉ trái nấng chảo huấy chư chỉ trái phang xe cua truy
Có phải là buông tay anh rồi mới có thể tìm lại chính mình, mới có thể buông bỏ được quá khứ

说再见的时候我选择放手
shuō zàijiàn de shí·hou wǒ xuǎnzé fàngshǒu
sua chai chen tơ sứ hâu ủa xoẻn chứa phang sẩu
Khi nói lời tạm biệt, em lựa chọn buông tay

其实比你更难受wo ho
qíshí bǐ nǐ gèng nánshòu wo ho
trí sứ pỉ nỉ câng nán sâu wo ho
Thực ra so với anh, em càng khó chấp nhận 

当爱走到尽头覆水已难收
dāng ài zǒu dào jìntóu fù shuǐ yǐ nán shōu
tang ai chẩu tao chin thấu phu suẩy ỉ nán sâu
Khi tình yêu đã đến đường cùng thì gương vỡ khó lành

你把一切都带走
nǐ bǎ yīqiè dōu dài zǒu
nỉ pả i tria tâu tai chẩu
Anh đem tất cả mọi thứ dời đi

我闭上眼睛以为可以忘记你
wǒ bì shàng yǎn·jing yǐwéi kěyǐ wàngjì nǐ
ủa pi sang dẻn chinh ỉ uấy khửa ỉ oang chi nỉ
Em tưởng rằng chỉ cần nhắm mắt lại là có thể quên được anh

落下的眼泪是我一直还爱你
luò xià de yǎnlèi shì wǒ yīzhí hái ài nǐ
lua xe tơ dẻn lây sư ủa i chứ hái ai nỉ
Từng giọt lệ tuôn rơi chứng minh em vẫn còn yêu anh

你有你的脾气我有我的情绪
nǐ yǒu nǐ de pí·qi wǒ yǒu wǒ díqíng xù
nỉ dẩu nỉ tơ p'í tri ủa dẩu ủa tí trính xuy
Anh có cá tính của anh, em có tình cảm của em

原来爱情失去比得到更容易
yuánlái àiqíng shīqù bǐ dédào gèng róngyì
doén lái ai trính sư truy pỉ tứa tao câng rúng i
Thì ra tình yêu có thể đánh mất một cách dễ dàng đến vậy

我闭上眼睛以为可以忘记你
wǒ bì shàng yǎn·jing yǐwéi kěyǐ wàngjì nǐ
ủa pi sang dẻn chinh ỉ uấy khửa ỉ oang chi nỉ
Em tưởng rằng chỉ cần nhắm mắt là có thể quên được anh

却一直深陷在思念的泥潭里
què yīzhí shēn xiàn zài sīniàn de nítán lǐ
truê i chứ sân xen chai xư nen tơ ní thán lỉ
thế nhưng lại càng sa vào vũng lầy tương tư

每当夜幕降临回忆与我为敌
měi dàngyè mù jiànglín huíyì yǔ wǒ wèi dí
mẩy tang dê mu cheng lín huấy i ủy ủa uây tí
Khi màn đêm buông xuống, những hồi ức lại dày vò em

是不是放下你才能找回自己才放下过去
shì bù·shi fàngxià nǐ cáinéng zhǎo huí zìjǐ cái fàngxià guòqù
sư pu sư phang xe nỉ trái nấng chảo huấy chư chỉ trái phang xe cua truy
Có phải là buông tay anh rồi mới có thể tìm lại chính mình, mới có thể buông bỏ được quá khứ

我闭上眼睛以为可以忘记你
wǒ bì shàng yǎn·jing yǐwéi kěyǐ wàngjì nǐ
ủa pi sang dẻn chinh ỉ uấy khửa ỉ oang chi nỉ
Em tưởng rằng chỉ cần nhắm mắt lại là có thể quên được anh

落下的眼泪是我一直还爱你
luò xià de yǎnlèi shì wǒ yīzhí hái ài nǐ
lua xe tơ dẻn lây sư ủa i chứ hái ai nỉ
Từng giọt lệ tuôn rơi chứng minh em vẫn còn yêu anh

你有你的脾气我有我的情绪
nǐ yǒu nǐ de pí·qi wǒ yǒu wǒ díqíng xù
nỉ dẩu nỉ tơ p'í tri ủa dẩu ủa tí trính xuy
Anh có cá tính của anh, em có tình cảm của em

原来爱情失去比得到更容易
yuánlái àiqíng shīqù bǐ dédào gèng róngyì
doén lái ai trính sư truy pỉ tứa tao câng rúng i
Thì ra tình yêu có thể đánh mất một cách dễ dàng đến vậy

我闭上眼睛以为可以忘记你
wǒ bì shàng yǎn·jing yǐwéi kěyǐ wàngjì nǐ
ủa pi sang dẻn chinh ỉ uấy khửa ỉ oang chi nỉ
Em tưởng rằng chỉ cần nhắm mắt là có thể quên được anh

却一直深陷在思念的泥潭里
què yīzhí shēn xiàn zài sīniàn de nítán lǐ
truê i chứ sân xen chai xư nen tơ ní thán lỉ
thế nhưng lại càng sa vào vũng lầy tương tư

每当夜幕降临回忆与我为敌
měi dàngyè mù jiànglín huíyì yǔ wǒ wèi dí
mẩy tang dê mu cheng lín huấy i ủy ủa uây tí
Khi màn đêm buông xuống, những hồi ức lại dày vò em

是不是放下你才能找回自己才放下过去
shì bù·shi fàngxià nǐ cáinéng zhǎo huí zìjǐ cái fàngxià guòqù
sư pu sư phang xe nỉ trái nấng chảo huấy chư chỉ trái phang xe cua truy
Có phải là buông tay anh rồi mới có thể tìm lại chính mình, mới có thể buông bỏ được quá khứ

 • Bài hát tiếng Trung: Không còn nữa 再不会 Zàibu huì

  22/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Không còn nữa 再不会 Zàibu huì qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Yêu, tồn tại 爱,存在 Ài, cúnzài

  22/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Yêu, tồn tại 爱,存在 Ài, cúnzài qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Vì người mà đến 为你而来 Wèi nǐ ér lái

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Vì người mà đến 为你而来 Wèi nǐ ér lái qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Trường An cô nương 长安姑娘 Cháng'ān gūniáng

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Trường An cô nương 长安姑娘 Cháng'ān gūniáng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học bài hát tiếng Trung: Họa bì 画皮 Huàpí

  16/06/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Họa bì 画皮 Huàpí qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Nghiện thức khuya 熬夜上瘾 Áoyè shàngyǐn

  22/02/2020

  Học tiếng Trung qua bài hát Nghiện thức khuya 熬夜上瘾 Áoyè shàngyǐn qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Gặp Em Đúng Lúc 剛好遇見你

  13/05/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Gặp Em Đúng Lúc 剛好遇見你 Gānghǎo yùjiàn nǐ

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Xanh lục 绿色 Lǜsè

  30/03/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Xanh lục 绿色 Lǜsè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Đây chính là tình yêu sao? 这就是爱吗? Zhè jiùshì ài ma

  22/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Đây chính là tình yêu sao 这就是爱吗 Zhè jiùshì ài ma qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Bài hát tiếng Trung: Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng

  09/02/2019

  Học tiếng Trung qua bài hát Cô phương tự thưởng 孤芳自赏 Gūfāngzìshǎng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Là em tự đa tình 是我在做多情种 Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng

  30/04/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Là em tự đa tình 是我在做多情种 Shì wǒ zài zuò duōqíng zhǒng qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Học tiếng Trung qua bài hát: Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè

  18/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

 • Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ

  01/03/2018

  Học tiếng Trung qua bài hát Ác ma đến từ thiên đường 来自天堂的魔鬼 Láizì tiāntáng de móguǐ qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa